Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2018-02-13 12:44:13
Powrót do projektu

Deptak ze ścieżką rowerową Nowy Remebrtów ul. Płatnerska

status: Zgłoszony


Budowa ciągu drogi dla pieszych i rowerów, wraz z dodatkowymi elementami, umożliwiającej dogodne korzystanie z niezagospodarowanego dotąd fragmentu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie. Aranżacja ulicy będzie umożliwiała dogodne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy ulicami Amałowicza a ulicą Gembarzewskiego

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.2537384033203162516474723816
szerokość geograficzna: 52.297561908687125098476932817

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Płatnerska na odcinku pomiędzy ul. Amałowicza i ul. Gembarzewskiego o łącznej długości ok 500 m

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek ulicy bez nawierzchni utwardzonej, zmieniający się błoto i kałuże, odcinek znajduje się wzdłuż betonowego muru oddzielającego tereny wojskowe od domów osiedli Nowy Rembertów i Pocisk. W przyszłości łatwo łączący DDR w Wesołej z DDR na ulicy Marsa.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny. Chodnik stanowiący ciąg pieszy ul. Płatnerskiej dostępny dla ogółu mieszkańców. Droga dla rowerów dostępna dla wszystkich użytkowników rowerów, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Możliwość korzystania z ciągu również przez wrotkarzy, rolkowców i deskorolkowców. Ulica wyłączona z ruchu kołowego, spełniająca funkcje rekreacyjne na terenie osiedla Nowy Rembertów.


Pełny opis projektu

Projekt polega na wykonaniu budowy jednolitej nawierzchni ulicy Płatnerskiej z przeznaczeniem na strefę pieszą, z wyłączeniem ruchu kołowego, poza ruchem rowerowym. Ulica zostałaby wyposażona w urządzenia możliwe do posadowienia w pasie drogowym, takie jak ławki, kosze na śmieci itp. Z uwagi na lokalizację pośród domów jednorodzinnych, których właściciele niejednokrotnie posiadają psy, ciąg wyposażony byłby dodatkowo w specjalne kosze na odchody psie oraz torebki z miejskiej akcji zachowania czystości w Warszawie „Psie sprawy Warszawy”.

Droga zostanie wykonana z jednolitej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na odpowiednio przygotowanym podłożu o szerokości 4 m, umożliwiająca wspólne korzystanie z drogi przez użytkowników pieszych i poruszających się na rowerach. Z uwagi na rodzaj gruntu oraz sąsiadowanie z rowem odwadniającym przyszłej drogi, najważniejszym elementem będzie prawidłowe wykonanie warstwy drenażowej oraz prawidłowe wykonanie spadków poprzecznych nawierzchni aby na drodze nie zbierały się wody opadowe.

Projekt zakłąda posadzenie zieleni miejskiej przydrożnej, wg. projektu, uwzlędniającego wielobarwne rośliny.

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej ciągu ulicy Płatnerskiej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji oraz budowę drogi dla pieszych i rowerów wraz z wyposażeniem. Ciąg zostałby oznakowany znakami C13/16 małej lub średniej grupy wielkości.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Dzielnicy, w tym osiedla Nowy Rembertów brakuje uporządkowanej strefy rekreacyjnej, z której mogliby korzystać mieszkańcy, jednocześnie właściciele psów mieszkających w okolicy mieliby zapewnione miejsce do wyprowadzania psów wraz ze specjalnymi koszami na odpadki, zachowując tym samym czystość na pozostałych terenach tego osiedla. Z uwagi na brak miejsc rekreacyjnych, poza jednym publicznie dostępnym placem zabaw i siłownią plenerową, dodatkowe wyposażenie ciągu w ławki do odpoczynku podczas spacerów zapewniłyby tym samym miejsce do spędzania czasu wolnego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

50 000 zł Ułożenie podłoża drogi dla pieszych i rowerów (ok. 500 m długości, 4 m szerokości)

150 000 zł Ułożenie nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów (ok. 500 m długości, 4 m szerokości)

55 000 zł Ułożenie zieleni – trawnik (ok. 500 m2, szerokość zależna od miejsca, średni koszt 22 zł za 1 m2), żywopłot (ok. 50 mb, szerokość zależna od wybranego gatunku, średni koszt 230 zł za 1mb), łąki kwietnej (ok. 500 m2, szerokość zależna od miejsca, średni koszt 50 zł za 1m2) krzewów (ok. 75 szt, średnio 100 zł za szt)

15 000 zł Projekt nowej organizacji ruchu

10 000 zł Zabezpieczenie rowu odwadniającego

5 000 zł Ławeczki betonowej konstrukcji z drewnianym siedziskiem i oparciem (5 sztuk, ok 900 zł za sztukę)

2 750 zł Kosze na śmieci (5 sztuk, ok 550 zł za sztukę)

2 500 zł Kosze na odchody psie (5 sztuk, ok. 500 zł za sztukę)

3 000 zł Stojaki na torebki na odchody dla psów (5 sztuk, ok 600 zł za sztukę)

2 000 zł Tablice informacyjne

1 000 zł Znaki drogowe C13/16 (10 sztuk, ok.150 zł za sztukę)


Całkowity koszt projektu: 296 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i konserwacji koszy na śmieci, stojaków na torebki, koszy na odchody psie, ławek. Szacunkowo: 50 zł za każdy kosz i stojak, 100 zł za każdą ławkę, 20 zł za każdą tablicę informacyjną.


Całkowity koszt eksploatacji: 7 000,00 zł

Załączniki

  • Wizualizacja_BP2019_02.jpg
  • Wizualizacja_BP2019_03.jpg