Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2018-03-14 09:57:14
Powrót do projektu

Badmintonowa Wesoła

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.190824508666992190824508667
szerokość geograficzna: 52.239285203887812392852038878

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu Ogólnodzielnicowy

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Warszawa - Wesoła, Hala Sportowa w Zespole Szkół nr 94 Szkoły Podstawowej nr 172 w Warszawie, ul. Krótka 1

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia realizowane będą w Hali Sportowej w Zespole Szkół nr 94 Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1 w Warszawie - Wesołej , 05-075 Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia prowadzone będą w blokach dostosowanych do warunków fizycznych i umiejętności sportowych uczestników. W programie przyjęto podział na dzieci i młodzież, dorosłych i seniorów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, niskiej sprawności uczestników dopuszcza się podział grup i bloków w wymiarze 1/1,5 godziny zajęć. Limit zgłoszeń uwarunkowany jest jedynie pojemnością i technicznymi możliwościami prowadzenia treningów. Nieodpłatne zajęcia prowadzone będą w trakcie roku szkolnego dni robocze (pon.- piątek) oraz ewentualnie w sobotę - niedzielę w godzinach popołudniowych jako kontynuacja Programu Budżetu Partycypacyjnego z roku 2016 i 2017 dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Warunkiem uczestnictwa będzie jedynie pisemne zgłoszenie z oświadczeniem o stanie zdrowia.


Pełny opis projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym jak i kadry dydaktycznej. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup lokalnych ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Dzięki wykorzystaniu zasobów lokalnych oraz wiedzy, umiejętności mieszkańców i ich dotychczasowych osiągnięć nastąpi rozszerzenie oferty dydaktycznej i sportowej Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej nr 94172. Szkoła stanie się zatem prawdziwym centrum spotkań i aktywności społeczności miejskiej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartych turniejach badmintona. Koszty związane z realizacją projektu nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi umożliwią poprawę infrastruktury Hali Sportowej oraz jej wykorzystanie do zajęć badmintona. Umożliwią korzystanie z dodatkowej formy sportu uczniom szkoły nawet w trakcie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli WF. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych, krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez licencjonowanych instruktorów lub trenera. Zajęcia prowadzone będą przez odpowiednią liczbę szkolących w grupach dzieci młodzieży, seniorów i dorosłych. Umożliwi to bezpośrednie przekazywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań jedynym wymaganiem będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego. Informacje o naborze upublicznione zostaną w formie plakatów i ogłoszenia na stronie internetowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt realizowany będzie w ramach kontynuacji współpracy społeczności lokalnej, wykwalifikowanych instruktorów, trenera i sędziów badmintona oraz przy wykorzystaniu zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Wesoła. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzież szkolnej oraz seniorów poprzez promocję badmintona jako sportu powszechnego. Projekt zgodny ze Statutem ZS94 SP 172 Rozdział 2 § 5 8 pkt. 12, ppkt 6.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys w załączniku. Obejmuje tak jak dotychczas koszty wynajmu sali w szkole 17 600PLN600 PLN, Instruktorów 12 800 PLN oraz inne koszty zakupu sprzętu 10 750 PLN oraz koszty techniczne 4000 PLN i administracyjne 2000 PLN, ubezpieczenie 500 PLN, promocja 400 PLN, łącznie na wszystkie wydatki przez cały rok ( szkolny - 10 miesięcy) 47 150,00PLN48 050,00 PLN. szczegółowe dane w załączniku.


Całkowity koszt projektu: 47 15048 050,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Kosztorys Badmintonowa Wesoła BP2019.pdf