Koordynator w Biurze Audytu Wewnętrznego - zmiany z 2019-08-19 13:31:19
Powrót do projektu

Audyt ZMID-u , i pasa drogowego i sygnalizacji świetlnej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
strona internetowa miasta
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na sporządzeniu:1. Audytu ZMID-u pod kątem inwestycji:

---- zgodności odbieranych projektów i koncepcji drogowych z przepisami prawa, w tym rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124) (pasy ruchu znacznie są szersze niż przewidują to przepisy dla poszczególnych klas dróg, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów budowy i utrzymania) ---- zgodności odbieranych projektów i koncepcji drogowych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia w zakresie odnoszącym się przede wszystkim do szerokości pasów ruchu i liczby pasów itp.(wykonawca projektu obwodnicy śródmiejskiej po stronie praskiej miał wykonać projekt węzła przesiadkowego przy Rondzie Wiatraczna) ---- zgodności specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia z przepisami prawa ---- zasadności wykupów gruntów przez bezzasadne powiększanie pasa drogowego (pod budowę Trasy Świętokrzyskiej wyburzono budynku mieszkalne by poszerzyć pas drogowy, a z drugiej strony była działka miejska) ---- w zakresie jakości i ilości nasadzeń drzew i zieleni niskiej ---- efektywności inwestycji - powinna zostać upubliczniona analiza ekonomiczna i NPV dla każdej inwestycji prowadzonej przez ZMID. Audyt powinien też zawierać spis decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym decyzji stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko2. Audyt wykorzystania pasa drogowego i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego przez podmioty prywatne:

- czy prawidłowo jest zajmowany pas drogowy i nie ma ograniczeń widoczności- czy wszystkie budynki stojące w pasie drogowym zostały wybudowane prawidłowo - czy wszędzie są odpowiednie warunki dla pieszych i niezmotoryzowanych - czy na zagrodzone działki drogowe są podpisane umowy, czy też możliwe będzie zasiedzenie. 3. Audyt sygnalizacji świetlnych i stosowania przepisów w tym zakresie. Miasto nie dostosowało infrastruktury do obowiązujących przepisów. Powoduje to wypadki i niebezpieczne sytuacje. Jest to kwestia układu panującego w tej materii i powiązań pomiędzy urzędnikami. Dodatkowo zadziwiające są koszty sygnalizacji. Wszystko jest droższe, ze względu na wpisywanie do swiz i opz warunków celowo zawyżających kosztorys i znacznie ograniczając krąg wykonawców. To powinno być wyjaśnione (Pracownicy urzędu od sygnalizacji wycenili przejście dla pieszych przez Bankowy na ponad 1 mln zł. Jednak zadanie wykonywał ZTP. Rezultat taki, że koszt to 550 000 zł. Czy gdyby to wykonywała inna jednostka, to koszt byłby wyższy? To są pytania, jakie się nasuwają, a audyt powinien rozwiać te wątpliwości)- zadanie polega na pozyskaniu informacji z ZDM i dzielnic w zakresie zarządzanych ulic i umów na zajęcie pasa drogowego i zweryfikowaniu ich z listą działek ewidencyjnych z oznaczeniem "dr" (drogowe), własnością i pozyskiwaniu opłat z tytułu podatku od nieruchomości (bo zapewne z tych budynków stojących w pasie drogowym są odprowadzane opłaty do którejkolwiek komórki m.st. Warszawy). Na zdjęciach dołączonych do projektu wskazano przykłady, jak zagospodarowany jest pas drogowy.Podsumowanie:Audyty mają wskazać na zaniedbania oraz nakreślić plan naprawczy instytucji związanej z drogami (ZMID, ZDM i Biuro Polityki Mobilności). Dodatkowo powinna zostać usprawniona ścieżka komunikacji pomiędzy jednostkami całego miasta (włączając BAiPP, ZZW, ZTM oraz dzielnicowe itp.). Audyty powinny także zawierać wytyczne do prowadzenia i planowania inwestycji w kontekście zmian klimatycznych. W Warszawie już nie ma połaci zieleni.Przykład z 2019 r.: Nie można wyremontować budynku, z którego spadł już gzyms, bo jest ogródek kawiarniany do jesieni. Czy jak komuś coś spadnie i zrobi krzywdę, to coś się zmieni? Nie.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Problemy miasta wynikają ze źle zarządzanym od lat 90-tych szeroko pojętym pasem drogowym. Budy biednych kupców, które zasłaniały widoczność zostały zlikwidowane. Tymczasem nikomu nie przeszkadzają niektóre pawilony, chociaż powodują znaczne ograniczenia widoczności i zwężenie chodnika. Stąd wypadki.Osobną kwestią jest brak kontroli co dzieje się w pasie dróg. Mamy nowe budynki, dziwne dzierżawy, a także próby zasiedzenia dróg gminnych poprzez zagrodzenie. W wielu przypadkach zostały posprzedawane chodniki. Kolejnym zagadnieniem jest opieszałość z wprowadzeniem przepisów od 2008 r. w zakresie lewoskrętów na więcej niż dwóch pasach ruchu w jedną stronę. Miasto, a więc podatnicy wydają miliony na jedną sygnalizację, ale reszta jest sprzeczna z prawem. Tolerowanie tego to igranie z bezpieczeństwem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt wyłonienia firmy zewnętrznej zatrudniającej uprawnionych audytorów i przeprowadzenia audytu w podanym zakresie - 100000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykład do audytu targówek.jpg
  • przyklad do audytu grochow.jpg
  • przyklad do audytu wawer.jpg