Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2018-04-26 12:38:26
Powrót do projektu

Zielona Skarpa

status: Zgłoszony


Reprezentacyjna przestrzeń Skarpy Ujazdowskiej zasługuje na rewitalizację! Proces ten winien rozpocząć remont schodów znajdujących się na skarpie pod Zamkiem Ujazdowskim wraz z uporządkowaniem zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie schodów.

Wybierając ten projekt głosujesz drogi Mieszkańcu na nową i uporządkowaną zieleń oraz elementy małej architektury na terenie skarpy.


Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Miejska działka na terenie Dzielnicy Śródmieście w obrębie nr 50612: o nr. ewid. 8

Istotne informacje o lokalizacjiMiejska działka w Parku Agrykola Weryfikowany jest stan prawny nieruchomości przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami ze względu na możliwość występowania roszczeń do gruntu na którym miałby być realizowany projekt. Stan z dnia 18 maja 2016 r. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”, teren objęty projektem może zostać przekazany w administrowanie powyższej jednostce wraz ze środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację

Agrykola zgodnie z Zarządzeniem nr 1427/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 sierpnia 2017 r. powierzony został w zarządzenie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren otwarty, dostępny 24/7/365 dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Pragniemy zaznaczyć w przestrzeni miasta, iż Zamek Ujazdowski, Skarpa Warszawska z Parkiem Agrykola oraz Kanał Piaseczyński stanowią element historycznego założenia urbanistycznego jakim jest Oś Stanisławowska. Wnioskujemy o wyeksponowanie Osi Stanisławowskiej w Parku Agrykola poprzez zagospodarowanie zielenią Skarpy Ujazdowskiej i jej podnóża. Nasadzenia powinny mieć charakter powierzchniowy i pokrywać środkową wyspę pomiędzy schodami na skarpie (również pod schodami) oraz pas szerokości min 2 m od zewnętrznej krawędzi schodów. Ulistnienie projektowanej roślinności powinno być kolorystycznie stonowane. Chcielibyśmy, aby krzewy ładnie i długo kwitły i miały owoce atrakcyjne dla ptaków*.Proces ten należy rozpocząć od remontu schodów znajdujących się na skarpie pod Zamkiem Ujazdowskim wraz z uporządkowaniem zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie schodów

* ostateczny zakres realizacji i dobór gatunkowy może ulec zmianie po wykonaniu projektu. Wniosek

Projekt BP obejmuje:

1. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na skarpie oraz u jej podnóża w zakresie zieleni oraz rozmieszczenia obiektów małej architektury z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami 2. Realizację nasadzeń zieleni i remont schodów”. Ostateczna decyzja i pozwolenia będą wydawane na etapie przyjęcia projektu do realizacji. Ostateczna kwestia techniczno-wizualna realizacji projektu będzie uzgodniona na etapie realizacji projektu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytkówremontu schodów wraz z projektem gospodarki istniejąca zielenią znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów

Park Agrykola wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie działania na jego terenie wymagają uzgodnienia i akceptacji z konserwatorem zabytków.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stan Skarpy Ujazdowskiej przy Pałacu Ujazdowskim wymaga interwencji (zdjęcia w załączniku 1). Chcielibyśmy, aby tak ważna dla Warszawy przestrzeń publiczna stała się jej wizytówką. Dlatego widzimy potrzebę uporządkowania stylistycznie terenu na Skarpie – zwłaszcza w obrębie schodów oraz tuż pod Skarpą.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na skarpie oraz u jej podnóża w zakresie zieleni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami - ok. 30 000 zł; 2. Zabezpieczenie skarpy przed erozją (np. poprzez zastosowanie geosyntetyków + materiał + montaż) - ok. 44 000 zł (1100 m2 x 40 zł/m2 = 44 000 zł); 3. Nasadzenie zieleni na skarpie i u jej podnóża z dowozem ziemi - ok 48 400 zł (1100 m2 x 1,1 szt./m2=1210 szt. x 40 zł /szt. = 48 400 zł); 4. pielęgnacja zieleni w 2017 roku – ok. 16.500 zł (1.100 m2 x 15 zł/m2 = 16.500 zł) 5. Wycinka drzew i dużych krzewów w złym stanie zdrowotnym, zagrażających bezpieczeństwu (oliwniki, bez czarny) – ok 4 000 zł (10 szt. x 400 zł/szt. = 4 000 zł); 6. Nadzór autorski - 3 miesiące – ok. 10 000 zł; 7dokumentacji projektowej remontu schodów wraz z inwentaryzacją i projektem gospodarki istniejącą zielenią znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów wraz z nadzorem autorskim 4 000,00 zł.

2. Realizacja remontu schodów wraz z gospodarką istniejącą zielenią znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów 210 000 zł.

3. Koszty graficznego oznakowania zadań wykonanych w ramach budżetu partycypacyjnego - 4 000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 156 900254 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

W zakresie rodzaju oraz szacunkowej wartości kosztów eksploatacji projektu w kolejnych latach:

Roczny koszt utrzymania około 2 000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • Stan obecny.pdf