slacek - zmiany z 2017-04-07 11:15:07
Powrót do projektu

Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej na Bielanach

status: Zgłoszony Projekt „Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej” ma na celu integrację


Integracja społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy w szczególności Bielan poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów gry Slingers’ Clash. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do zróżnicowanej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9482884407043
szerokość geograficzna: 52.2749720363079

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

XXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Leopolda Staffa 111

Istotne informacje o lokalizacji

Mecze będą odbywały się w sali gimnastycznej, a w czerwcu i we wrześniu na boisku do koszykówki

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia prowadzone będą przez 34 tygodnie w roku 2018 od stycznia do grudnia po 3 godziny w tygodniu. Zajęcia dostosowane będą do warunków fizycznych i umiejętności sportowych uczestników. Warunkiem uczestnictwa będzie dokonanie pisemnego zgłoszenia z oświadczeniem uczestnika, że jego stan zdrowia umożliwia uczestnictwo w zajęciach. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich będzie dokonanie pisemnego zgłoszenia z oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, że stan zdrowia uczestnika umożliwia uczestnictwo w zajęciach. Osoby (bądź rodzice/opiekunowie osób) uczestniczące w treningu biorą w nich udział wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nieodpłatne zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Informacje o naborze upublicznione zostaną w formie plakatów, ulotek, ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany oraz w lokalnej bezpłatnej prasie.


Pełny opis projektu

Projekt promuje zdrowie, propaguje uprawianie sportu wśród mieszkańców Bielan. Mieszkańcy uzyskają możliwość aktywnego, zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego, a bezpłatny dostęp zachęci ich do ćwiczeń. Projekt „Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do mieszkańców Bielan. Nowa gra zespołowa, czyli Slingers’ Clash przypomina zbijaka i polega na wyrzucaniu lekkich, piankowych piłek przy pomocy procy rzymskiej i trafienia w gracza z drużyny przeciwnej. Piłki są na tyle lekkie, że uderzenia są bezbolesne. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem dostępnych zasobów lokalowym. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych oraz rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Dzięki wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz sprzętowych nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej XXII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Staffa 111. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach Slingers’ Clash. Koszty związane z realizacją projektu obejmują roczne funkcjonowanie zajęć sportowych tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi i umożliwią przeprowadzenie profesjonalnych treningów. Realizacja projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych oraz krzewienie właściwych postaw społecznych. Przewiduje się realizację zadania przez 1 osobę szkolącą w każdej grupie. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań. Wymagane będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego. Planowane jest zorganizowanie 3 grup w zależności od wieku czy poziomu zaawansowania uczestników. Trening każdej grupy będzie trwał 1h. Limit zgłoszeń wynosi do 14 osób na każdą grupę.

Na zakończenie treningu odbędzie się turniej między grupowy. Każdy uczestnik turnieju otrzyma koszulkę. Zwycięskie drużyny otrzymają medale, puchary i dyplomy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

„Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej na Bielanach” realizowany będzie w ramach współpracy społeczności lokalnej, z udziałem doświadczonych instruktorów Slingers’ Clash oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalowych będących we władaniu dzielnicy Bielan. Celem Projektu krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia oraz integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Do osiągnięcia celu wykorzystanie zostanie nowa gra zespołowa. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów oraz dorosłych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Liczba uczestników projektu - 42

Liczba grup - 2

Liczba uczestników w grupie - 14

Liczba instruktorów - 1

1. Sprzęt sportowy do treningów i nagrody na zakończenie projektu - 4 552,00 zł

w tym:

- proce - 20 szt. x 90,00 zł - 1 800,00 zł

- piłki - 150 szt. x 5,00 zł - 750,00 zł

- pojemniki na piłki - 2 szt. x 25,00 zł - 50,00 zł

- koszulki dla uczestników na zakończenie projektu - 42 szt. x 35,00 zł - 1 470,00 zł

- puchary dla drużyny na zakończenie projektu - 3 szt. x 30,00 zł - 90,00 zł

- medale dla uczestników na zakończenie projektu - 21 szt. x 12,00 zł - 252,00 zł

- woda (0,5l) dla uczestników turnieju na zakończenie projektu - 60 szt. x 1,50 zł - 90,00 zł

- owoce (5 kg) dla uczestników turnieju na zakończenie projektu - 5 szt. - 10,00 zł - 50,00 zł

2. Wynagrodzenie koordynatora projektu:

- 10 miesięcy x 4 godz. 65 zł. (koordynowanie projektu w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 oraz od września 2018 r. do grudnia 2018 r. ) - 2 600,00 zł

3. Wynagrodzenie prowadzących zajęcia

- 3 grupy x 34 tygodni x1 raz w tyg. x 1 godz. x 90 zł. - 9 180,00 zł

- Ogłoszenia w gazetach bezpłatnych - 8 razy- 360,00 zł -2 880,00 zł

5. Reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów,ulotek, dyplomów itp. - 1 000,00 zł

6. Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) - 800,00 zł

7. Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 złRAZEM CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU - 21 912,00 zł


Całkowity koszt projektu: 21 912,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • CienPawla4.png
  • 1238. Oświadczenie Dyrektora.pdf