Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-03-28 12:42:28
Powrót do projektu

Ratujemy życie. AED - defibrylator do masażu serca.

status: Trwa ocena


Zakup defibrylatorów typu AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) dla trzech szkół podstawowych, znajdujących się na terenie dzielnicy Targówek wraz ze szkoleniem z obsługi urządzeń dla grupy nauczycieli i pracowników tych placówek.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.023100614547730231006145477
szerokość geograficzna: 52.28624563878504286245638785

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Bartnicza 2; ul. Hieronima 2; ul. Suwalska 29; ul. Suwalska 13

Istotne informacje o lokalizacji

Defibrylatory znajdować się będą w różnych punktach dzielnicy Targówek w trzech czterech placówkach oświatowych w okolicy głównego wejścia do placówek:

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Władysława Reymonta (w Zespole Szkół nr 41)

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana

- Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej

- VIII Ogród Jordanowski


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy etc.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

- Głównym beneficjentem projektu będą: uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy placówek: SP 206 ( w ZS nr 41), SP 275, SP 277, VIII Ogród Jordanowski będą jednocześnie przedstawicielami środowiska lokalnego, korzystający z budynku w godzinach pracy placówki, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 76.00-1720.00. Zakupione urządzenia będą dostępne również poza powyższymi godzinami, a obowiązek jego użyczenia będzie spoczywał na dozorcach placówek. Sprzęt będzie znajdował się w pobliżu wejścia do szkół, w celu ułatwienia jego dostępności.

- Pozostałymi beneficjentami projektu będą: rodzice, opiekunowie, przedstawiciele społeczności lokalnej (mieszkańcy dzielnicy Targówek), jak również wszystkie osoby, które zwrócą się z prośbą użyczenia użycia sprzętu w sytuacji zagrożenia życia, np. osoby korzystające z MTON.


Pełny opis projektu

AED to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, który używany jest w chwili bezpośredniego zagrożenia życia. Po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej, urządzenie analizuje rytm serca, wydaje polecenia głosowe i obrazowe zawierające instrukcje dla osoby ratującej poszkodowanego w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Choroby układu krążenia możemy zaliczyć do chorób cywilizacyjnych. Mają one ogromne skutki społeczne. Szanse chorego na przeżycie po zatrzymaniu krążenia spadają o 7-10% z każdą minutą, dlatego tak ważne jest, aby bezpośredni świadek zdarzenia od razu rozpoczął akcję ratunkową. Badania naukowe dowiodły, że reanimacja (resuscytacja) podjęta bezzwłocznie przez świadka zdarzenia znacznie zwiększa szansę chorego na przeżycie, zaś statystyki jednoznacznie wskazują, że ilość osób uratowanych sięga 30% do 50%, dlatego priorytetem powinno być zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych przez umieszczenie AED w miejscach ogólnodostępnych.

AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny). AED odznacza się wysoką skutecznością w ratowaniu życia ludzkiego nawet w sytuacjach, gry ratujący nie zna się na podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy. Szybkie użycie defibrylatora pozwala zwiększyć szansę na przeżycie poszkodowanym nawet do 75%. Profesjonalne AED sygnalizują osobom ratującym utrzymanie właściwego tempa ucisków na klatkę piersiową - 80-100/min, monitorują i sygnalizują głębokość uciśnięć 4-5cm, zawierają wyposażenie w postaci nożyczek, maski ochronnej, maszynki do wygolenia klatki piersiowej przed podłączeniem elektrod, ręcznika do osuszenia ciała. Urządzenia, o które zabiegamy, posiadają również niezwykle ważną funkcję automatycznego przestawienia parametrów urządzenia na dostosowane dla dzieci w wieku 1-18 lat.

Priorytetem powyższego projektu jest podniesienie jakości udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenie umiejętności szybkiego oceny ryzyka wśród społeczności lokalnej już od najmłodszych lat, gdyż tylko edukacja najmłodszych przedstawicieli naszej społeczności jest kluczem do zmniejszenia lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym oraz do propagowania aktywnej postawy ratującej życie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Uświadomienie rangi Ratownictwa Społecznego.

2. Kształtowanie właściwych reakcji wśród społeczności lokalnej w sytuacjach bezpośrednio związanych z ratowaniem życia.

3. Wsparcie szybkiego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym do chwili przyjazdu służb medycznych w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu.

4. Rozmieszczenie defibrylatorów w różnych punktach na terenie dzielnicy Targówek znacznie wpłynie na poprawę jakości udzielania pierwszej pomocy.

5. Poprawa bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie placówek, w których znajdą się urządzenia AED.

6. Przygotowanie społeczności lokalnej do udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenie umiejętności oceny zagrożenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- 3 4 defibrylatory Philips HeartStart FRx z torbą transportową i szafką wiszącą z alarmem ( wliczone w cenę urządzenia): 20.100 zł brutto (3 x 6.700 zł brutto): 28 214 zł brutto

- szkolenie dla wybranej grupy pracowników administracji i obsługi każdej z placówek biorących udział w projekcie : bezpłatnie (szkolenie przeprowadzą w ramach współpracy między szkołami pracownicy SP 206 posiadający Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC ang. European Resuscitation Council).- 3500 zł.

- oznakowanie zewnętrzne sprzętu - 335 zł

- oznakowanie BP 2018 - 16 zł


Całkowity koszt projektu: 20 10032 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji uzależnione są od częstotliwości jego używania.

- bateria (żywotność 4 lata lub 200 wyładowań) - 750 793

- elektrody SMART II (okres trwałości 2 lata) - 285 zł - możliwość przerzucenia kosztów na producenta jeżeli sprzęt zostanie użyty dla ratowania życia przez osobę nie związana z ratownictwem medycznym.


Całkowity koszt eksploatacji: 500200,00 zł

Załączniki