Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-08-27 13:48:27
Powrót do projektu

Międzyszkolna poradnia STOP PRZEMOCY. Rotacyjne dyżury psychologa i negocjatora (prawnik) we wszystkich publicznych szkołach Ursynowa.

Stop przemocy - program pomocy psychologiczno-prawnej dla dzieci, rodziców i pedagogów ze wszystkich ursynowskich szkół

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wszystkie ursynowskie szkoły publiczne/gabinety pedagogów
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Ursynów ul. Dereniowa 52/54, siedziba Urzędu Dzielnicy, zainteresowane szkoły podstawowe i/lub ponadpodstawowe.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu: 1.
Opis projektuUtworzenie zespołu specjalistów: psycholog i negocjator (prawnik) w celu :

- rozwiązywania konfliktów między uczniami, rodzicami, konfilktów w rodzinie;

- przekazania wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie i w środowisku rówieśniczym pedagogom ze wszystkich publicznych placówek oświatowych na Ursynowie oraz rodzicom i dzieciom z terenu Ursynowa, zagrożonym wystąpieniem zachowań o charakterze przemocowym oraz zainteresowanych problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- pokazywania długofalowych skutków spirali przemocy;

- uświadomienie, że przemoc się „nie opłaca”

- zajęcia z uczniami (regularne anonimowe ankiety na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole, nauka podstaw asertywności, mechanizmów psychologicznych ofiara-agresor, sposobów samoobrony itp)

- wsparcie dla wychowawców i pedagogów w rozwiązywaniu konfliktów, superwizja trudnych przypadków

2. Sposób realizacji: W każdej szkole ursynowskiej przez jeden dzień w tygodniu będzie pełniony dyżur psychologa lub negocjatora np. każdy poniedziałek w szkole nr 340 , każdy wtorek w szkole X, itd. Dodatkowo będzie dostępny telefon komórkowy, na który dzieci i rodzice będą mogli zgłaszać interwencje lub umówić się na spotkanie na konkretną godzinę. 3. Informacje o poradni i terminach dyżurów będą wywieszone na plakatach informacyjnych w każdej szkole i ogłaszane przez wychowawców na zebraniach klasowych. 4. Miejsce pracy zespołu : gabinety pedagogów szkolnych we wszystkich szkołach Ursynowa. Nie są one wykorzystane przez cały dzień, jest więc miejsce dla dodatkowych osób, które wesprą innymi umiejętnościami uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy również często nie radzą sobie z agresywnymi dziećmi i rodzicami. 3. Koszt projektu obejmuje zatrudnienie dwóch specjalistów z zakresu psychologii i negocjacji (koniecznie prawnik) , wypożyczenie dwóch laptopy i zakup dwóch telefonów służbowych, koszty promocji w postaci wydruku i kolportażu plakatów informacyjnych do szkół oraz koszt koordynatora projektu (1500 zł miesięcznie)

Zaangażowani w projekt specjaliści: psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prawnik posiadający doświadczenie w ww. dziedzinie, przeprowadzą zajęcia dla pedagogów i przedstawicieli raed rodziców ze wszystkich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Ursynowa. Zajęcia te odbędą się w Urzędzie Dzielnicy, Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym lub, w przypadku zainteresowania dyrektorów szkół, na terenie ww. placówek. Tematyka zajęć obejmie m.in. diagnozowanie symptomów występowania przemocy, procedurę działania w przypadku zdiagnozowania wystąpienia przemocy, aspekty prawne i psychologiczne podjęcia interwencji w środowisku rodzinnym i szkolnym, motywowanie do podejmowania działań, przekazanie wiedzy o projekcie w celu jej dalszego upowszechniania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ze wszystkich placówek. Czas trwania jednych zajęć – 5 godzin. Przewiduje się zorganizowanie 10 zajęć seminaryjno-warsztatowych, w każdym z nich weźmie udział ok. 30 specjalistów.Dyżury konsultacyjne psychologa i prawnika adresowane do pedagogów, przedstawicieli rad rodziców w celu: skonsultowania trudnych przypadków występujących w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym itp. Spotkania konsultacyjne dla rodziców dzieci uwikłanych w zachowania przemocowe. Konsultacje dla dzieci i młodzieży zagrożonych stosowaniem lub doznawaniem przemocy w środowisku domowym i rówieśniczym.Konsultacje, porady i mediacje prowadzone będą w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Ursynów ul. Dereniowa 52/54, siedzibie Urzędu Dzielnicy lub w zainteresowanych szkołach podstawowych i/lub ponadpodstawowych. Udział w konsultacjach możliwy będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z konsultantem lub koordynatorem projektu.W ramach projektu istnieć będzie możliwość bezpośredniej pomocy w szkole i bezpośredni kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konsultacje.

Numer telefonu do zespołu będzie się znajdować w materiałach informacyjnych rozdawanych w szkole i komunikowanych w internecie.

Konsultacje dla zainteresowanych specjalistów w ich miejscu pracy.3. Informacje o projekcie upowszechniane będą za pośrednictwem: plakatów i ulotek dystrybuowanych w szkołach, Urzędzie, Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, OPS itp., strony www Urzędu Dzielnicy, profilu fB, stron placówek oświatowych, media społecznościowe i parentingowe. Projekt przewiduje opracowanie materiałów informacyjnych dla pedagogów szkolnych i wychowawców oraz dla dzieci/młodzieży i rodziców.4. Cele projektu:

- Poprawa poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i poza szkołą

- Elementarna edukacja psychologiczna i prawna dla dzieci i dorosłych

- Poprawa poziomu kultury, promocja hasła „Bądź miły”/ „Be nice” z elitarnych angielskich szkół
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Skala przemocy szkolnej rośnie. Przemoc słowna, fizyczna, wykluczenia, brak szacunku to narastający problem w polskich szkołach, podwórkach i ulicach. Wśród wielu dzieci panuje „moda na bycie złym”, wulgaryzmy i patologia są atrakcyjne, agresja mylona jest z siłą. Konieczna jest dodatkowa pomoc dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, uczniów i rodziców , bo w na tę chwilę jest to duży problem, często ukrywany przez bezradne szkołyze strony wykwalifikowanych specjalistów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt:

Przeprowadzenie 10 spotkań warsztatowych, 5h x 10 spotkań x 2osoby x 100zł/h = 10 000 zł

Konsultacje: 40 tygodni x 6h x 2os. x 100 zł = 48 000 zł

Superwizje: średnio 40tyg. x 2h w tyg. x 2 os. x 120 zł = 19 200 zł

Promocja projektu – opracowanie merytoryczne i graficzne plakatów i ulotek, wydruk i kolportaż: 150 plakatów i min.15000 ulotek = ok. 15 000 zł

Koordynacja projektu, w tym kontakt z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z konsultacji:: 10 mies. x 1200 zł = 12 000 zł

Księgowość: 3000 zł

Zakup lub wypożyczenie niezbędnego sprzętu, wyposażenia i akcesoriów (komputery, art. biurowe, art. spożywcze na seminaria warsztatowe itp. ) – 10 000 zł

Łączny koszt: 117 200 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 270 000
117 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki