Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2020-08-18 13:57:29
Powrót do projektu

Chronimy ptaki, wiewiórki, nietoperze i owady zapylające na Pradze Północ-konserwacja i zawieszanie skrzynek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie schronień dla owadów

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zadrzewienia komunalne w dzielnicy Praga Północ, w szczególności:

I. Tereny zieleni ogólnie dostępnej w tym drzewostan wokół placówek oświatowych

II Miejski Ogród Zoologiczny przy ul. Ratuszowej 1/3

III Park Praski

IV Prawy brzeg Wisły pomiędzy mostem kolejowym linii średnicowej, a mostem Gen. S. Grota-Roweckiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zakup i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych dla ptaków, wiewiórek i schronów dla nietoperzy oraz oczyszczenie i konserwacja zawieszonych w latach ubiegłych ptasich skrzynek lęgowych i domków dla owadów.
Opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej zieleni miejskiej Pragi-Północ.

Polega na konserwacji, w tym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich (około 350 sztuk) skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w tej Dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego, przeglądzie około 45 domków (,hoteli”) dla owadów i około 40 karmników dla ptaków, dla obsługi, których zostanie zakupionych 700 kg ziarna (słonecznika pastewnego). Ponadto na praskim brzegu Wisły, w ZOO i Parku Praskim zawieszonych zostanie 300 nowych skrzynek lęgowych dla ptaków i budek dla wiewiórek, a także służących nietoperzom na ich kryjówkę. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, być może także puszczykom, kaczkom krzyżówkom i traczom - ptakom lubianym przez mieszkańców Warszawy. Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach do obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Łatwo je podziwiać z miejsc ogólnie dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni -charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Tak samo łatwo można obserwować zamieszkujące "hotele” owady zapylające, ginące w Warszawie.

W projekcie przewidziano:

1) Dwu-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do końca listopada 2021 r.) oczyszczenie około 350 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy przeglądzie daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynową (grubości 0,5 mm) - co zdecydowanie przedłuży ich trwałość

2) Zakup i zawieszenie na wymienionych terenach – w drugiej połowie 2021 r. - 300 sztuk nowych drewnianych skrzynek (90 typu "A”- dla sikor i mazurków, 155 typu "B”- dla szpaków, 5 - dla kowalika, 20 - dla wiewiórek, 15 – dla nietoperzy, 3 typu "E”- dla puszczyka i tracza nurogęsi, jak również 12 typu "D” – dla kawek. Skrzynki te będą zaopatrzone od zewnątrz w tzw. "klocki” (typ ,A” i ,B”), pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typu ,A”,B” i dla kowalika) oraz posiadać będą daszek z przednim i bocznymi okapami, obity od zewnątrz ocynkowaną blachą (wszystkie skrzynki). Listwa służąca do zawieszenia skrzynki na pniu drzewa powinna być impregnowana atestowanym środkiem przeciwko wilgoci i przybita do skrzynki obustronnie.

3) Przegląd stanu, w tym konieczną konserwację około 40 domków ("hoteli") dla owadów zapylających oraz karmników dla ptaków, jak również zakup 700 kg słonecznika pastewnego - celem prowadzenia zimowego dokarmiania ptaków w tych karmnikach.

Wykonanie, zawieszenie oraz oczyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków będzie nadzorowane przez specjalistę – ornitologa, który będzie sprawował nadzór inwestorski zadaniem –jako osoba niezwiązana z wybranym wykonawcą omawianego projektu.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu - daszka - przedłuży znacząco żywotność

tych często wykorzystywanych przez ptaki na Pradze-Północ miejsc lęgowych oraz podniesienie bezpieczeństwo wyprowadzanych z nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nieoczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie nowych skrzynek na praskim brzegu Wisły, w Ogrodzie Zoologicznym oraz w Parku Praskim zwiększy atrakcyjność przyrodniczą tych terenów, z których usuwane są stare, spróchniałe i dziuplaste drzewa – naturalne siedlisko gniazdowania ptaków zajmujących na lęgi naturalne utworzone dziuple. Realizacja projektu pozwoli, więc na zwiększenie liczebności na Pradze-Północ sikor, szpaków, mazurków, jak również wiewiórek i nietoperzy i osiedlenie rzadszych gatunków - np. tracza, a także znacząco przedłuży żywotność skrzynek dla ptaków, zawieszonych w tej dzielnicy w przeszłości.

Natomiast działania projektu, dotyczące bieżącego utrzymana 'hoteli' dla pożytecznych owadów zapylających oraz karmników dla ptaków, wraz z zakupem 700 kg słonecznika pastewnego - ziarna właściwego dla zimowego dokarmiania szeregu gatunków drobnych ptaków (wróbli, mazurków, dzwońców, sikor i czyży) w tej dzielnicy - będą skutkować utrzymaniem osiągniętego w przeszłości efektu ekologicznego projektów, dedykowanych ptakom i owadom. Umożliwia również aktywizację i edukację ekologiczną mieszkańców, w tym dzieci w wieku przedszkolnym, które ucząc się opiekować we właściwy sposób dzikimi zwierzętami w mieście – nabierają właściwych postaw pro-przyrodniczych.

Podkreśla się też, iż postulowane działania służą w dużej mierze utrzymaniu osiągniętego efektu ekologicznego projektów przyrodniczych budżetu obywatelskiego, zrealizowanych na Pradze-Północ w poprzednich latach.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) 2-krotne oczyszczenie, wraz z zabezpieczeniem daszka poprzez obicie od zewnątrz ocynkowaną blachą 350 skrzynek - 13000 zł,

2) zakup i zawieszenie nowych 300 sztuk skrzynek - 25500 zł,

3) nadzór ornitologiczny nad zawieszeniem i oczyszczeniem skrzynek - 4000 zł,

4) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, wraz z mapą rozmieszczenia wszystkich skrzynek - 2500 zł,

5) zakup 700 kg słonecznika pastewnego - celem zimowego dokarmiania ptaków - 3000 zł,

6) przegląd hoteli dla owadów oraz karmników - 900 zł,

7) oznakowanie graficzne skrzynek symbolem warszawskiego budżetu obywatelskiego - 1000 zł

Koszt utrzymania (eksploatacji) projektu w 2021 r. - 0 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki