Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-06-17 13:11:10
Powrót do projektu

Mistrzynie i Mistrzowie kompostowania - Centrum Edukacji Kompostowej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie realizowany w trzech wybranych placówkach zlokalizowanych w trzech dzielnicach, uzgodnionych z zarządcą terenu którego własność w 100% należy do m.st. Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obszar z kilkoma większymi drzewami i terenem zieleni oraz dostępem do wody.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada założenie lokalnych centrów edukacji kompostowej, kompostowanie biomasy zielnej powstałej na terenie placówki, na której znajduje się kompostownik, przeszkolenie Mistrzyń i Mistrzów Kompostowania, promocję działania programu. Centra kompostowe będę obsługiwane przez wolontariuszy oraz obsługę placówki, będą miejscami edukacji dot. przyrody, recyklingu odpadów, etc.
Opis projektu:
Projekt zakłada wyszkolenie około 50 Mistrzyń i Mistrzów kompostowania, stworzenie w 3 dzielnicach społecznych centrów kompostowania przy placówkach oświatowych, wychowawczych, sąsiedzkich MAL-ach, gdzie społeczność będzie mogła pomagać w kompostowaniu materii zielonej.

*Szkolenia i wsparcie merytoryczne oraz badawcze.*

Zakres szkolenia powinien obejmować m.in. różne rodzaje kompostowników, budowę i funkcjonowanie kompostowników, proces i zasady kompostowania, najczęstsze błędy popełniane podczas kompostowania. Dokładny zakres szkolenia będzie opracowany z przedstawicielami aktywistów, urzędnikami, naukowcami i innymi osobami kompetentnymi w danej materii. Szkolenie powinno być rozłożone w czasie minimum 2 miesięcy tak by wiedza była dostarczana systematycznie.W ramach wsparcia dla wolontariuszy, osoby szkolące będą udzielać wolontariuszom pomocy przez okres minimum 6 miesięcy od zakończenia cyklu szkoleń.

Wsparcie polegałoby (w ramach potrzeb wolontariuszy), na:

• odwiedzeniu centrów i wsparciu merytorycznym,

• wsparciu telefonicznym lub/i mailowym,

• wsparcie techniczne w zakresie monitoringu procesu kompostowania, przebadania kompostu pod kątem zawartości patogenów, pestycydów, metali ciężkich, pH i substancji odżywczych - NPK.

Wsparcie udzielane byłoby nie częściej niż raz w miesiącu po godzinie na centrum.

Zadaniem wolontariuszy będzie:

- prowadzenie kompostowników – bycie w centrum minimum raz w tygodniu, przygotowanie procesu kompostowania, monitorowanie procesu, przez minimum 10 miesięcy od rozpoczęcia projektu tj. zakończenia prac montażowych centrum.

- organizacja i przeprowadzenie (w ciągu 10 miesięcy od zakończenia szkolenia), 20 godzin szkoleń/warsztatów każda/y z wolontariuszek/wolontariuszy przeznaczony dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy.*Centrum kompostowania*

Centra kompostowe będę obsługiwane przez pracowników placówek i przeszkolonych wolontariuszy. Kompostowane będą wyłącznie odpady zielone pochodzące z terenu placówki. Miejsce na centrum kompostowania powinno spełniać warunki opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja Centrum uzgodniona będzie z zarządcą terenu w komunikacji z lokalna społecznością.Obszary powinny być zadrzewione/zacienione (kompostowniki powinny być usytuowane w cieniu). Wielkość obszaru potrzebna do założenia kompostowników dostosowana będzie do możliwości powierzchniowych wybranej placówki oraz dostępności biomasy pod zagospodarowanie kompostowników, teren powinien być oznaczony, ogrodzony np. niskim płotem z żywej wikliny, z dostępem do zretencjonowanej wody opadowej (np. zbiorniki na deszczówkę podłączone do rury spustowej), opcjonalnie wysypany zrębkami drewnianymi.Centra wyposażone będą w:

• trwałe oznakowania zewnętrzne, trwałe tablice informacyjne i edukacyjne zawierające regulamin miejsca, zasad i procesu kompostowania (oznakowanie i tablice zaprojektowane będę przez profesjonalnych grafików w porozumieniu z wolontariuszami i ekspertami);

• łącznie w minimum 8 drewnianych kojców kompostowych z pokrywami (zabezpieczone od spodu siatką o oczku 8mm, ocynkowanego drutu 0,9mm – zabezpieczenie przeciw gryzoniom) o objętości około 1,2m3,

