Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 22:27:10
Powrót do projektu

Paweł i Gaweł w jednym stali domku na Wilanowie (seria warsztatów i kampania społeczno-informacyjna dla mieszkańców Wilanowa na temat sąsiedzkiej wspólnoty i komunikacji)

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Wilanów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja warsztatów: Warsztaty najlepiej lokalizować w instytucjach publicznych: bibliotekach, domach kultury czy MALach. W szczególności na Wilanowie można rozważyć następujące miejsca: Dom Pracy Twórczej (filia Centrum Kultury Wilanów), Urząd Dzielnicy Wilanów, Centrum Kultury Wilanów czy Międzypokoleniowe Centrum Edukacji. Warto lokalizować warsztaty w różnych miejscach Dzielnicy Wilanów tak, aby dotrzeć do różnych mikro sąsiedztw.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt dotyczy przygotowania i przeprowadzenia kampanii społeczno-informacyjnej, której celem będzie zwrócenie uwagi na życzliwą i kulturalną komunikację sąsiedzką, ułatwiającą codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz wypracowanie zasad sąsiedzkiego współżycia.

Jest to projekt skierowany do mieszkańców Wilanowa, ale rezultaty przeprowadzonej ankiety mogą być wykorzystywane w większych kampaniach społecznych.

Spodziewane efekty projektu to rozwój stosunków sąsiedzkich pełnych życzliwości, budowanie atmosfery szacunku i uważności, pozbawionej agresji, zaangażowanie mieszkańców dzielnicy w sprawy dzielnicy, poszczególnych wspólnot mieszkaniowych czy intensyfikacja wspólnych działań na rzecz dzielnicy.Przed przystąpieniem do realizacji warsztatów i kampanii powinna zostać zorganizowana anonimowa ankieta (badanie rynku), umożliwiająca zapoznanie się z przekonaniami/oczekiwaniami mieszkańców dzielnicy odnośnie tego jak powinny/mogą wyglądać dobre stosunki sąsiedzkie, a jakie zachowania wpływają na ich pogorszenie, budząc irytacje wśród mieszkańców.

Na szczególną uwagę zasługuje tu uwzględnienie oczekiwań różnych grup, tak aby nikt kto mieszka w dzielnicy nie czuł się wykluczony/pominięty (niezależnie od tego czy jest rodzicem z małymi dziećmi, samotną starszą osobą, młodym człowiekiem, który właśnie kończy szkołę, aktywną seniorką czy też singlem z 3 psami.

Warto do współpracy na tym etapie zaangażować działające już w Dzielnicy Wilanów stowarzyszenia, grupy sąsiedzkie czy wspólnoty mieszkaniowe. W tym celu nieodzowne wydaje się być stworzenie platformy komunikacji: grupy na FB oraz konta na Instagramie.Kolejnym etapem projektu jest przeprowadzenie warsztatów (5-7), dających mieszkańcom możliwość zapoznania się z wynikami ankiety i wypracowania/przedstawienia pomysłów na zapewnienie pozytywnej komunikacji sąsiedzkiej, a w efekcie poprawienie jakości życia „między nami sąsiadami”. Metody warsztatowe, które można wykorzystać na tym etapie to między innymi: praca ze studiami przypadków, mini symulacje, praca w grupach, dyskusje w parach itp. W ramach prowadzonych warsztatów powinny zostać przedyskutowane/opracowane poniższe tematy:

• Poznanie się sąsiadek i sąsiadów

• Integracja mikro środowisk sąsiedzkich i współdziałanie na ich rzecz (wspólnoty mieszkaniowe, kluby seniora itd.)

• Czego brakuje w kontaktach sąsiedzkich? Co warto zmienić lub poprawić? Co najbardziej przeszkadza?

• Dlaczego szacunek do drugiego człowieka i życzliwość są ważne?

• Czy jednostki mają głos we wspólnocie sąsiedzkiej czy też istotna jest tylko większość?

• Europejski Dzień Sąsiada (możliwość wykorzystania doświadczeń podczas akcji sąsiedzkich)

• Organizacja Dnia Sąsiada (najważniejsze informacje: zasady i sposoby przygotowania i prowadzenia tego typu wydarzeń)

• Dofinansowanie inicjatyw lokalnych (skąd i jakie wsparcie można uzyskać) oraz zapoznanie uczestników z ideą Spółdzielni Kultury

Warto również pomyśleć o zaangażowaniu profesjonalnego ośrodka psychologicznego czy socjologicznego, który udzielałby wsparcia merytorycznego, zarówno wyjaśniając mieszkańcom dzielnicy/sąsiadom możliwe powody irytujących zachowań sąsiedzkich, jak i wspierając proces generowania pozytywnych i praktycznych rozwiązań. Jest to ważne, gdyż definicje pozytywnych i irytujących zachowań sąsiedzkich mogą diametralnie się różnic w tak zróżnicowanej populacji mieszkańców jaka istnieje w Wilanowie. Chodzi o to, że różne sytuacje mogą być odmiennie ocenianie przez różne osoby i to często generuje konflikty, oparte na braku wsłuchania się w swoje potrzeby i szukania kompromisu.

