Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 13:04:09
Powrót do projektu

Cykl spektakli teatralnych nawiązujących do historii Śródmieścia, zrealizowanych na podstawie pomysłów mieszkańców.

status: Zgłoszony


Mieszkańcy dzielnicy wybiorą tematy dotyczące historii Śródmieścia (znanych ludzi, legend miejskich, wydarzeń historycznych), na podstawie których teatr niezależny zrealizuje pięć spektakli, z których każdy zostanie dwukrotnie zaprezentowany. Każdy spektakl zostanie zaprezentowany dwukrotnie.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9

Istotne informacje o lokalizacji

W projekcie założyłem wykorzystanie Domu Kultury Śródmieście, jednak gdyby mieszkańcy wraz z władzami dzielnicy uznali inną lokalizację za właściwą (również plenerową), to powinno być to możliwe.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W pierwszej fazie projektu (przed produkcja spektaklu) mieszkańcy będą mogli uczestniczyć bez ograniczeń poprzez internet. Będą mogli wymyślać, a następnie w głosowaniu wybrać najlepsze pięć tematów na spektakle.

W drugiej fazie projektu nie przewiduje się uczestnictwa mieszkańców – jest to faza produkcji, za którą będzie odpowiedzialna firma, stowarzyszenie lub fundacja, które będą realizować projekt i reprezentowany przez nie teatr niezależny. Założono, że bezpośrednim koordynatorem może być też Dom Kultury Śródmieście.

W trzeciej fazie projektu mieszkańcy będą mogli uczestnicy jako widzowie gotowych spektakli (wstęp wolny) – jedynym ograniczeniem będzie liczba miejsc na widowni.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom bogatej historii dzielnicy Śródmieście poprzez przygotowanie i prezentację pięciu spektakli teatralnych. Mieszkańcy nie tylko będą mogli uczestniczyć w projekcie jako jego widzowie, ale również wskazać twórcom kierunki tematyczne – na przykład wybitną postać – mieszkańca Śródmieścia, wydarzenie historyczne, które miało miejsce w dzielnicy lub legendę miejską, związaną z tym obszarem Warszawy.

Po wyborze pięciu tematów, dokonanym przez mieszkańców, napisane zostaną scenariusze pięciu spektakli. Spektakle będą wystawiane co miesiąc, w wybranym wspólnie z władzami dzielnicy i mieszkańcami obiekcie.

Realizację zlecenie warto powierzyć jednemu z prężnie działających warszawskich teatrów niezależnych, obecnych na warszawskiej scenie kulturalnej co najmniej od 5 lat i z dorobkiem co najmniej 5 premier. Teatr składa oświadczenie o dotychczasowym dorobku i współpracy z instytucjami Kultury.

Istotne jest, by w ten sposób wesprzeć kulturę nieinstytucjonalną w Warszawie, ale jednocześnie mieć pewność, że zadanie zostanie wykonane na należytym poziomie. Firma, Stowarzyszenie lub Fundacja reprezentujące dany Teatr, których podstawową działalnością jest działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z) powinny móc udokumentować swój dorobek w zakresie realizacji spektakli teatralnych na zamówienie,. Jednocześnie taka firma powinna przedstawić co najmniej jedną referencję uznanej instytucji kultury, która będzie rękojmią dobrego poziomu wykonania projektu.

Dopuszcza się teatry, które nie mają zewnętrznej reprezentacji, i których działania koordynować będzie bezpośrednio DKŚ jako realizator projektu.

Teatr zostanie wybrany przez komisję, złożoną z przedstawicieli (po jednym):

-Komisji Dialogu Społecznego, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

-Akademii Teatralnej (z grona wykładowców),

-Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego,

-Domu Kultury Śródmieście,

oraz projektodawcy.

Założono, że DKŚ może być bezpośrednim koordynatorem projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki projektowi zostaną zrealizowane następujące cele:

- zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat historii Śródmieścia

- wsparcie dla kultury niezależnej poprzez wsparcie dla jednego teatru niezależnego

- zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu dzielnicy poprzez wskazanie tematów do spektakli


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wszystkich pięciu spektakli brutto: 50000 zł

Koszt jednego spektaklu brutto: 10000 zł

Części składowe (wszystkich pięciu spektakli):

- koszty wynagrodzeń artystów (aktora, reżysera, scenarzysty): 30000 złotych

- koszty organizacyjne (obsługa spektakli, w tym promocja): 7500 złotych

- koszty kostiumów i rekwizytów: 6500 złotych

- wynagrodzenie za koordynację projektu dla firmy, stowarzyszenia lub fundacji reprezentujących wybrany Teatr: 6000 złotych.


Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki