Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2020-04-03 09:39:00
Powrót do projektu
„Chronimy

Chronimy ptaki, wiewiórki, nietoperze i owady zapylające na Pradze Północ-konserwacja i zawieszanie skrzynek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie schronień dla owadów”owadów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zadrzewienia komunalne w dzielnicy Praga Północ, w szczególności:

I. Drzewostan wokół przedszkoli komunalnych przy ul. Markowskiej Nr. 8 i Nr.18 A, Szanajcy 12,Ratuszowej Nr 8A i Nr 21,Strzeleckiej 16,Namysłowskiej 11,Równej 2,Szymanowskiego Nr 4A i Nr 5A, Jagiellońskiej 28,Wołomińskiej Nr 12/18 i Nr 56,Siedleckiej 12/14,Ogród Jordanowski przy ul. Namysłowskiej.

II Miejski Ogród Zoologiczny przy ul. Ratuszowej 1/3

III Park Praski

IV Prawy brzeg Wisły pomiędzy mostem kolejowym na linii średnicowej, a kanałem Żerańskim

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej zieleni miejskiej Pragi Północ.

Polega na konserwacji, w tym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich (około 350 sztuk) skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w tej Dzielnicy, przeglądzie około 45 domków (,hoteli”) dla owadów i około 40 karmników dla ptaków rozmieszczonych przy przedszkolach, dla obsługi, których zostanie zakupionych 700 kg ziarna (słonecznika pastewnego). Ponadto na praskim brzegu Wisły, w ZOO i Parku Praskim zawieszonych zostanie 300 nowych skrzynek lęgowych dla ptaków i budek dla wiewiórek, a także służących nietoperzom na ich kryjówkę. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, być może także puszczykom, kaczkom krzyżówkom i traczom - ptakom lubianym przez mieszkańców Warszawy. Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach do obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Łatwo je podziwiać z miejsc ogólno-dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni -charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Tak samo łatwo można obserwować zamieszkujące "hotele” owady zapylające, ginące w Warszawie.

W projekcie przewidziano:

1) Dwu-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2021r.) oczyszczenie około 350 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy przeglądzie daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynową (grubości 0,5 mm) - co zdecydowanie przedłuży ich trwałość

2) Zakup i zawieszenie na wymienionych terenach –w drugiej połowie 2021r. -300 sztuk nowych drewnianych skrzynek (90 typu "A”- dla sikor i mazurków, 155 typu "B”- dla szpaków, 5 - dla kowalika, 20 - dla wiewiórek, 15 – dla nietoperzy, 3 typu "E”- dla puszczyka i tracza nurogęsia, jak również 12 typu "D” – dla kawek. Skrzynki te będą zaopatrzone od zewnątrz w tzw. "klocki”(typ ,A” i ,B”), pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typu ,A”,B” i dla kowalika) oraz posiadać daszek z przednim i bocznymi okapami, obity od zewnątrz ocynkowaną blachą (wszystkie skrzynki). Listwa służąca do zawieszenia skrzynki na pniu drzewa powinna być impregnowana atestowanym środkiem przeciwko wilgoci i przybita do skrzynki obustronnie.

3) Przegląd stanu, w tym konieczną konserwację około 40 domków ("hoteli") dla owadów zapylających oraz karmników dla ptaków, jak również zakup 700 kg słonecznika pastewnego - celem prowadzenia zimowego dokarmiania ptaków w tych karmnikach przez dzieci, pod nadzorem personelu przeszkolonego.

Wykonanie, zawieszenie oraz oczyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków będzie nadzorowane przez specjalistę –ornitologa, który będzie sprawował nadzór inwestorski zadaniem –jako osoba niezwiązana z wybranym wykonawcą omawianego projektu.

Projektowanie uniwersalne:
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu:
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu-daszka-przedłuży znacząco żywotność

tych często wykorzystywanych przez ptaki na Pradze Północ miejsc lęgowych oraz podniesienie bezpieczeństwo wyprowadzanych z nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nieoczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie nowych skrzynek na praskim brzegu Wisły, w Ogrodzie Zoologicznym oraz w Parku Praskim zwiększy atrakcyjność przyrodniczą tych terenów, z których usuwane są stare, spróchniałe i dziuplaste drzewa –naturalne siedlisko gniazdowania ptaków zajmujących na lęgi dziuple posiada jeszcze wielu naturalnych dziupli. Realizacja projektu pozwoli, więc na zwiększenie liczebności na Pradze Północ sikor, szpaków, mazurków, jak również wiewiórek i nietoperzy i osiedlenie nowych gatunków-np.tracza, a także znacząco przedłuży żywotność skrzynek dla ptaków, zawieszonych w tej dzielnicy w przeszłości.

Natomiast działania projektu, dotyczące bieżącego utrzymana "hoteli„ dla pożytecznych owadów zapylających oraz karmników dla ptaków, obsługiwanych przy udziale dzieci przez personel przedszkoli na Pradze Północ, wraz z zakupem 700 kg słonecznika pastewnego - ziarna właściwego dla zimowego dokarmiania szeregu gatunków drobnych ptaków (wróbli, mazurków, dzwońców, sikor i czyży) w tej dzielnicy - będą skutkować utrzymaniem osiągniętego w przeszłości efektu ekologicznego projektów, dedykowanych ptakom i owadom. Umożliwia również aktywizację i edukację ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, które ucząc się opiekować we właściwy sposób dzikimi zwierzętami w mieście – nabierają właściwych postaw pro-przyrodniczych.

Podkreśla się też, iż postulowane działania służą w dużej mierze utrzymaniu osiągniętego efektu ekologicznego projektów przyrodniczych budżetu obywatelskiego, zrealizowanych na Pradze Północ w poprzednich latach.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) 2-krotne oczyszczenie, wraz z zabezpieczeniem daszka poprzez obicie od zewnątrz ocynkowaną blachą 350 skrzynek - 13000 zł,

2) zakup i zawieszenie nowych 300 sztuk skrzynek - 25500 zł,

3) nadzór ornitologiczny nad zawieszeniem i oczyszczeniem skrzynek - 4000 zł,

4) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, wraz z mapą rozmieszczenia wszystkich skrzynek (w GIS) - 2500 zł,

5) zakup 700 kg słonecznika pastewnego - celem zimowego dokarmiania ptaków przez dzieci z przedszkoli praskich - 3000 zł,

6) przegląd hoteli dla owadów oraz karmników - 900 zł,

7) oznakowanie graficzne skrzynek symbolem warszawskiego budżetu obywatelskiego - 1000 zł

Koszt utrzymania (eksploatacji) projektu w 2021 r. - 0 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki