Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-08-13 15:04:17
Powrót do projektu

(TUS) Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera, Autyzmem i ADHD.

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
wybrane szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Bemowo
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
projekt dotyczy prowadzenia zajęć w czterech wybranych szkołach m.in. z oddziałami integracyjnymi na terenie Dzielnicy Bemowo (SP 82, SP 301, SP 341 i SP 357)

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zorganizowanie i prowadzenie bezpłatnych spotkań terapeutycznych TUS dla chętnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na Autyzmem i Zespół Aspergera oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z bemowskich szkół podstawowych.

W projekcie mogą też wziąć udział dzieci posiadające opinię poradni zawierające zalecenia do TUS.
Opis projektu:
Projekt polega na zorganizowaniu i prowadzeniu bezpłatnych spotkań terapeutycznych TUS dla chętnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na Autyzmem i Zespół Aspergera oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z bemowskich szkół podstawowych.

W projekcie mogą też wziąć udział dzieci posiadające opinię poradni zawierające zalecenia do TUS. Zajęcia odbywać się będą w czterech wyznaczonych szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi (SP 82, SP 301, SP 341 i SP 357). W przypadku dużej liczby chętnych dzieci pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na zajęcia będą miały dzieci uczęszczające do danej szkoły. Zajęciami objęte będą dzieci z klas IV, V, VI . Zajęcia odbywać się będą w grupach wiekowych odpowiadających etapom edukacyjnym. Czas 1 spotkania to 80 min. Zajęcia rozpoczynałyby się od stycznia i trwały do połowy grudnia (od września kontynuacja zajęć w grupach utworzonych w styczniu) i odbywałyby się w godzinach popołudniowych. Cykl obejmowałby max. 4 spotkania w miesiącu przez 8 miesięcy (1 spotkanie w tygodniu dla każdej grupy tj. klasa 4 - I grupa i klasa 5 - II grupa , klasa 6 - III grupa). Spotkania prowadzone będą przez specjalistów posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć TUS. Dzieci kwalifikowane będą przez terapeutów do grup (max 6 osobowych) zgodnie z etapem edukacyjnym, na podstawie przeprowadzonych rozmów z rodzicami oraz posiadanych w orzeczeniu lub opinii zaleceń w zakresie konieczności rozwoju umiejętności społecznych. W przypadku wolnych miejsc możliwe będzie uczestniczenie w zajęciach dzieci na podstawie obserwacji i diagnozy psychologa szkolnego. Informacja o zapisach na zajęcia zostanie przekazana rodzicom w formie plakatów w szkołach (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej każdej szkoły w Dzielnicy Bemowo.

Realizacja projektu wymaga jedynie zakupu drobnych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, zajęcia prowadzi się przy użyciu gier, zabawek, materiałów szkolnych (kredki, kolorowanki, papier itp.), które zostaną zakupione do realizacji zajęć.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu jest bardzo potrzebna dzieciom, które uczęszczają do szkół podstawowych i mają wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczonym Autyzmem i Zespołem Aspergera oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub posiadających opinię poradni

z zaleceniami do TUS. Trening TUS ma za zadanie nauczyć dziecko umiejętności społecznych, zachowania się w grupie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, poczucia bezpieczeństwa, poprawy wizerunku dziecka w środowisku szkolnym. Zajęcia prowadzone na co dzień w szkołach nie zawsze odpowiadają na potrzeby młodzieży szkolnej, grupy terapeutyczne są większe, brak jest warunków lokalowych, zmianowość w szkole powoduje trudności w zorganizowaniu jednolitych grup wiekowych. Dodatkowo nie wszyscy rodzice, którzy chcieliby aby ich dzieci uczęszczały na zajęcia TUS poza szkołą mają możliwość opłacenia zajęć. Dodatkowe zajęcia na terenie szkoły poza godzinami lekcyjnymi umożliwią dzieciom nabycie umiejętności społecznych, akceptacje grupy rówieśniczej oraz poprawią funkcjonowanie dziecka w szkole i poza nią, ułatwią pracę nauczycielom i pedagogom, wpłyną na postrzeganie samego siebie, wpłyną też na wyniki w nauce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
kosztorys przeprowadzenia szkolenia dzieci z klas 4,5,6 (3 grupy)1 szkoła , po 3 grupy w każdej szkole , w każdej grupie jest max. 6 osób Czyli 3 (grupy) x 6 osób = 18 osób w jednej szkole. Koszt zajęć dla 1 dziecka 100 zł. brutto x 4 spotkania (w miesiącu) = 400 zł. /miesiąc18 osób x 400 zł/miesiąc= 7200 zł. (koszt 3 grup w szkole za 1 miesiąc)

Czas trwania szkolenia 8 miesięcy :7.200 zł. x 8 miesięcy = 57.600 zł. – 1 szkoła 57.600 zł. x 4 szkoły = 230.400 zł.

Należy doliczyć koszt rekrutacji i spotkania podsumowującego z rodzicami/opiekunami dziecka . Należy oszacować dwa spotkania . Pierwsze na początku zajęć jako rekrutacja o zdobycie wiedzy o dziecku a drugie spotkanie na zakończenie zajęć. W spotkaniu uczestniczy 2 prowadzących . Koszt 2 spotkań prowadzonych przez 2 pedagogów 300zł. czyli 4 szkoły x 18 osób x 300 zł. = 21.600 zł.

-promocja projektu, plakaty etc – 250 zł. x 4 szkoły = 1.000 zł.

-koszt zakupu pomocy dydaktycznych , drobnych nagród rzeczowych jako nagrody za postępy w szkoleniu . Gry edukacyjne stosowane dla wieku dzieci, przybory do pisania, papier etc. 4 szkoły x 1.500 zł = 6.000 zł. Zakupione pomoce dydaktyczne po zakończonym szkoleniu pozostają w szkole i służą innym dzieciom.

Podsumowanie :230.400 zł. + 21.600 zł + 1.000 zł. + 6.000 zł. = 259.000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
259 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • kosztorys_nowy.pdf