Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-23 11:41:40
Powrót do projektu

RATOWANIE I PIELĘGNACJA DUŻYCH STARYCH DRZEW, POPRZEDZONE EKSPERTYZAMI DENDROLOGICZNYMI.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ULICE, TERENY ZIELENI, PARKI W WARSZAWIE - BĘDĄCE W ZARZĄDZANIU I ADMINISTROWANIU PRZEZ ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ZIELEŃ W PASACH DROGOWYCH DRÓG KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST PREZYDENT M.ST. WARSZAWY, ORAZ PARKI, ZIELEŃCE, SKWERY, BULWARY I INNE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE NA TERENY ZIELENI, POWIERZONE W ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE ZARZĄDOWI ZIELENI M.ST. WARSZAWY.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Wykonanie operacji ratunkowych i pielęgnacyjnych dużych, starych drzew, których w Warszawie są tysiące - towarzyszących pokoleniom Warszawianek i Warszawiaków, wychwytujących dwutlenek węgla i pyły, dających cień i ochłodę latem, będących domem ptaków i wiewiórek, elementem krajobrazu i dziejów, ale przy zaniedbaniu mogących stanowić zagrożenie.

Operacje poprzedzi wykonanie 300 ekspertyz dendrologicznych.
Opis projektu:
Celem projektu jest zadbanie o duże, stare drzewa, a jest ich w Warszawie wiele tysięcy, które:

• towarzyszyły i towarzyszą wielu pokoleniom Warszawianek i Warszawiaków, są żywymi świadkami dziejów miasta, stanowią bezcenny element krajobrazu Warszawy;

• mają korony setki razy większe od koron drzew nowo nasadzanych, przez co setki razy lepiej wychwytują dwutlenek węgla i pyły z powietrza, dają cień i ochładzają mikroklimat latem;

• są domem dla ptaków i wiewiórek - miejscem ich odpoczynku i schronienia, zakładania gniazd;

• w razie przewrócenia się, lub odłamania się ich konarów, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.Projekt w pierwszej kolejności powinien objąć drzewa zabytkowe i ujęte w miejskiej dokumentacji jako cenne, inne stare drzewa o istotnych wartościach przyrodniczych lub krajobrazowych, ważne dla "ducha miejsca" lub postrzegane jako potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu ludzi - o ile nie ma dla danego drzewa już opracowanej ekspertyzy dendrologicznej lub przypuszczalnie straciła aktualność.Realizacja celu projektu ma polegać na:1. Zleceniu wykonania minimum 300 badań dendrologicznych w jednym roku realizacji projektu i sporządzenia na ich podstawie ekspertyz - zawierających (oprócz określenia gatunku, wielkości, opisu i orientacyjnego wieku drzewa) co najmniej ocenę statyki, fitopatologiczną, żywotności i ewentualnych przyczyn zamierania, uszkodzeń mechanicznych w koronie, pniu i systemie korzeniowym. Ekspertyza dla każdego drzewa, poparta tomogramem akustycznym (komputerowym) pnia, ma określać, czy i jakie muszą być wykonane zabiegi pielęgnacyjne lub techniczne (np. podpory, obręcze, odsłonięcie otaczającej powierzchni, barierki chroniące pień i jego otoczenie, wyznaczenie stref bezpieczeństwa) wraz z oceną pilności wykonania zabiegów.2. Przeprowadzeniu operacji ratunkowych i pielęgnacyjnych dla 155 dużych, starych drzew - zgodnie z zaleceniami i w zakresach określonych dla tych drzew w ekspertyzach dendrologicznych - aż do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na projekt. Usunięcie drzewa nie może być finansowane z puli pieniędzy przeznaczonych na projekt.Ekspertyzie ma podlegać 300 drzew, z tym że oszacowano, że dla 155 drzew byłyby wykonywane zabiegi pielęgnacyjne. Jeżeli nie będzie konieczności wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dla zakładanej liczby drzew, pieniądze z tego celu przejdą na wykonanie kolejnych ekspertyz dendrologicznych.3. Podczas minimum 4 spacerów edukacyjnych, w różnych dzielnicach Warszawy, przybliżeniu przez dendrologów (autorów ekspertyz) zagadnień związanych z oceną stanu dużych, starych drzew - na przykładach takich okazów, w tym minimum jednego drzewa wcześniej zbadanego i opisanego w ekspertyzie danego dendrologa, w miarę możliwości z pokazem badania pnia tomografem akustycznym. Spacery powinny być dostępne publiczne, także dla osób z niepełnosprawnością, nieodpłatne, w minimum 2 soboty, 60-90 minutowe, w porze dziennej, w rejonie z możliwym dojazdem miejską komunikacją publiczną.Projekt dotyczy drzew rosnących na terenach publicznych, dostępnych dla wszystkich osób przez całą dobę lub w przypadku ogrodzonych parków publicznych w godzinach ich otwarcia.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Warszawa, podobnie jak cały Świat, znalazła się stanie kryzysu klimatycznego i musi podjąć swoisty wyścig z czasem. Liczne nasadzenia drzew w Warszawie przyniosą istotne efekty za co najmniej lat kilkanaście. Do tego czasu główną rolę w hamowaniu zmian klimatycznych i przechwytywaniu pyłów odgrywają i będą odgrywać duże drzewa, wśród których największe korony mają drzewa uznawane za stare.

Biorąc pod uwagę proporcje wielkości koron drzew, rekompensatą skutków usunięcia jednego dużego, starego drzewa jest dopiero nasadzenie setek małych, kilkuletnich drzew. Przy tym koszt zabiegów pielęgnacyjnych i technicznych związanych z utrzymaniem jednego dużego, starego drzewa jest co najmniej dziesiątki razy niższy niż koszt setek nasadzeń.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • kryzys klimatyczny
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Specjalistyczna ocena stanu zachowania 300 drzew problematycznych wraz z gospodarką drzewostanem, oznaczeniem plakietkami po przeprowadzonych ekspertyzach oraz cztery spacery dendrologiczne objaśniające mieszkańcom stan wybranych drzew wraz ze wskazaniem zabiegów przeprowadzonych na drzewach – 529 269 zł

2. Bieżące zabiegi pielęgnacyjne i inne działania, poprawiające stan i statykę 155 drzew oraz bezpieczeństwo w ich otoczeniu – 468 720 złRazem cena brutto: 997 989 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 000 000
997 989,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • BO 2021 -- STARE DRZEWA -- mapa - powierzchnia biologicznie czynna i jakość zieleni.pdf
 • BO 2021 -- STARE DRZEWA -- załącznik - finansowanie, zgodn. z programami, prawem miejsc. m.st. Warszawy.pdf