Koordynator w Biurze Edukacji - zmiany z 2020-06-05 15:26:07
Powrót do projektu

Edukacja przeciwpowodziowa w szkołach i przedszkolach

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe na terenie m.st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Szkolenia dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach i przedszkolach dotyczące prawidłowego reagowania w przypadku zagrożenia powodziowego i wystąpienia powodzi w celu ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony mienia
Opis projektu:
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy dostosowane do grup wiekowych o tematyce:

1. Czym jest powódź? - zjawisko powodzi, przyczyny i rodzaje; określenie zagrożenia dla Warszawy

2. Bądź gotowy do powodzi - komunikaty o zagrożeniu powodziowym, przygotowanie do powodzi i zabezpieczenie mienia

3. Uwaga: powódź! - zasady bezpieczeństwa podczas powodzi, zasady ewakuacji ludzi i zwierząt

4. Po powrocie do domu - zasady bezpieczeństwa i higieny po powodzi, usuwanie zniszczeń.

Zajęcia prowadzone metodami dostosowanymi do wieku odbiorców (edukacja poprzez gry, zabawy, ćwiczenia sprawnościowe, prace plastyczne i dyskusje). Do prowadzenia zajęć wykorzystywana jest duża ilość materiałów szkoleniowych, w tym sprzęt ratowniczy. Każde zajęcia prowadzi dwójka trenerów z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i/lub szkoleń i/lub zajęć edukacyjnych z dziećmi i/lub młodzieżą w zakresie gospodarki wodnej i/lub bezpieczeństwa ludności, co najmniej 50 godzin zegarowych.

Czas trwania zajęć:

- przedszkola: 2 x 30 min + przerwy

- szkoły podstawowe: klasy 1-3 - 2 x 45 min. + przerwy

klasy 4-6 – 3 x 45 min + przerwy

klasy 7-8 – 4 x 45 min + przerwy

- szkoły ponadpodstawowe: 5 x 45 min. + przerwy.Liczba uczestników w grupie: w przypadku przedszkoli ok. 25 osób

w przypadku szkół ok. 30 osób

szacunkowa liczba zajęć w ramach projektu: 280

szacunkowa liczba uczestników zajęć: 7000 - 8500Zajęcia prowadzone w szkołach w trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku.

Zajęcia prowadzone w przedszkolach w trakcie roku szkolnego i w przedszkolach dyżurujących w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku.Rekrutacja do projektu:

- poprzez formularz rejestracyjny na stronie projektu prowadzonej przez realizatora projektu przez cały okres trwania

- każda placówka może zarejestrować kilka grup uczestników

- w przypadku zgłoszenia większej liczby placówek niż zaplanowanych zajęć, o zakwalifikowaniu placówki do projektu decyduje kolejność zgłoszeń - dodatkowe ograniczenie: w takim przypadku będzie istniała możliwość przeprowadzenia zajęć tylko dla jednej zgłoszonej przez placówkę grupy uczestników (do ustalenia z dyrektorem placówki, w której grupie będzie możliwość przeprowadzenia zajęć).

Każdy uczestnik zajęć otrzyma certyfikat potwierdzający udział w zajęciach oraz zestaw materiałów: ulotka, karta I.C.E., opaski odblaskowe, odblaski, gwizdek ratunkowy.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Warszawa jest miastem położonym na terenie zalewowym rzeki Wisły oraz dodatkowo z uwagi na wysoki stopień urbanizacji jest zagrożona powodziami opadowymi.

Celem edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży jest uświadomienie zagrożenia związanego z wystąpieniem zjawiska powodzi, podejmowanie działań prewencyjnych ochrony mienia oraz prawidłowe postępowanie w przypadku wystąpienia powodzi i po powrocie do zalanego domu.

W ramach zajęć obowiązkowych w szkołach tematyka powodzi jest omawiana bardzo ogólnie. Szkoły nie są wyposażone w profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć.

Z uwagi na zmiany klimatyczne coraz częściej będą występowały nagłe zjawiska meteorologiczne skutkujące lokalnymi podtopieniami i powodzią, stąd konieczność edukacji dzieci i młodzieży, by w przyszłości mogły podejmować prewencyjne środki ochrony dobytku, prawidłowo reagować na komunikaty o zagrożeniu powodzią oraz bezpiecznie chronić zdrowie i życie ludzi i zwierząt w trakcie powodzi oraz po jej ustąpieniu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. wynagrodzenie trenerów

a) szacunkowo 55 zajęć dla przedszkolaków x 2 (30 min) x 2 trenerów x 120 zł = 26.400,00 zł

b) wynagrodzenie trenerów dla uczniów szkół (55 kl.1-3 x 2 godz. x 2 trenerów x 150 zł)+ (80 kl.4-6 x 3 x 2 x 150) + (40 kl. 7-8 kl. x 4 x 2 x150)+ (40 ponadpodstawowe x 5 x 2 x 150) = 33.000 + 72.000 + 48.000 + 60.000 = 213.000,00 zł

c) Łącznie wynagrodzenia trenerów 239.400,00 zł czyli w zaokr. 240.000,00 zł

2. sprzęt przeciwpożarowy (zapory 6-8 szt.) 10.000,00 zł

3. materiały szkoleniowe 10.000,00 zł

(papier, flamastry, kredki, worki materiałowe, łopatki plastikowe, wiadra, folie zabezpieczające, taśmy, kamizelki ratunkowe, pontony itd.)

4. zestawy dla uczestników (11 do 13,5 zł/zestaw) 94.100,00 zł

(dla każdego uczestnika: certyfikat, ulotka Rodzinny Plan Przeciwpowodziowy, karta I.C.E., 3 szt. odblasków, 2 szt. opasek odblaskowych)

5. karty pracy (2 szt./osobę) 9.000,00 zł

(krzyżówka i co zabrać ze sobą w razie ewakuacji)

6. obsługa projektu 12.900,00 zł

(w tym: utworzenie oraz obsługa strony internetowej, obsługa rejestracji i placówek biorących udział w projekcie, promocja)

RAZEM: 376.000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
376 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki