Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2018-04-11 13:24:11
Powrót do projektu

Pomysły na zmysły

status: Trwa ocena


1. Bezpłatna terapia metodą Tomatisa dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ujawniających dysfunkcje rozwojowe oraz zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia tejże terapii.2. Bezpłatna terapia integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ujawniających zaburzenia integracji sensorycznej.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.2328895926476
szerokość geograficzna: 52.2164766389243

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Jana Pawła II 19 A

Istotne informacje o lokalizacji

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie realizowany przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.1. Terapia Metodą Tomatisa przy użyciu specjalistycznego sprzętu będzie prowadzona nieodpłatnie.

Warunkiem uczestnictwa w terapii jest konsultacja u psychologa i/lub terapeuty integracji sensorycznej i/lub logopedy oraz zdiagnozowane problemy dysfunkcyjne w obrębie funkcji słuchowych, obniżające możliwości dziecka w zakresie uczenia się.2. Terapia integracji sensorycznej będzie prowadzona nieodpłatnie.

Warunkiem uczestnictwa w terapii jest przedłożenie diagnozy integracji sensorycznej.


Pełny opis projektu

Projekt jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem jest wieloaspektowe wspomaganie rozwoju służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.1. Terapia metodą Tomatisa daje możliwość usprawniania ujawnianych zaburzeń rozwojowych i stwarza większe szanse na pokonywanie trudności szkolnych. Problemy z uwagą słuchową stanowią istotną przyczynę niepowodzeń szkolnych. Mogą to być problemy z analizą i syntezą słuchową wyrazów, problemy z czytaniem i pisaniem, dyslalia, alalia ekspresywna, jąkanie, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, niski poziom aktywności ruchowej, zaburzenie orientacji przestrzennej, obniżony poziom koordynacji w obrębie dużej motoryki, brak poczucia rytmu, męczliwość, niedojrzałość i niestabilność emocjonalna, niski poziom motywacji i wiary w siebie z tendencją do wycofywania się lub do manifestowania postawy negatywistycznej.

Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi: zaburzenia mowy, dysleksję, autyzm, zespół ADHD, problemy szkolne. Metodę wykorzystuje się również m.in. w walce ze stresem i w nauce języków obcych.

Terapia obejmie 8 dzieci. Każde dziecko przejdzie 3 sesje terapeutyczne - jedna sesja to 2 godziny dziennie terapii przez 13 dni. Sesje następować będą po określonym czasie, zgodnie z wytycznymi metodą Tomatisa. Kwalifikacje wymagane do prowadzenia terapii: ukończenie minimum min. 1 poziomu szkolenia z metody Tomatisa, potwierdzonego stosownym certyfikatem oraz minimum i min. pół roku doświadczenia. Terapia może być prowadzona grupowo i indywidualnie, o czym decyduje jednorodność ujawnianego problemu. Rekrutacja na terapię odbywałaby się po badaniu u psychologa i/lub terapeuty integracji sensorycznej i/lub logopedy.2. Terapia integracji sensorycznej ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Pokonuje swoje trudności z jakimi się zmaga. Efekty terapii SI uzyskiwane są w różnym czasie - jest to spowodowane indywidualnymi możliwościami dziecka, różnym stopniem zaburzeń oraz wykonywanych (bądź nie) ćwiczeń w domu z rodzicami. Czas trwania jednych zajęć: 50 min.

Terapia będzie prowadzona indywidualnie. Rekrutacja odbywałaby będzie się odbywać po przedłożeniu diagnozy integracji sensorycznej. O przyjęciu na nieodpłatne zajęcia decydowałaby decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba godzin terapii SI na 1 dziecko:

1. styczeń 4 tygodnie (2x w tygodniu) = 8 godzin

2. luty 4 tygodnie (2x w tygodniu) = 8 godzin

w kolejnych miesiącach terapia SI 1x w tygodniu:

3. od marca do czerwca - 17 tygodni = 17 godzin

4. od września do grudnia - 17 tygodni = 17 godzin

Łączna liczba godzin na 1 dziecko - 50 godzin Przewidziana liczba dzieci, dla których prowadzona byłaby terapia SI: 10 osóbTerapia obejmie 10 dzieci. Kwalifikacje wymagane do prowadzenia terapii integracji sensorycznej: ukończone minimum 2 stopnie kursu na terapeutę integracji sensorycznej, potwierdzone odpowiednim certyfikatem i min. pół roku doświadczenia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Metodę Tomatisa stosuje się w ponad 70 krajach na świecie, w Polsce to mało powszechna metoda. Wysokie koszty szkoleń terapeutów oraz wykorzystywanego sprzętu ograniczają dostępność metody. Zakup i zastosowanie sprzętu do tejże terapii prowadzonej nieodpłatne urealnia cel efektywnego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ujawniających problemy szkolne, dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia emocjonalno-społeczne. Stwarza możliwość korzystania z nowoczesnych form terapii.2. Integracja sensoryczna to metoda wykorzystywana w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Ważne jest, że z problemów w zakresie integracji zmysłów dzieci nie wyrosną. Dlatego ważna jest wczesna interwencja, która wspiera system nerwowy, aby mógł on prawidłowo odbierać, interpretować i organizować napływające informacje zmysłowe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- zajęcia metodą Tomatisa 8 dzieci x 3 sesje x 1 400 zł = 33 600 zł

- zajęcia integracji sensorycznej 10 dzieci x 50 godzin x 90 zł = 45 000 zł

- materiały promocyjne, promocja w internecie – 700 zł

- materiały dydaktyczne, xero – 700 złŁączny koszt projektu: 80 000 zł


Całkowity koszt projektu: 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • tomatis.png
 • tomatis2.jpg
 • tomatissprzet.jpg
 • integracja.jpeg
 • integracja2.jpg
 • integracja3.jpg
 • integracja4.jpg