Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-23 12:04:11
Powrót do projektu

Jaśniej i bezpieczniej wzdłuż Wisły – doświetlenie wałów i ścieżek

Wykonanie dojścia na Wał Rajszewski i wejścia/zejścia wałowego na wysokości ul. Ku Rzece w km 0+267 Wału Rajszewskiego na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Odcinek od granicy
Przedłużenie ul. Ku Rzece – działka ew. nr 7 obręb 4-06-34 i działka ew. nr 1 obręb 4-06-12 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Jabłonną, przez teren całej Dzielnicy Białołęka (w tym Kładkę Żerańską) i przez Pragę Północ aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego(od wysokości nieruchomości ul. Ku Rzece 3 w kierunku Wału Rajszewskiego).

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: Odcinek od granicy m.st. Warszawy z Jabłonną, przez teren całej Dzielnicy Białołęka (w tym Kładkę Żerańską) i przez Pragę Północ aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego
Na koronie Wału Raszewskiego poprowadzony jest ciąg pieszo-rowerowy. Ulica Ku Rzece stanowi dojście/dojazd do Wału Rajszewskiego, który wykorzystany jest przez mieszkańców dzielnicy Białołęka jako miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przez mieszakńców Warszawy jako ciąg pieszo - rowerowy. Niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego dogodnego dojścia i wejścia/ zejścia na wał lub z wału dla potrzeb mieszkańców dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz osób korzystających ze ścieżki.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje doświetlenie wału i ścieżki wzdłuż Wisły wykonanie dojścia do wału Wiślanego (Rajszewskiego) na odcinku od granicy nieruchomości od ul. Ku Rzece 3 w kierunku wału Rajszewskiego oraz wykonanie wejścia/zejścia wałowego na Wał Rajszewski w km 0+267 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z Jabłonną, przez teren całej Dzielnicy Białołęka (w tym Kładkę Żerańską) i przez Pragę Północ aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Na całym odcinku, z wyłączeniem już doświetlonych, zostaną zastosowane nowoczesne, ekologiczne latarnie solarne.
Opis projektu:
Projekt przewiduje doświetlenie wału i ścieżki wzdłuż Wisły zakłada wykonanie dojścia do wału Rajszewskiego na odcinku nieruchomości od granicy m.st. Warszawy z Jabłonną, przez teren całej Dzielnicy Białołęka (w tym Kładkę Żerańską) i przez Pragę Północ aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Na całym odcinku, z wyłączeniem już doświetlonych, zostaną zastosowane nowoczesne, ekologiczne latarnie solarne w odstępach co ok. 30 metrów (w zależności od warunków terenowych). Planowane jest także doświetlenie 3 kluczowych dość do wału wiślanego (tyły Zoo, skrzyżowanie z Ratuszową, okol. Mostu Śląsko - Dąbrowskiego i Parku Praskiego) ok. 10 latarniami. ul. Ku Rzece 3 w kierunku wału Rajszewskiego oraz wykonanie wejścia/zejścia wałowego, dostosowanego dla potrzeb osób korzystających z wału pod katem rekreacji i wypoczynku oraz jako ciągu rowerowego. Pozwoli to poprawić bezpieczeństwo i wygodę użytkowania wału i ścieżek - tworzących jedną z najpopularniejszych wiślanych tras - dla rowerzystów oraz pieszych. Projekt zakłada również ustawienie na całym odcinku koszy na śmieci oraz modernizację 2 dojść do Wału Wiślanego i utworzenie gruntowych ścieżek (naturalna nawierzchnia) w miejscach w których Zarząd Zieleni planuje utworzenie wejść/wjazdów: 1) Na przedłużeniu ul. Ku Rzece (działka nr 7 z obrębu 40634): ok. 75 metrów 2) Od strony Parku Picassa (działka nr 12/3 z obrębu 40307): ok. 50 metrów Wycena: - ustawienie 460 latarni solarnych: 460 x 10 000 zł = 4 600 000 zł - inne prace: projektowe, porządkowe, oznakowanie: 50 000 zł - ustawienie koszy na śmieci: 50 x 3000 zł = 150 000 zł - utworzenie dojść do wału (ścieżki z naturalną nawierzchnią): 200 m2 x 300 zł/m2 = 60 000 zł Razem 4 860 000 zł W celu zapewniania właściwego stanu technicznego wału jako urządzenia wodnego, hydrotechnicznego, przeciwpowodziowego przy jednoczesnym umożliwieniu mieszkańcom Warszawy korzystania z ogólnodostępnych terenów nad Wisłą, niezbędne jest wykonanie dojścia do wału wraz z bezpiecznym wejściem/zejściem wałowym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne jest wykonanie półszlabanów lub barierek ograniczających na ciągu pieszo-rowerowym eliminującego wjazd samochodów osobowych na wał i prędkość poruszających się rowerzystów.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa bezpieczeństwa i wygody użytkowania wału i ścieżek - tworzących jedną z najpopularniejszych wiślanych tras - dla rowerzystów oraz pieszych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
  • rekreacja i wypoczynek
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

1.Roboty budowlane:

 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym,

 Zakup i dowóz gruntu do ubytków skarp. Grunt pospółka lub piasek gliniasty, wolny od kamieni, gałęzi i gruntów organicznych,

 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II,

 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV,

 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami

 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm

 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

 Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 49 kg/m

 Schody na skarpach nasypów, przekopów prefabrykowane o szer. 0,6 m

 Podjazd wałowy (wejście/zejście )

 Wykonanie zabezpieczenia na ciągu pieszo-rowerowym eliminującego wjazd samochodów osobowych na wał i prędkość poruszających się rowerzystów.

Łączna wartość robót budowlanych : 100 000,00 zł2.Prace projektowe - Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień i zgłoszeń wymaganych przepisami poprawa dla potrzeb realizacji inwestycji.

Łączna wartość robót 80 000,00 zł.Łączna wartość robót objętych projektem budżetu obywatelskiego: 180 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 4 860
180 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki