Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:26:21
Powrót do projektu

CZYSTA WISŁA na Żoliborzu Centralnym

status: Zgłoszony


Posprzątanie terenów nad Wisłą w Dzielnicy Żoliborz.

Posadowienie 6 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i zaopatrzonych w tabliczki edukacyjne.

Stałe utrzymywanie porządku poprzez regularne opróżnianie koszy.

Zatrudnienie przy sprzątaniu i utrzymaniu czystości osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Edukacja ekologiczna i podniesienie świadomości społecznej beneficjentów projektu.

Piknik edukacyjny dla mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0040462017059
szerokość geograficzna: 52.2669094624627

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie dzielnicy dzielnicy Żoliborz - obszar Centralny

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Żoliborz - obszar Centralny mają powierzchnię ok 13 ha, liczą ok 2 km długości. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością m .st. Warszawy i Skarbu Państwa w administracji Zarządu Mienia m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obszar realizacji jest ogólnodostępny 365 dni/24h bez żadnych ograniczeń


Pełny opis projektu

Dwukrotne (wiosenne i jesienne) gruntowne sprzątanie wybrzeży Wiślanych na terenie Dzielnicy Żoliborz. Posprzątanie obszaru pomiędzy rzeką, a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko pobocznych ścieżek, ale też wnętrza lasów łęgowych, plaż i polan, ze szczególnym uwzględnieniem dolnej części bulwaru, tuż przy wodzie w czasie niżówki,, w celu doprowadzenie terenu nadwiślańskiego do stanu czystości. Dla utrzymania efektu: wykonanie i zainstalowanie, w miejscach najczęściej zaśmiecanych, 6 szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 x 50 cm, posadowionych na sześciu żywokołach: żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie sześciu drzew. Kosze powinny być wykonane w oparciu o kształt tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Do wykonania koszy należy użyć rodzimą wiklinę, sznurek konopny lub jutowy i stalowy drut wiązałkowy. Nie wolno używać plastiku! Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l. Kosze należy wyposażyć w "czapeczki" maskujące mocowanie worka na odpady i uniemożliwiające wyciąganie śmieci z kosza przez ptaki.

Każdy kosz powinien być zaopatrzony w tabliczkę z treścią edukacyjną dotyczącą potrzeb i zasad utrzymywania czystości i porządku nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i czytelną informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu Partycypacyjnego i imię i nazwisko osoby która kosz wykonała. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane minimum 1 raz w tygodniu latem i minimum 1 raz w miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone esmsem. Budowa wiklinowej altany w formie rosnącej, żywej kopuły. Edukacja ekologiczna, varsavianistyczna i społeczna beneficjentów poprzez cykl 50 h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych.

Organizacja pikniku edukacyjnego dla mieszkańców: spotkanie z wykonawcami zadania, warsztaty plecionkarskie, zdjęcia nad czystą Wisłą, pamiątkowe plakietki, muzyka na żywo.

Koordynator projektu organizuje wykonanie zadania, angażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także prowadzi bloga na fb, gdzie umieszcza relacje z postępu prac.Realizacja projektu w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 13 ha x 500 zł = 6500 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

2. Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń-maj):6 szt x 300 zł x = 1800 zł

3. Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowaniu koszy (zgodnie z harmonogramem Zarządu Zieleni): 6 szt x 18 zł x 155 serwisów = 16740 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z ręcznie malowanym logo BP i imieniem i nazwiskiem osoby która kosz wykonała, pomalowała i zainstalowała : 150 zł x 6 szt = 900 zł

5. Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 50 h x 250 zł = 12500 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczena rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trennig mindfulness,

6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł

7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 8000 zł

8. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł

9. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 5344 zł


Całkowity koszt projektu: 58 784,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

opróżnianie koszy zgodnie ze szczegółowym harmonogramem Urzędu Miasta, łącznie z kosztem wywozu odpadów = 20844 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 20 844,00 zł

Załączniki