Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2018-04-05 13:36:05
Powrót do projektu

Deptak ze ścieżką rowerową Nowy Remebrtów ul. Płatnerska

Naturalistyczny deptak na Nowym Rembertowie

status: Zgłoszony Budowa ciągu drogi dla pieszych i rowerów, wraz z dodatkowymi elementami, umożliwiającej dogodne korzystanie z niezagospodarowanego dotąd


Wyrównanie nieutwardzonej nawierzchni drogi gruntowej fragmentu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie. Aranżacja ulicy będzie umożliwiała dogodne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy ulicami Amałowicza Grawerską a ulicą Gembarzewskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1625164747238161625164747238
szerokość geograficzna: 52.250984769328172509847693282

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Płatnerska na odcinku pomiędzy ul. Amałowicza Grawerską i ul. Gembarzewskiego o łącznej długości ok 500 600 m

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek ulicy bez nawierzchni utwardzonej, zmieniający się błoto i kałuże, odcinek znajduje się wzdłuż betonowego muru oddzielającego tereny wojskowe od domów osiedli Nowy Rembertów i Pocisk. W przyszłości łatwo łączący DDR w Wesołej z DDR na ulicy Marsa.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny. Chodnik stanowiący ciąg pieszy ul. Płatnerskiej (na odcinku Grawerska - Amałowicza) dostępny dla ogółu mieszkańców. Droga dla rowerów dostępna dla wszystkich użytkowników rowerów, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Możliwość korzystania z ciągu również przez wrotkarzy, rolkowców i deskorolkowcówNaturalistyczny deptak na odcinku Amałowicza - Gembarzewskiego. Ulica wyłączona z ruchu kołowego, spełniająca funkcje rekreacyjne na terenie osiedla Nowy Rembertów.


Pełny opis projektu

Projekt polega na wykonaniu budowy jednolitej naprawy drogi gruntowej poprzez jej wyrównanie spychaczem i zagęszczenie gruntu odpowiednią zagęszczarką lub walcem drogowym nieutwardzonej nawierzchni ulicy Płatnerskiej z przeznaczeniem na strefę pieszą, z wyłączeniem ruchu kołowego, poza ruchem rowerowym. Ulica na odcinku pomiędzy ulicami Amałowicza a Gembarzewskiego o szerokości do 4 metrów. Podczas dokonywania wyrównania nawierzchni gruntowej zostaną zabezpieczone wszystkie istniejące studzienki kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne znajdujące się w ulicy.

Na odcinku pomiędzy ulicami Grawerską a Amałowicza ulica zostałaby wyposażona w urządzenia możliwe do posadowienia w pasie drogowym, takie jak : 4 ławki, 4 kosze na śmieci, tablicę informacyjną itp. Z uwagi na lokalizację pośród domów jednorodzinnychwielorodzinnych, których właściciele niejednokrotnie posiadają psy, ciąg wyposażony byłby dodatkowo w specjalne 2 kosze na odchody psie oraz torebki z miejskiej akcji zachowania czystości w Warszawie „Psie sprawy Warszawy”. Droga zostanie wykonana z jednolitej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na odpowiednio przygotowanym podłożu o szerokości 4 m, umożliwiająca wspólne korzystanie z drogi przez użytkowników pieszych i poruszających się na rowerach. Z uwagi na rodzaj gruntu oraz sąsiadowanie z rowem odwadniającym przyszłej drogi, najważniejszym elementem będzie prawidłowe wykonanie warstwy drenażowej oraz prawidłowe wykonanie spadków poprzecznych nawierzchni aby na drodze nie zbierały się wody opadowe. Projekt zakłąda Na tym odcinku planowane jest ułożenie chodnika z płyt chodnikowych o rozmiarze ok. 50x50 cm o łącznej szerokości 2 m.

Projekt zakłada posadzenie zieleni miejskiej przydrożnej, wg. projektu, uwzlędniającego uwzględniającego wielobarwne rośliny, sporządzonego wg miejskich Standardów.