Ważne jest też dla projektu, żeby nie spłycać generowanych rozwiązań do popularnego „uśmiechania się do siebie i mówienia sobie dzień dobry”, co jest oczywiście także pożądanym zachowaniem. Zasadniczym celem powinno być wypracowywanie wartościowych i praktycznych rozwiązań, łatwych do wprowadzenia w życie. Istotne jest również przyjmowanie perspektywy różnych grup (w tym wiekowych) mieszkańców, unikając patrzenia tylko przez pryzmat najliczniejszych grup w dzielnicy.Efektem przeprowadzonych warsztatów powinno być partycypacyjne przygotowanie Kodeksu Dobrego Sąsiada.Natomiast końcowym etapem całego projektu powinno być stworzenie i przeprowadzenie pozytywnej kampanii społeczno-informacyjnej (przykładem może tu być kampania wykorzystana w warszawskiej komunikacji miejskiej „Bądź życzliwym pasażerem zamiast być monsterem”), promującej i upowszechniającej Kodeks Dobrego Sąsiada, a tym samym pozytywne zachowania sąsiedzkie. Przekaz kampanii powinien być sympatyczny i prosty, co dodatkowo może umożliwić przygotowanie kampanii w ramach wykorzystania istniejący zasobów Urzędu Dzielnicy Wilanów.Realizacja projektu swoim zasięgiem obejmie Dzielnicę Wilanów Miasta Stołecznego Warszawa.

Rekrutacja do projektu powinna być otwarta, najlepiej poprzez Facebooka, plakaty, informacje na stronie Dzielnicy Wilanów.

W badaniu wezmą udział losowo wybrane osoby mieszkające na terenie dzielnicy wg. zasad przeprowadzania badań socjologicznych. W warsztatach będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Jedynym kryterium wyboru będzie liczba miejsc i wewnętrzna motywacja. Grupa warsztatowa powinna zostać dobrana zgodnie z przyjętymi standardami doboru grupy reprezentatywnej przez wykonawcę projektu.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres marzec-grudzień 2020r.:

- 03-06/2020 ankieta i warsztaty

- 07-08/2020 opracowanie wyników i przygotowanie kampanii

- 09-12/2020 kampania społeczno-informacyjnaPrzybliżony koszt poszczególnych elementów projektu to:

- badanie (z ankietą i raportem) – 30.000 zł,

- konsultacje psychologa/socjologa – 8.500 zł,

- warsztaty – 14.000 zł,

- produkcja grafik z drukiem – 6.000 zł.

- przeprowadzenie kampanii społecznej (bilboardy w Dzielnicy Wilanów, bezpośredni kontakt z wspólnotami) – 41.000 zł

Razem koszty: 99.500 zl.

We wszystkich działaniach warto podkreślać źródło jego finansowania, tak aby upowszechniać dobre przykłady realizacji miękkich projektów w ramach budżetu obywatelskiego Dzielnicy Wilanów.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt dotyczy przygotowania i przeprowadzenia kampanii społeczno-informacyjnej, której celem będzie zwrócenie uwagi i propagowanie życzliwej, pozbawionej agresji i pełnej szacunku komunikacji międzyludzkiej, ułatwiającej dobrosąsiedzkie współżycie i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Na Wilanowie mieszkają zarówno osoby, które przyjechały do Warszawy niedawno, jak i rdzenni mieszkańcy Warszawy. Są tu obcokrajowcy, osoby, które przebywają tu tylko czasowo wynajmując mieszkania, i te które osiedliły się tu na stałe. To wszystko przekłada się na interesującą mieszankę kultur, wieku, doświadczeń i oczekiwań, cieszącą mieszkańców dzielnicy, ale czasami będącą też źródłem nieporozumień. Te ostatnie warto minimalizować, choćby poprzez realizacje właśnie tego projektu.Jestem przekonana, że opisany powyżej projekt będzie miał niezwykle pozytywny długofalowy wpływ nie tylko na usprawnienie komunikacji międzyludzkiej w obszarze dzielnicy, ale przyczyni się do zwrócenia uwagi na kwestie szacunku do drugiego człowieka, wzrostu życzliwości międzysąsiedzkiej, zrozumienia naszej różnorodności i uważności, a także upowszechniania pozytywnych, pełnych szacunku do drugiego człowieka zachowań, również w odniesieniu do osób pracujących na rzecz mieszkańców (ogrodnicy, personel sprzątający, ochrona etc.).

Jest to kwestia istotna zarówno z punktu widzenia tworzenia społeczności mieszkańców w Dzielnicy Wilanów, jak i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, które ze względu na swoją wielkość borykają się z problemami komunikacyjnymi uniemożliwiającymi ich efektywne działanie.

Jest też duża szansa, że życzliwi sąsiedzi będą „przenosić" swoją życzliwość na inne aspekty swojego życia, jako życzliwi pracownicy, kierowcy czy klienci Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • komunikacja społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
99 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki