Koordynator w Biurze Edukacji - zmiany z 2020-04-30 14:28:03
Powrót do projektu
Samoobrona

Warsztaty przeciwdziałania przemocy oraz treningi samoobrony dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie Warszawy w szkołach publicznych szkół zrekrutowanych do projektu, w czasie godzin wychowawczych. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą odbywać się odbywać w salach wynajętych od szkół zlokalizowanych w salach udostępnionych przez szkoły lub domy kultury, kluby sportowe, ogrody jordanowskie czy miejsca aktywności lokalnej zlokalizowane na terenie Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na początku projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą . W tych miejscach będą wynajmowane sale, a jeśli nie będzie takiej możliwości, rekrutacja będzie kontynuowana w innych placówkach, np. ośrodkach sportowych czy ośrodkach kultury. i udostępnieniem sal. Lokalizacje, w których prowadzone będą zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, muszą być dostosowane do ich potrzeb tychżei wymagań.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy oraz komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania noszą znamiona przemocy. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych i dostosowanych do wieku uczestników warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w dla uczniów warszawskich szkołachszkół.
Opis projektu:
Projekt będzie się składał z pięciu części:1. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i dziewcząt od 16 roku życia. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8 godzin treningów dla każdej grupy), w tym grup dedykowanych osobom niedowidzącym, niewidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszącym i niesłyszącym. 2. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy oraz komunikacji z osobą agresywną i/lub której zachowania noszą znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej i nie tylko). Warsztaty zostaną przeprowadzone w sposób spójny ze scenariuszami oraz sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia, które będą przepracowywane na treningach z punktu 1. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8 godzin warsztatów dla każdej grupy), w tym grup przeznaczonych dla osób niedowidzących, niewidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszących i niesłyszących.

Liczebność grup warsztatowych do 20 osób.

2. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i dziewcząt od 16 roku życia. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 9 8 godzin warsztatów treningów dla każdej grupy), w tym grup dedykowanych osobom niedowidzącym, niewidzącymprzeznaczonych dla osób niedowidzących, niewidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszącym i niesłyszącymniedosłyszących i niesłyszących.

Liczebność grup do 20 osób, w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 5 osób.

3. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16 roku życia. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 3 grup mieszanych (minimum 8 godzin treningów dla każdej grupy). Zagadnienia poruszane w trakcie treningów będą spójne z tymi z punktu 1

Liczebność grup treningowych do 20 osób.

4. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, dostosowanych do wieku różnych grup wiekowych warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Warszawy, które to szkoły (lub klasy) zgłoszone zostaną do projektuzainteresowanych udziałem w projekcie. Tematyka warsztatów:

-techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy,

-rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy,

-stawianie granic,

-asertywność,

-kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych.

Przeprowadzonych zostanie minimum 400 godzin lekcyjnych dla 100 grup uczniów. Dla 25% klas przeprowadzony zostanie dodatkowo trening samoobrony. 5klas/grup uczniów (w zależności od grupy wiekowej cykl warsztatów będzie obejmować do 4 godzin lekcyjnych). 25 klas/grup dodatkowo weźmie udział w treningu samoobrony dostosowanym do wieku uczestników.

Prowadzący warsztaty muszą mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, prowadzący treningi muszą mieć dokumenty instruktora samoobrony

oraz przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z samoobrony, w tym dla dzieci i młodzieży.

Każde zajęcia będą prowadzone przez 2 prowadzących.

5. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli oraz wszystkich ze szkół biorących udział w projekcie oraz w miarę wolnych miejsc chętnych dorosłych mieszkańców Warszawy na terenie szkół z terenu stolicy, które zgłoszone zostaną do projektu (.

Liczebność grupy warsztatowej do 30 osób, ok. 5 grup warsztatowych, łącznie minimum 10 godzin zegarowych). Projekt będzie całoroczny.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona kilkakrotnieprzez realizatora projektu, na bieżąco przed naborem do konkretnych grup. Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo, mailowo, poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu miasta i urzędów poszczególnych dzielnic oraz informacjami na plakatach i ulotkach.Zajęcia w szkołach dla uczniów oraz dla rodziców/nauczycieli będą prowadzone w roku szkolnym, od marca do czerwca i od września/października do grudnia.Zapisy na warsztaty dla uczniów również będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy. Po warsztatach dla uczniów odbędą się warsztaty dla chętnych rodziców i nauczycieli (np. podczas zebrania), mogą to być też grupy dla pozostałych chętnych dorosłych. Zgłoszenia do tych szkoleń może wysłać szkoła lub sami rodzice/nauczyciele. Rekrutacja będzie każdorazowo poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu miasta i urzędów poszczególnych dzielnic oraz informacjami na plakatach i ulotkachklasy/grupy. Istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenia przez szkołę zainteresowanych rodziców/nauczycieli lub sami rodzice/nauczyciele mogą się zgłaszać na zajęcia.

Zajęcia dla dorosłych mogą się odbywały przez cały rok od wiosny, także w miesiącach wakacyjnych, jeśli uda się zrekrutować uczestników.

Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo.

Każde zajęcia będą prowadzone przez 2 prowadzących.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić.

Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet i osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i potencjalnego zagrożenia z jej strony.

Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się, jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną, a także metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.

Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wynagrodzenie dla osób prowadzących treningi samoobrony:

– dla kobiet (10 grup po 8 godzin, tj. 80 h x 100 zł/h x 2 instruktorów) 16 000 zł

– dla kobiet i mężczyzn od 16 roku życia: (4 3 grupy mieszane po 8 godzin, tj. 24 h x 100 zł/h x 2 instruktorów) 4 800 zł

Wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty:

– dla kobiet: (10 grup po 8 godzin, tj. 80 h x 150 zł/h x 2 prowadzących): 24 000 zł

– dla rodziców i nauczycieli: (10 h x 150 zł/h x 2 prowadzących): 3 000 zł

Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci:

– warsztaty dla dzieci do 13 roku życia i młodzieży do 19 roku życia: 60 000 zł (400 h lekcyjnych x 150 zł/h x 2 prowadzących) 120 000 zł

- treningi: 25 godzin x 100 x 2 instruktorów 5 000 zł

Koszt udostępnienia i obsługi sal na treningi i warsztaty: 18 500 zł

Ubezpieczenie OC: 1 180 zł

Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych, oznakowanie: 3 020 zł

Koordynacja projektu, rekrutacja, promocja, rozliczenie: 9 500 zł

Materiały na warsztaty, na treningi, artykuły dla uczestników: 13 000 zł

Łącznie: 218 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 130 500
218 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki