Koordynator w Biurze Edukacji - zmiany z 2019-08-07 12:03:07
Powrót do projektu
Prawo mówi wyraźnie, że prace domowe są tylko dobrowolne!

Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu: Prawo mówi wyraźnie, że prace domowe są tylko dobrowolne! Plakaty informujące
Projekt zakłada wykonanie plakatu informującego o dobrowolności prac domowych w wersji elektronicznej.

Plakat w wersji graficznej jpg. elektronicznej powinien być zamieszczony na stronie www. urzędu i wysłany mailem do wszystkich publicznych szkół w Warszawie. Treści, które powinny być na plakacie znajdują się w pliku pn. Treść plakatu

Treść plakatu informującego o dobrowolności prac domowych musi spełniać wymogi Prawa Oświatowego, ma mieć potwierdzenie wykładniami właściwych urzędów i instytucji.

Plakat powinien zawierać m.in. następującą treść: "Konstytucja RP: Rozdział II, WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA ZASADY OGÓLNE

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Ustawa prawo oświatowe określające zakres obowiązku szkolnego i obowiązku nauki: Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11. 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. Oraz Art. 42. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: 1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce; 2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16. ."Projekt nie generuje kosztów w kolejnych latach.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
przestrzeganie prawa
Zwrócenie uwagi na problem nadmiernego obciążenia uczniów pracami domowymi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • seniorzy
  • młodzież
  • dorośli
  • środowisko szkolne

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wynagrodzenie dla autora treści plakatu – 700zł

Wynagrodzenie za opracowanie graficzne i skład graficzny – 800zł

Realizator projektu: 600zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 600
2 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki