Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 19:22:21
Powrót do projektu

CZYSTA WISŁA na Siekierkach

status: Zgłoszony


Posprzątanie terenów nad Wisłą na Siekierkach przez bezrobotnych.

Posadowienie 20 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny, zaopatrzonych w tabliczki edukacyjne.

Utrzymywanie porządku i regularne opróżnianie koszy.

Piknik integracyjny dla mieszkańców, zaangażowanie seniorów-wolontariuszy do monitorowania projektu.

Zatrudnienie przy sprzątaniu i wyplataniu koszy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Edukacja i podniesienie kultury społecznej beneficjentów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0776031017303
szerokość geograficzna: 52.2171927159878

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie Siekierek w dzielnicy Mokotów.

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Siekierek w Dzielnicy Mokotów mają ok 2 km długości i ok. 40 ha powierzchni. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji Zarządu Mienia m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obszar realizacji jest ogólnodostępny 365 dni/24h bez żadnych ograniczeń i możliwość korzystania z efektów projektu jest ogólnodostępna 365 dni/24 h bez żadnych ograniczeń dla wszystkich.

Otwarty nabór beneficjentów projektu: osób mieszkających w Warszawie, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ze środowisk patologicznych, niepełnosprawnych, w starszym wieku, po pobycie więzieniu, alkoholików i narkomanów.

Uczestnictwo w pikniku otwarte jest dla wszystkich mieszkańców, bez opłat, zapisów i limitów osób.

Otwarty nabór wolontariuszy do współpracy przy monitoringu efektów projektu wśród społeczności lokalnej, seniorów, osób często spacerujących nad rzeką.


Pełny opis projektu

Zatrudnienie bezrobotnych do gruntownego sprzątania wybrzeży Wiślanych na terenie Siekierek i stałego utrzymywania porządku. Oczyszczenie obszaru pomiędzy rzeką, a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko okolic ścieżek, ale też wnętrza lasów łęgowych, plaż i polan. Nauczenie bezrobotnych rzemiosła wikliniarskiego podczas wyplatania i instalowania, w miejscach najczęściej zaśmiecanych, 20 szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 x 50 cm, posadowionych na sześciu żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie drzew. Kosze będą wyplatane w formie tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby, z wikliny, sznurka konopnego lub jutowego i stalowego drutu wiązałkowego. Nie należy używać plastikowych złączek. Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l. Kosze należy wyposażyć w "czapeczki" maskujące mocowanie worka na odpady i uniemożliwiające wyciąganie śmieci z kosza przez ptaki. Każdy kosz należy zaopatrzyć w tabliczkę z treścią edukacyjną budującą poziom kultury społecznej nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu Partycypacyjnego. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane min. 1 raz w tygodniu latem i min. 1 raz w miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone esmsem lub poprzez fb. Bezrobotni zbudują wiklinową altanę w formie rosnącej, żywej kopuły. Beneficjenci projektu w celu podniesienia poziomu wiedzy i kultury społecznej wezmą udział w cyklu 50 h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych.

Jako sprawdzian efektu reedukacji zorganizują piknik integracyjny dla mieszkańców z warsztatami dla rodzin z dziećmi i muzyką na żywo. Projekt angażuje społeczność lokalną: do monitorowania efektów projektu zaproszeni zostaną wolontariusze, np. seniorzy, osoby często spacerujące nad Wisłą. Koordynator projektu zorganizuje wykonanie zadania, zaangażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także poprowadzi bloga na fb, z relacjami z postępu prac. Realizacja projektu w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 40 ha x 500 zł = 20000 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

2. Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń-maj): 20 szt x 300 zł x = 6000 zł

3. Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowaniu koszy (1 x na tydzień od 1 czerwca do 30 września i 1 x miesiąc od 1 października do 31 grudnia): 20 szt x 18 zł x 21 tygodni = 7560 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z logo BP: 150 zł x 20 szt = 3000 zł

5. Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 50 h x 250 zł = 12500 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczesna rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trening mindfulness,

6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł

7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 8000 zł

8. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł

9. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 6406 zł


Całkowity koszt projektu: 70 466,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

opróżnianie koszy:

styczeń – kwiecień 1 x w miesiącu,

maj- wrzesień 4 x w miesiącu ,

październik -grudzień: 1 x w miesiącu

= 29 razy20 szt x 18 zł x 29 razy = 10440 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)


Całkowity koszt eksploatacji: 10 440,00 zł

Załączniki