Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-01-26 15:19:26
Powrót do projektu

Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Północ - skrzynki lęgowe

status: Trwa ocenaZgłoszony


Projekt służy zwiększeniu miejsc gniazdowania jerzyków i wróbli-poprzez zamówienie i zawieszenie na ścianach zewnętrznych ok 25-35 budynków komunalnych 250 skrzynek lęgowych dla tych ptaków. Ich liczebność systematycznie spada w mieście-stąd konieczna jest ich ochrona.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

cała dzielnica Praga -Północ- miejscach zabudowanych

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zawieszenia skrzynek będą dotyczyć budynków komunalnych i publicznych(np.szkoły) wyłącznie własności Miasta St. Warszawy. Zostaną one wskazane do projektu na podstawie ekspertyzy ornitologa realizacji.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • miłośnicy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skrzynki i ptaki gniazdujące (wróble i jerzyki) będą dobrze widziane z ziemi – z miejsc ogólnodostępnych-skąd będzie można bez przeszkód obserwować zachowanie ptaków .Wróble można obserwować przy zajętych przez te ptaki skrzynkach . Praktycznie praktycznie poprzez cały rok zas , zaś jerzyki od początku maja do połowy sierpnia. Gatunki te nie są płochliwe i można je łatwo dostrzec bez użycia lornetki .


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup i rozwieszenie na ok 30 budynkach należących do miasta(mieszkaniowych lub użyteczności publicznej) 250 szt. jednokomorowych skrzynek dla jerzyków zajmowanych również realnie przez wróble, rzadziej szpaki i sikory Skrzynki będą zawieszane w liczbie od kilku do kilkunastu na jednym gmachu. Po dokonaniu uzgodnień z komunalnymi administratorkami tych nieruchomości na podstawie opinii ornitologa, przygotowanej w uzgodnieniu z Dzielnica Praga-Północ Przewiduje się lokalizacje budek na ścianach zewnętrznych nieruchomości z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa publicznego, braku uciążliwości dla mieszkańców lub użytkowników budynków, preferencji w wyborze miejsca gniazdowania przez jerzyka i wróbla oraz zasady ogólnodostępności – tak, aby ptaki przy skrzynkach miały być bez przeszkód obserwowane z ziemi, miejsca udostępnianego bez ograniczeń dla przebywania. Do instalacji skrzynek zostanie użyty podnośnik samochodowy typu koszowego, zaś w lokalizacjach gdzie nie będzie on mógł być użyty –praca kwalifikowanego alpinisty.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jerzyki i wróble od lat zasiedlają zabudowę Warszawy- swoja obecnością nie powodują żadnych uciążliwości m ani zagrożeń sanitarnych. Latem ptaki te ograniczają plagę owadów –wróbel żywi się szkodnikami zieleni miejskiej a jerzyk uciążliwymi dla człowieka owadami krwoipijnymi. Termo-modernizacja i rewitalizacja budynków w Warszawie powodują drastyczny spadek dogodnych miejsc lęgowych. Dla tych ptaków np. w szczelinach ścian. Dlatego tez odnowa jerzyka i wróbla jest konieczna, aby zachować pożyteczną obecność tych ptaków w mieście.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.Koszt zakupu 250 szt. Skrzynek skrzynek jednokomorowych lęgowych dla jerzyka i wróbla

- 1 skrzynka 65 zł brutto- łącznie 16250 zł. Bruttobrutto

2.Koszt opracowania ekspertyzy, – w której ustalona zostanie ustalona wcześniej lista nieruchomości i szczegółowe lokalizacje skrzynek na budynkach - 950 zł. Bruttobrutto

3. Koszt zawieszenia jednej skrzynki z użyciem podnośnika lub wykorzystaniem pracy alpinisty-130 zł brutto/1 skrzynka

Łącznie 32500 zł. Brutto brutto
Całkowity koszt projektu: 49 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt przeglądu technicznego(, co 3 lata) jednej skrzynki -130 zł. X 250 skrzynek 32500 zł brutto więc na 1 rok przypada kwota około 10840 zł.brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 10 840,00 zł

Załączniki