Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 23:33:10
Powrót do projektu

Skwer Tysiąclecia - dla Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Aleja Tysiąclecia od strony Zajezdni Praga

Działki:

Obręb 41407 Działka 47/1

Obręb 41407 Działka 42/5
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Opis skrócony:

Projekt ma na celu modernizację podwórka bloku przy Al. Tysiąclecia 151 od strony Zajezdni Tramwajowej i przekształcenie go w pełnoprawny skwer z funkcją rekreacyjno-sportową, a także zastąpienie istniejącego przedeptu ciągiem pieszo-rowerowym z nawierzchni przepuszczalnej. Na części terenu zostanie zasiana łąka kwietna.Opis szczegółowy:

Projekt ma na celu modernizację podwórka bloku przy Al. Tysiąclecia 151 na pełnoprawny skwer poprzez zastąpienie nadmiernej ilości asfaltu zielenią.

Mocno uszczelniona powierzchnia, które dotychczas nie była przepuszczalna, zostanie rozszczelniona, poprzez zerwanie asfaltu. W miejscu dotychczas pozbawionym biologicznej funkcji pojawią się elementy zielonej infrastruktury. Na terenie powstaną miejsca przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców, a także do ich aktywnego korzystania z ćwiczeń w siłowni plenerowej. Dodatkowo projekt posiada wartość edukacyjną - począwszy od projektu, poprzez wykonanie aż do udostępnienia przestrzeni mieszkańcom, będzie prowadzony w sposób partycypacyjny. Sama realizacja, będzie spełniać kryteria przestrzeni o wysokiej wartości przyrodniczej jak i integracyjnej.Mur od strony zajezdni zostanie odnowiony i pokryty warstwą antygraffiti.

Istniejący przedept zostanie zastąpiony ciągiem pieszo-rowerowym z nawierzchni przepuszczalnej np. mineralno-żywicznej jak na pl. Konstytucji czy pl. Wilsona (http://zom.waw.pl/aktualnosci/partycypacyjna-ekologiczna-nawierzchnia-przy-drzewie), bądź podobnej jak na Polu Mokotowskim. Zostanie on dopełniony łąką kwietną. Teren przedeptu zostanie przekopany, a pozostałości wcześniejszego zagospodarowania terenu (np. cegłówki) zostaną wykorzystane jako element podłoża, magazynującego wodę wsiąkającą do gruntu.Dopełnieniem projektu będzie ustawienie 10 ławek oraz koszy na śmieci oraz wymiana opraw lamp na LEDowe, co jednocześnie zmniejszy koszty utrzymania tego terenu.

W załączeniu zdjęcia przykładowej realizacja tego typu - skweru przy ulicy Olszowej na Pradze Północ.Zasady dostępu:

Teren ogólnodostępny dla mieszkańców i odwiedzających. Korzystanie z terenu będzie bezpłatne i przez cały dzień, 7 dni w tygodniu.Kosztorys:

- Projekt zagospodarowania terenu oraz konsultacje społeczne na każdym z etapów procesu (min.3) - 15 000 PLN

- Konsultacja z ekspertem w sprawie doboru elementów małej architektury do występujący gatunków zwierząt, ptaków i owadów - 2 000 PLN

- Rozbiórka asfaltu - 30 000 PLN

- Odnowienie muru (w tym wykonanie edukacyjnych elementów co tu rośnie, co żyje np. w formie graffiti ) - 30 000 PLN

- Ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki z nawierzchni przepuszczalnej (najlepiej mineralno-żywicznej) - 60 000 PLN

- Zagospodarowanie terenu (prace budowlane i ogrodnicze, zdarniowanie, zdjęcie warstwy ziemi, nawiezienie ziemi urodzajnej, zakup materiałów potrzebnych do prac etc.) - 30 000 PLN

- Nasadzenia drzew (opalikowanie, otaśmowanie, system napowietrzająco-nawadniający), stworzenie rabat z roślin rodzimych i krzewów, posianie łąki kwietnej (w tym nasiona łąki wieloletniej i jednorocznej, koszt eksperta - konsultacji gatunkowej, posianie nasion łąki kwietnej, uwalcowanie etc.) - 70 000 PLN

- Zakup i ustawienie elementów małej architektury z przeznaczeniem dla zwierząt, ptaków i owadów (m.in. domki dla jeży, budki dla ptaków, domki dla owadów wyk. z pni, desek i gałęzi) - 10 000 PLN

