Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-05 10:24:05
Powrót do projektu

Moja zielona Warszawa - interaktywne, edukacyjne spacery przyrodnicze dla dzieci

status: Zgłoszony


Projekt zakłada organizację 2 interaktywnych, edukacyjnych spacerów po Warszawie, podczas których dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-8) będą poznawać otaczającą ich przyrodę, rozwijać wrażliwość na jej piękno oraz podnosić świadomość ekologiczną.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Esperanto 7A

Istotne informacje o lokalizacji

Spacery będą rozpoczynały się na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 222 i w zależności od tematyki/potrzeby będą kontynuowane w innych rejonach miasta.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w spacerach będzie ogólnodostępny i bezpłatny. W każdym wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć do 100 dzieci pod opieką dorosłych (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dot. organizacji wycieczek szkolnych). Spacery będą się odbywały w soboty. Rekrutacja będzie prowadzona przez dedykowany adres email lub formularz online. W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacje o wydarzeniach będą publikowane na stronie internetowej szkoły (sp222.waw.pl), profilu FB Budżetu Partycypacyjnego i na afiszach umieszczanych przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 222.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu wzbudzenie zainteresowania i szacunku dzieci dla otaczającej ich przyrody oraz pokazania zależności i praw panujących w ekosystemie. Poprzez podniesienia ich świadomości ekologicznej, chcielibyśmy wpłynąć na ich zainteresowanie ochroną otaczającego ich środowiska Wreszcie będzie to wspaniała okazja do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobywanej na lekcjach przyrody, biologii i geografii.Tematyka będzie dostosowana do wieku i potrzeb uczestników, i będzie obejmowała dwa z poniższych tematów:

1) Umiejętności orientacji w terenie, posługiwanie się planem, mapą, kompasem

2) Rozpoznawania i charakterystyka krajobrazów

3) Poznawanie otaczającej nas fauny i flory (m.in. spotkania ze skrzydlatymi i dzikimi mieszkańcami Warszawy, rozpoznawanie liści drzew i krzewów występujących w warszawskich parkach, etc)

4) Zjawiska pogodowe

5) Ekologia i stan środowiska w mojej okolicy.Podczas spotkań dzieci będą obserwować, eksperymentować i kiedy tylko to będzie możliwe wchodzić w bezpośrednią interakcję z otaczającym ich światem, tak aby rozwijać wrażliwość na poziomie wielu zmysłów. W miarę możliwości wykorzystywane będą metody pracy warsztatowej oraz elementy gry terenowej.Spacery będą rozpoczynały się na terenie boisk Szkoły Podstawowej nr 222. Spacery będą trwały do 3h.Dla zapewnienia jakości merytorycznej spacery będą prowadzone przez osoby współpracujące z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody lub organizacjami na rzecz rozwoju edukacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkamy w najbardziej zalesionym mieście w Polsce, w którym lasy stanowią aż 15% obszaru! Oznacza to, że dzielimy przestrzeń z dzikimi zwierzętami i bujną roślinnością. To wspaniały przywilej, ale i ważny obowiązek, który młodzi mieszkańcy powinni zrozumieć i uszanować. Osobnej uwagi wymaga rosnący stopień zanieczyszczenia naszego miasta. A przecież każdego dnia mali i duzi mieszkańcy Warszawy podejmują decyzje, które wpływają na jakość wdychanego przez nich powietrza i ilość śmieci. Od nich będzie zależało jaka będzie Warszawa jutro i za 10 lat. Dlatego już dziś dzieci powinny wyjść z pracowni szkolnych aby poznawać i uczyć się chronić przyrodę naszego miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) koszty dotyczące zorganizowania spacerów wraz z udostępnieniem potrzebnych pomocy dydaktycznych (250 zł od każdej grupy do 10 dzieci) - 2 x 10 x 250 zł = 5’000 zł brutto

2) koszty dotyczące rekrutacji oraz promocji (500 zł za wydarzenie) - 2 x 500 zł = 1’000 zł brutto

3) koszty wynagrodzenia dla opiekuna z ramienia szkoły ( 1 opiekun po 4h 5 opiekunów po 4 h na wydarzenie ) - 4h – 4 h x 5 opiekunów x 60 zł brutto x 2 wydarzenia = 480 zł brutto2400 zł, ( zmiana dotyczy liczby opiekunów podczas spacerów – zwiększenie z 1 osoby do 5 osób)

4) koszty pracownika obsługi szkoły , który udostępni obiekt podczas spotkania - 4h 2 h x 20 zł x 2 = 160 zł brutto.80 zł. ( zmiana dot. zmniejszenia liczby godz. z 4 godz. na 2 godz. na spotkanie )


Całkowity koszt projektu: 6 6408 480,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki