Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 03:45:21
Powrót do projektu

Moja zielona Warszawa - interaktywne, edukacyjne spacery przyrodnicze dla dzieci

status: Zgłoszony


Projekt zakłada organizację cyklu 5 2 interaktywnych, edukacyjnych spacerów po Warszawie, podczas których dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-8) będą poznawać otaczającą ich przyrodę, rozwijać wrażliwość na jej piękno oraz podnosić świadomość ekologiczną.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Esperanto 7A

Istotne informacje o lokalizacji

Spacery będą rozpoczynały się na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 222 i w zależności od tematyki/potrzeby będą kontynuowane w innych rejonach miasta.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w spacerach będzie ogólnodostępny i bezpłatny. W każdym wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć ok. do 100 dzieci pod opieką dorosłych (w grupach po ok. 25 dzieci zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dot. organizacji wycieczek szkolnych). Spacery będą się odbywały w dni powszednie w godzinach przedpołudniowychsoboty. Rekrutacja będzie prowadzona przez dedykowany adres email przy wsparciu nauczycieli przyrody/biologii/geografii SP222. Decydować lub formularz online. W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacje o wydarzeniach będą publikowane na stronie internetowej szkoły (sp222.waw.pl), profilu FB Budżetu Partycypacyjnego i na afiszach umieszczanych przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 222.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu wzbudzenie zainteresowania i szacunku dzieci dla otaczającej ich przyrody oraz pokazania zależności i praw panujących w ekosystemie. Poprzez podniesienia ich świadomości ekologicznej, chcielibyśmy wpłynąć na ich zainteresowanie ochroną otaczającego ich środowiska . Będzie Wreszcie będzie to również wspaniała okazja do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobywanej na lekcjach przyrody, biologii i geografii.Tematyka będzie dostosowana do wieku oraz i potrzeb uczestników, i będzie obejmowała m.in.dwa z poniższych tematów:

1) Umiejętność Umiejętności orientacji w terenie, posługiwanie się planem i , mapą, kompasem, etc

2) Rozpoznawanie Rozpoznawania i charakterystyka krajobrazów

3) Poznawanie otaczającej nas fauny i flory (m.in. spotkania ze skrzydlatymi i dzikimi mieszkańcami Warszawy, rozpoznawanie liści drzew i krzewów występujących w warszawskich parkach, etc)

4) Zjawiska pogodowe

5) Ekologia i stan środowiska w mojej okolicy.Podczas spotkań dzieci będą obserwować, eksperymentować i kiedy tylko to będzie możliwe - wchodzić w bezpośrednią interakcję z otaczającym ich światem, tak aby rozwijać wrażliwość na poziomie wielu zmysłów. W miarę potrzeb i możliwości wykorzystywane będą metody pracy warsztatowej oraz elementy gry terenowej.Spacery będą rozpoczynały się na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 222 i w zależności od tematyki/potrzeby będą kontynuowane w innych rejonach miasta. Czas trwania od 1 do ok. . Spacery będą trwały do 3h.Dla zapewnienia jakości merytorycznej spacery będą prowadzone przez osoby współpracujące z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody lub ośrodkami naukowymi. Uzupełnieniem spotkań będą konkursy z nagrodami i/lub nagrody specjalne dla najbardziej aktywnych uczestnikóworganizacjami na rzecz rozwoju edukacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkamy w najbardziej zalesionym mieście w Polsce, w którym lasy stanowią aż 15% obszaru! Oznacza to, że dzielimy przestrzeń z dzikimi zwierzętami i bujną roślinnością. To wspaniały przywilej, ale i ważny obowiązek, który młodzi mieszkańcy powinni zrozumieć i uszanować. Osobnej uwagi wymaga rosnący stopień zanieczyszczenia naszego miasta. A przecież każdego dnia mali i duzi mieszkańcy Warszawy podejmują decyzje, które wpływają na jakość wdychanego przez nich powietrza i ilość śmieci. Od nich będzie zależało jaka będzie Warszawa jutro i za 10 lat. Dlatego już dziś dzieci powinny wyjść z pracowni szkolnych aby poznawać i uczyć się chronić przyrodę naszego miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) koszt nagród dla dzieci za aktywność lub udział w konkursach organizowanych podczas spacerów - 5'000 zł 2) koszty wynagrodzenia przewodników i wypożyczenia lub zakupu (w miarę potrzeby) pomocy naukowych - 7'500 zł 3) inne koszty organizacji (osoba koordynująca, druk plakatów, ulotek, etc) - 2'000 zł.koszty dotyczące zorganizowania spacerów wraz z udostępnieniem potrzebnych pomocy dydaktycznych (250 zł od każdej grupy do 10 dzieci) - 2 x 10 x 250 zł = 5’000 zł brutto

2) koszty dotyczące rekrutacji oraz promocji (500 zł za wydarzenie) - 2 x 500 zł = 1’000 zł brutto

3) koszty wynagrodzenia dla opiekuna z ramienia szkoły (1 opiekun po 4h na wydarzenie) - 4h x 60 zł x 2 = 480 zł brutto

4) koszty pracownika obsługi szkoły, który udostępni obiekt podczas spotkania - 4h x 20 zł x 2 = 160 zł brutto.


Całkowity koszt projektu: 6 640,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki