Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-05-05 14:51:05
Powrót do projektu

Chronimy jerzyki i wróble w Śródmieściu-skrzynki lęgowe

status: Zgłoszony


Projekt służy zwiększeniu liczby miejsc gniazdowania jerzyków i wróbli - przez zamówienie i zawieszenie na ścianach zewnętrznych ok. 25-35 budynków komunalnych 250 skrzynek lęgowych dla ptaków. Ich liczebność systematyczne spada - stąd konieczna jest ich ochrona.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cała Dzielnica Śródmieście - w miejscach zabudowanych

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacje zawieszenia skrzynek będą dotyczyć budynków komunalnych i publicznych (np.szkoły), wyłącznie własność m.st. Warszawy. Zostaną one wskazane do realizacji projektu na podstawie ekspertyzy ornitologa.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta
  • miłośnicy przyr

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skrzynki i ptaki w nich gniazdujące (wróble i jerzyki) będą dobrze widoczne z ziemi - z miejsc ogólnodostępnych - skąd będzie można bez przeszkód obserwować zachowanie ptaków. Wróble można obserwować przy zajętych przez te ptaki skrzynkach praktycznie przez cały rok, zaś jerzyki od początku maja aż do połowy sierpnia.Gatunki te nie są płochliwe i można je łatwo dostrzec bez użycia lornetki.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup i rozwieszenie na ok 30 budynkach, należących do miasta (mieszkaniowych lub użyteczności publicznej) 250 sztuk jednokomorowych skrzynek dla jerzyków, zajmowanych również regularnie przez wróble, rzadziej szpaki i sikory. Skrzynki będą zawieszone (w liczbie od kilku do kilkunastu na jednym gmachu), po dokonaniu uzgodnień z administratorami komunalnymi tych nieruchomości, na podstawie opinii ornitologa, przygotowanej w uzgodnieniu z Dzielnicą Śródmieście. Przewiduje się lokalizację budek na ścianach zewnętrznych nieruchomości - z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa publicznego, braku uciążliwości dla mieszkańców lub użytkowników budynków, preferencji w wyborze miejsca gniazdowania przez jerzyki i wróbla oraz zasady ogólno-dostępności-tak, aby ptaki przy skrzynkach mogły być bez przeszkód obserwowane z ziemi, z miejsca udostępnionego bez ograniczeń dla przebywania. Do instalacji skrzynek zostanie użyty podnośnik samochodowy typu koszowego, zaś w lokalizacjach - gdzie nie będzie on mógł być użyty - praca wykwalifikowanego alpinisty.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jerzyki i wróble od lat zasiedlają zabudowę Warszawy. Swoją obecnością nie powodują żądnych uciążliwości ani zagrożeń sanitarnych. Latem ptaki te ograniczają plagę owadów - wróbel żywi się szkodnikami zieleni miejskiej, a jerzyk uciążliwymi dla człowieka owadami krwiopijnymi. termomodernizacje i rewitalizacje budynków w Warszawie powodują drastyczny spadek dogodnych miejsc lęgowych dla tych ptaków- np. w szczelinach ścian. Dlatego też ochrona jerzyka i wróbla jest konieczna, aby zachować pożyteczną obecność tych ptaków w mieście.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys projektu po weryfikacji kosztów montażu oraz ekspertyzy

1) Koszt zakupu 250 szt. jednokomorowych skrzynek lęgowych dla jerzyka i wróbla - 1 skrzynka - 65 zł brutto - łącznie 16250 16.250 zł brutto.

2) Koszt opracowania ekspertyzy - w której ustalona zostanie uzgodniona wcześniej lista nieruchomości i szczegółowe lokalizacje skrzynek na budynkach 950 4.000 zł brutto.

3) Koszt zawieszenia jednej skrzynki, z użyciem podnośnika lub wykorzystaniem pracy alpinisty - 139 159 zł brutto, łącznie 3250039.750,00

Całkowity koszt projektu 60.000 zł


Całkowity koszt projektu: 49 70060 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt przeglądu technicznego (co 3 lata) jednej skrzynki - 130 zł x 250 skrzynek = 32500 zł brutto - więc na 1 rok przypada kwota ok 10840 zł brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 840,00 zł

Załączniki