- Zakup i ustawienie 10 ławek - 30 000 PLN

- Zakup i ustawienie 5 krytych koszy na śmieci - 17 500 PLN

- Zakup i montaż poidełka wody pitnej - 25 000 PLN

- Zakup i ustawienie urządzeń do ćwiczeń (ok. 5 urządzeń) - 40 000 PLN

- Tablica informacyjno-edukacyjna, dwustronna (koszty opracowania merytorycznego, projektu i solidnego, estetycznego wykonania z ekologicznych i głównie drewnianych materiałów - 2 000 PLNKoszt utrzymania w kolejnych latach:

- Sprzątanie/Opróżnianie koszy na śmieci - 15 000 PLN

- Pielęgnacja roślinności (w tym: podlewanie roślin, pielenie rabat, wymiana/dosadzenie roślin, dosypywanie kory pod rabatami, naprawy uszkodzonych elementów małej architektury) - 15 000 PLN
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Okolica Szmulowizny jest terenem gdzie występuje deficyt przestrzeni publicznych o wysokiej jakości, a tym samym miejsc przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji przyosiedlowej.Postępujące zmiany klimatu, zmuszają nas do weryfikacji sposobu myślenia o przestrzeni wspólnej. Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe, należy podjąć działania służące poprawie jakości życia w mieście, w szczególności w lokalnym wymiarze. Wzrastająca liczba dni upalnych, zjawisko miejskiej wyspy ciepła, nawalne deszcze czy wreszcie silne i gwałtowne wiatry, generują problemy, z którymi mierzyć się muszą nie tylko władze współczesnych miast, lecz w szczególności ich mieszkańcy.Mieszkańcy, to zróżnicowana grupa - zarówno demograficznie, jak i pod względem kapitału kulturowego czy społecznego. Jednakże każdy w równej mierze, zasługuje na godne warunki i zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Taką potrzebę chcemy zrealizować projektem, który oddajemy w Państwa ręce.Z wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami to właśnie brak wspólnej, zielonej i atrakcyjnej przestrzeni do rekreacji nam brak w najbliższym sąsiedztwie. Koniecznym jest ustawienie małej architektury, która pozwoli na chwilę odpoczynku, przerwę w drodze na zakupy czy spotkanie z sąsiadami.Niestety nasadzenia poczynione w latach ubiegłych, pozostawiono bez pielęgnacji, co wpłynęło na ich degradację. Dodatkowo ustawiona w pobliżu trasy bariera wygłuszająca, została pozostawiona sama sobie.Przestrzeń, ograniczona ekranem, torowiskiem tramwajowym, blokiem oraz ul. Kawęczyńską, została zapomniana, choć ma ogromny potencjał. Stworzenie tu zielonego placu, gwarantuje poprawę jakości życia mieszkańców, ale również generuje korzyści dla Szmulowizny, która zyska przestrzeń o ogromnych walorach edukacyjnych jak i przyrodniczych. Ponadto zapotrzebowanie jakie wskazali mieszkańcy - zapewnia o zasadności utworzenia takiej przestrzeni w tym właśnie miejscu (najbliższy skwer znajduje się w odległości 1 km, co dla większości osób starszych staje się barierą nie do pokonania, a co więcej negatywnie wpływa na jakość ich życia (samotność, poczucie alienacji i zapomnienia, pogłębiające się schorzenia etc.). Od najbliższego parku Skaryszewskiego natomiast jest aż 1,5 km, co tym bardziej wyłącza wspomniane osoby z grona użytkowników tej przestrzeni.Ponieważ demografia nie kłamie i mamy współcześnie do czynienia z systematycznym procesem starzenia się społeczeństwa, musimy myśleć o potrzebach tej grupy w sposób szczególny i nader intensywny. Projekt może przyczynić się, do zwiększenia aktywności lokalnej na tym terenie, pobudzić mieszkańców do działania oraz zachęcić do dbania o wspólne dobro. Wytworzona w efekcie tego procesu przestrzeń, stanie się platformą do zacieśniania więzi sąsiedzkich, budowy społeczeństwa obywatelskiego czy wspierania procesu monitoringu społecznego.Ponadto dzięki rozszczelnieniu terenu i wprowadzenie elementów małej architektury w postaci domków dla owadów zapylających, małych ssaków czy budek dla ptaków, pozwolimy miastu na adaptację do zmian klimatu, co ograniczy negatywne skutki tych zmian, odczuwalne dla nas, jak również dla zwierząt, ptaków czy owadów.Wspólnie stwórzmy oazę zieleni - dla Pragi!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • ptaki
 • owady
 • zwierzęta

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
391 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • mapka.jpg
  • tak_jest.jpg
  • tak_moze_byc.jpg
  • tak_moze_byc2.jpg
  • mapka.jpg