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej ciągu ulicy Płatnerskiej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji oraz budowę drogi dla pieszych i rowerów wraz z wyposażeniem. Ciąg zostałby oznakowany znakami C13/16 małej lub średniej grupy wielkościoświetlenia miejskiego na całej długości ok. 600 m ulicy Płatnerskiej pomiędzy ulicami Grawerską a Gembarzewskiego, przy czym na odcinku pomiędzy ul. Amałowicza a Gembarzewskiego oświetlenie zlokalizowane będzie wzdłuż muru jednostki wojskowej (południowa granica pasa drogowego).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Dzielnicy, w tym osiedla Nowy Rembertów brakuje uporządkowanej strefy rekreacyjnej, z której mogliby korzystać mieszkańcy, jednocześnie właściciele psów mieszkających w okolicy mieliby zapewnione miejsce do wyprowadzania psów wraz ze specjalnymi koszami na odpadki, zachowując tym samym czystość na pozostałych terenach tego osiedla. Z uwagi na brak miejsc rekreacyjnych, poza jednym publicznie dostępnym placem zabaw i siłownią plenerową, dodatkowe wyposażenie ciągu w ławki do odpoczynku podczas spacerów zapewniłyby tym samym miejsce do spędzania czasu wolnego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych50 000 zł Ułożenie podłoża drogi dla pieszych i rowerów (ok. 500 m długości, 4 m szerokości) 150 000 zł Ułożenie nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów (ok. 500 m długości, 4 m szerokości) 55 000 zł Ułożenie zieleni – trawnik (ok. 500 m2, szerokość zależna od miejsca, średni koszt 22 zł za 1 m2), żywopłot (ok. 50 mb, szerokość zależna od wybranego gatunku, średni koszt 230 zł za 1mb), łąki kwietnej (ok. 500 m2, szerokość zależna od miejsca, średni koszt 50 zł za 1m2) krzewów (ok. 75 szt, średnio 100 zł za szt) 15 000 zł Projekt nowej organizacji ruchu 10 000 zł Zabezpieczenie rowu odwadniającego 5 000 zł Ławeczki betonowej konstrukcji z drewnianym siedziskiem i oparciem (5 sztuk, ok 900 zł za sztukę) 2 750 zł Kosze na śmieci (5 sztuk, ok 550 zł za sztukę) 2 500 zł Kosze na odchody psie (5 sztuk, ok. 500 zł za sztukę) 3 000 zł Stojaki na torebki na odchody dla psów (5 sztuk, ok 600 zł za sztukę) 2 000 zł Tablice informacyjne 1 000 zł Znaki drogowe C13/16 (10 sztuk, ok.150 zł za sztukę)

6000 zł - 4 ławki

4000 zł - 4 kosze na śmieci

2500 zł - 2 kosze na odchody “Psie sprawy Warszawy”

2000 zł - tablica informacyjna

15000 - 600 m długości x 4 m szerokości wyrównania ulicy spychaczem

12000 - 600 m długości x 4 m szerokości zagęszczenie gruntu odpowiednią zagęszczarką lub walcem drogowym

4000 zł - wykonanie projektu przyłączenia oświetlenia miejskiego

30000 zł - wykonanie oświetlenia miejskimi lampami ulicznymi z projektem

23000 zł - 100 mb krzewów

50400 zł - wykonanie chodnika Grawerska - Amałowicza

25000 wykonanie nawierzchni trawiastej lub łąki kwietnej na niewyrównanej części pasa drogowego szer. 1m.


Całkowity koszt projektu: 173 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i konserwacji koszy na śmieci, stojaków na torebki, koszy na odchody psie, ławek. Szacunkowo: 50 zł za każdy kosz i stojak, 100 zł za każdą ławkę, 20 zł za każdą tablicę informacyjną.


Całkowity koszt eksploatacji: 7 000,00 zł

Załączniki

  • Wizualizacja_BP2019_02.jpg
  • Wizualizacja_BP2019_03.jpg