Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2018-04-17 09:44:17
Powrót do projektu

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA ULICĄ ANNY GERMAN

Bezpieczna droga do szkoły, przedszkola i żłobka ulicą Anny German

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do SP nr 92 im. Jana Brzechwy przy ul. Przasnyskiej jak również do żłobków i przedszkoli zlokalizowanych w rejonie Zatrasia, Sadów Żoliborskich i ul. Rydygiera. Projekt obejmuje również swoim zasięgiem znajdującą się w planach budowę szkoły przy ul. Anny German.

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

ul. Anny German na odcinku od ul. Rydygiera do ul. Krasińskiego

Żoliborz Południowy

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Anny German na odcinku od ul. Rydygiera do ul. KrasińskiegoŻoliborz Południowy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny dla wszystkich uczestników ruchu.


Pełny opis projektu

Żoliborz Południowy w ostatnim czasie bardzo się rozbudował. Przybywa mieszkańców a co za tym idzie również i naszych milusińskich. Codziennie bardzo wąski chodnik wzdłuż ul. Anny German jest uczęszczany przez setki dzieci udające się do Szkoły Podstawowej nr 92 zlokalizowanej przy ul. Przasnyskiej. Jest to miejsce wędrówek rodziców z dziećmi do żłobków i przedszkoli znajdujących się na Zatrasiu, w rejonie Sadów Żoliborskich i ul. Rydygiera. Jest to również główna arteria piesza do większego węzła komunikacyjnego zlokalizowanego przy zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Krasińskiego. Ulica Anny German łączy w tym miejscu Zatrasie z inwestycjami zlokalizowanymi przy ul. Rydygiera włącznie z obszarem, aż do torów.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i pieszych przemieszczających się wzdłuż ul. Anny German poprzez spowolnienie ruchu samochodowego. Zamysłem jest montaż 3 progów zwalniających asfaltowych oraz oznakowania pionowego na odc. od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Rydygiera

Zapewnijmy naszym dzieciom jak również i sobie samym bezpieczną drogę do placówek oświatowych jak również i do pracy. Miejmy wpływ na swoje bezpieczeństwo i zmiany w naszym otoczeniu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt zwiększy bezpieczeństwo poruszania się dzieci, pieszych wzdłuż ul. Anny German. Ma on celu spowolnienie ruchu samochodowego na bardzo długim odcinku drogi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Podział kosztów:

wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z nadzorem – 10 000 zł brutto

wykonanie progów wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym – 36 070 zł brutto

trybik (znak budżetu partycypacyjnego) 430 zł brutto

Razem 46 500 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 46 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Malowanie oznakowania poziomego, naprawa znaków - koszt eksploatacji 800 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 800,00 zł

Załączniki