Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 14:08:22
Powrót do projektu

Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny metodą Warnke dla dzieci i młodzieży

status: Zgłoszony


Celem projektu jest prowadzenie bezpłatnych zajęć z zakresu terapii metodą Warnkego dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz stworzenie miejsca, w placówce publicznej, które może służyć temu celowi przez wiele lat.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

ul. Otwocka 3

03-759 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dostępne dla dzieci i młodzieży z rejonu Pragi Północ, od 6 r. ż. posiadających aktualną diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Terapia Metodą Warnke będzie prowadzona nieodpłatnie na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Otwockiej 3.

Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 10 godzin tygodniowo, w roku kalendarzowym 2019, z wyłączeniem ferii, wakacji oraz dni wolnych od pracy. Cykl zajęć dla jednego uczestnika będzie obejmował:

1. Diagnozę wstępną i końcową

2. Zajęcia terapeutyczne w wymiarze 1h/tyg. dla jednego dziecka*

3. Ćwiczenia indywidualne w domu

4. Konsultacje dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii – na bieżąco

*czas trwania terapii będzie ustalany indywidualnie z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb uczestnika
Pełny opis projektu

Projekt zakłada prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych terapeutów dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sali do terapii w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie. Głównym założeniem metody Warnke jest to, że przyczyną trudności w nauce wśród dzieci są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Dzieci te są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania, np. próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter).

Badania nad dysleksją i związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych zaowocowały „krokiem milowym” w kierunku właściwej diagnozy, a co za tym idzie również skutecznej terapii, w której konieczne jest oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę wykrywania i treningu tych deficytów. Udowodnił on, że jedną z najważniejszych przyczyn afazji i dysleksji są zakłócenia słyszenia centralnego. Uważał również, że można je zredukować stosując odpowiedni trening.

Jak wygląda trening?

Pierwszym krokiem terapii jest diagnoza umożliwiająca określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy. Podczas diagnozy badamy funkcje leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania i porównujemy uzyskane przez badanego wyniki z odpowiednimi dla wieku normami. Na podstawie badania opracowujemy indywidualny plan i cele terapii. Diagnoza i terapia Metodą Warnkego prowadzona jest z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Do Poradni zgłasza się coraz więcej dzieci i młodzieży z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Trudności te często wynikają z występowania dysleksji rozwojowej oraz współwystępującymi zaburzeniami ze współwystępujących zaburzeń przetwarzania słuchowego. Wystarczy kilka miesięcy treningu metodą Warnke, aby już uzyskać znaczną poprawę. Regularny trening wpływa pozytywnie na szereg umiejętności szkolnych, takich jak: rozumienie mowy, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownia i wiele innych. Na terenie Pragi Północ terapia tą metodą nie jest ogólnodostępna.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Orientacyjne koszty pracy terapeutów metody Warnke – ok. 25 000,00 zł;

2. Sprzęt do terapii – ok. 33 200,00 zł:

System A4Lab z modułem BrainAudiometr ok. 7 500,00;

BrainBoy Universal x 10 ok. 15 000,00 zł.

Narzędzia do diagnostyki przesiewowej zez ukryty: Test stereo Langa (test widzenia stereoskopowego) oraz Test przesiewowy plamkowy widzenia binokularnego – ok. 1600,00 zł

Drążek do balansowania – ok. 200,00 zł

Test i trening selektywności percepcji Wedemarker – ok. 500,00 zł

Upgrade urządzenia o trening lateralny – ok. 7500,00 zł

Książeczki do treningu lateralnego – ok. 900,00 zł

3. Inne koszty (takie jak: oznakowanie projektu, zmiany cen rynkowych sprzętu, media) - 2000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 60 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki