Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2019-08-05 12:53:05
Powrót do projektu

Chronimy ptaki, wiewiórki i pożyteczne owady zapylające - konserwacja i zawieszenie skrzynek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie schronień dla owadów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Zadrzewienia komunalne w dzielnicy Praga-Północ, w szczególności: 1. drzewostan wokół przedszkoli - przy ul. Markowskiej nr 8 i nr 18A, Szanajcy 12, Ratuszowej nr 8A i nr 21, Strzeleckiej 16, Namysłowskiej 11, Równej

2, Szymanowskiego nr 4A i nr 5A, Jagiellońskiej 28, Wołomińskiej nr 12/18 i nr 56, Siedleckiej 12/14, Ogród Jordanowski przy ul. Namysłowskiej, 2. Miejski Ogród Zoologiczny przy ul. Ratuszowej 1/3,

3. prawy brzeg Wisły pomiędzy mostem kolejowym na linii średnicowej a Kanałem Żerańskim Mostem Grota-Roweckiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej zieleni Pragi-Północ, w tym zadrzewień brzegu Wisły w tej Dzielnicy. Polega na konserwacji, w tym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich (około 200 sztuk) skrzynek lęgowych zawieszonych na praskich skwerach, w tym także w Ogrodzie Zoologicznym, kontroli stanu (i ewentualnych naprawach) około 45 40 domków ("hoteli") dla owadów i około 40 karmników dla ptaków, dla obsługi których zostanie zakupionych 800 kg ziarna (słonecznika pastewnego). Ponadto na praskim brzegu Wisły i w ZOO zawieszonych zostanie 250 210 nowych skrzynek lęgowych dla ptaków oraz budek dla wiewiórek i nietoperzy. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, być może także puszczykom, kaczkom krzyżówkom i traczom - ptakom lubianym przez mieszkańców Warszawy. Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach do obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Łatwo je podziwiać z miejsc ogólnodostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Tak samo łatwo można obserwować zamieszkujące "hotele" owady zapylające, ginące w Warszawie.w projekcie przewidziano:

1. Dwukrotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy grudnia jesienią do końca listopada 2020 r.) oczyszczenie około 200 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy tym przeglądzie daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynkową (grubości 0,5 mm) - co zdecydowanie przedłuży ich trwałość,

2. zawieszenie - w drugiej połowie 2020 r. - 250 210 sztuk nowych skrzynek (90 70 typu "A" - dla sikor i mazurków, 120 80 typu "B" - dla szpaków, 15 - dla wiewiórek, 20 schronów dla nietopeerzy typu Strattmann, 3 typu "E" - dla puszczyka i tracza nurogęsianurogęsi, 2 - dla kowalika i 20 10 - typu "D" - w zadrzewieniach prawego brzegu Wisły - pomiędzy mostem kolejowym na linii średnicowej a Kanałem Żerańskim Mostem Grota-Roweckiego oraz w Ogrodzie Zoologicznym. Nowe skrzynki będą zaopatrzone w tzw. "klocki" (typ "A" i "B"), pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typu "A" i dla kowalika) oraz posiadać daszek obity od zewnątrz ocynkowaną blachą (wszystkie skrzynki),

3. przegląd stanu , w tym konieczną technicznego i konserwację około 40 domków ("hoteli") dla owadów zapylających oraz 40 szt. karmników dla ptaków, jak również zakup 800 kg słonecznika pastewnego - celem prowadzenia zimowego dokarmiania ptaków w tych karmnikach przez dzieci, pod nadzorem personelu przedszkolnego.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu - daszka - przedłuży znacząco żywotność tych często wykorzystywanych przez ptaki na Pradze-Północ miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie nowych skrzynek na praskim brzegu Wisły - pomiędzy mostem kolejowym linii średnicowej a Kanałem Żerańskim - zwiększy atrakcyjność przyrodniczą tego terenu, którego drzewostan nie posiada jeszcze wielu naturalnych dziupli. Może się także przyczynić do osiedlenia na tym terenie ptaków wodnych - np. traczy nurogęsi, a także sów (np. puszczyka) - dotychczas tam nie występującego regularnie.

Realizacja projektu pozwoli więc na zwiększenie liczebności na Pradze-Północ nietoperzy i ptaków, w tym: sikor, szpaków, mazurków, osiedlenie nowych gatunków - no. tracza, a także znacząco przedłuży żywotność skrzynek dla ptaków, zawieszonych w tej dzielnicy w przeszłości.Natomiast działania projektu, dotyczące bieżącego utrzymania "hoteli" dla pożytecznych owadów zapylających oraz karmników dla ptaków, obsługiwanych dotychczas przy udziale dzieci przez personel przedszkoli na Pradze-Północ, wraz z zakupem 800 kg słonecznika pastewnego - ziarna właściwego dla zimowego dokarmiania szeregu gatunków drobnych ptaków (wróbli, mazurków, dzwońców, sikor i czyży) w tej dzielnicy - będą skutkować utrzymaniem osiągniętego w przeszłości efektu ekologicznego projektów, dedykowanych ptakom i owadom. Umożliwią one również aktywizację i edukację ekologiczną dzieci w wieku przedszkolnym, które ucząc się opiekować we właściwy sposób dzikimi zwierzętami w mieście - nabierają właściwych postaw pro-przyrodniczych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • miłośnicy i obserwatorzy "dzikiej" przyrody

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Zakup i montaż skrzynek lęgowych 24 840,00 zł w tym:

 70 szt. typu "A" - dla sikor i mazurków – 70x50 = 3 500,00 zł

 80 szt. typu "B" - dla szpaków, 120x 60 = 4 800,00 zł

 15 szt. - dla wiewiórek, 15x60= 900,00 zł

 20 schronów dla nietoperzy - 20 x 50 = 1000,00

 3 szt. typu "E" - dla puszczyka i tracza nurogęsi, 3x130 = 390,00 zł

 2 szt. - dla kowalika 2x50=100,00 zł

 10 szt. - typu "D" 10x70=700,00 zł

RAZEM zakup: 11 190,00 zł

 Montaż 210 szt. (bez użycia podnośnika) - 13 650,00 zł

2. Czyszczenie 200 sztuk skrzynek lęgowych (bez użycia podnośnika), dwukrotne – 14 000 zł

3. Przegląd 40 szt. domków dla owadów i 40 szt. karmników – 1 600,00 zł

4. Zakup 800 kg ziaren słonecznika – 3 200,00 zł

5. Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny wraz z dokumentacją powykonawczą (z naniesieniem miejsc montażu) – 4 000,00 złSzacunkowy koszt realizacji projektu: 47 640,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 32 800
47 640,00 zł

Dokumenty

Załączniki