• kojec 2,5m3 na suche liście + plus plandeka,

• szopę na narzędzia 1mx1,5m a w niej: widły, grabie, gruba plandeka do przesiewania kompostu, sita wielorazowe, doglebowe termometry rolnicze, termometr zewnętrzny, - warunek ustawienia szopy narządziowej zależny będzie od zaplecza placówki oraz możliwości powierzchniowych;

• altanę drewnianą zadaszoną 5x6m z ławkami i orynnowaniem - warunek ustawienia altany zależny będzie od zaplecza placówki oraz możliwości powierzchniowych;

• minimum jeden 1m3 zbiornik na deszczówkęOpcjonalnie w ramach funduszy - teren Centrum wysypany będzie zrębkami drewnianymi w wyznaczonych miejscach, zapobiegając degradacji terenu, między innymi powstawaniu klepiska.Propozycją wykorzystania kompostu na obszarze Centrum, może być, lecz nie musi - uprawa roślin ozdobnych. Centra stałyby się miejscami badania różnych sposobów kompostowania, edukacji dot. środowiska i przyrody, zagospodarowania odpadów.*Promocja i informacja*

Projekt będzie promowany przez miasto na nośnikach (wewnętrzne monitory komunikacji miejskiej) oraz poprzez spotkania z dziennikarzami warszawskimi i branżowymi.

Zaprojektowany zostanie plakat/grafika do upowszechniania wyżej wymienionymi sposobami, stworzone zostanie ulotka informacyjna dla mieszkańców (papierze z recyklingu i do recyklingu ).

Zaprojektowany zostanie logotyp przedsięwzięcia.

Informacja o centrach, warsztatach i mapa centrów kompostowych publikowana będzie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta oraz w mediach społecznościowych i stronach innych podmiotów zależnych od miasta mających związek z przetwarzaniem odpadów i ogrodnictwem takich jak np.: MPO, bujnawarszawa, zielna.um. etc.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Kompostowanie jest postrzegane jako ważne ekologicznie i potrzebne przez coraz większą liczbę mieszkanek i mieszkańców. Przez szereg lat kojarzone było i nadal bywa kojarzone jako coś, co nie powinno odbywać się w mieście z obawy przed potencjalnie wydobywającymi się złymi zapachami (m.in: siarkowodór i metan). Kompostowanie to proces tlenowy, podczas którego, jeśli jest przeprowadzony prawidłowo, nie wydobywają się złe zapachy. Efektem kompostowania jest powstanie materii organicznej o przyjemny zapachu ściółki leśnej, która może być spożytkowana w uprawie ogrodniczej jako „pożywienie” dla roślin ozdobnych lub użytkowych. Efektem równoległym jest tworzenie się odpowiedzialnej, uważnej i świadomej lokalnej społeczności.Do 2020 roku Polska jest zobowiązana przez Unię Europejską do ograniczenia do max. 35%, w stosunku do 1996, ilości odpadów biodegradowalnych składowanych na składowiskach. Świadomość i zainteresowanie dotycząca kompostowania wśród mieszkanek i mieszkańców Warszawy rośnie. Zarząd Zieleni w poprzednich latach ustawiał kompostowniki w parkach miejskich co spotkało się z zainteresowaniem zarówno mediów jak i mieszkanek/mieszkańców.

Prerogatywą do gospodarowania odpadami jest po pierwsze minimalizacja ich wytwarzania a następnie przetwarzanie i umożliwienie ich ponownego użytkowania.

Ustawa o odpadach precyzuje definiuje odpadu jako każdą substancję lub przedmiot, których

posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się" co oznacza, że jeśli placówka nie zamierza pozbywać się urobku z koszenia terenu, grabienia liści może i powinna zagospodarować urobek we własnym zakresie.

Lokalne gospodarowanie surowcami powstałymi w wyniku np. opieki nad terenami zieleni jest możliwe i konieczne do zmniejszania śladu węglowego (transport), zmniejszania zanieczyszczenie powietrza CO2, i dużo gorszego - metanem poprzez właściwy – tlenowy rozkład. Daje też szansę na podnoszenie świadomości ekologicznej u wszystkich mieszkańców. Kompost może zastąpić podłoża ogrodnicze produkowane na bazie torfu co przyczynia się do degradacji środowiska, jeszcze większej emisji CO2 oraz niszczenie krajobrazu.

W załączeniu kilka przykładów sąsiedzkich kompostowników.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- 10 tys. - trzy tablice informacyjno-edukacyjno-regulaminowe;

- 3 tys. - 8 12 kojców z pokrywami poj. 1,2 m3 (zabezpieczone siatką o oczku 8 mm z ocynkowanego drutu 0,9 mm);

- 1 tys. - 3 kojce na suche liście plus plandeka;

- 10 tys. - 3 domki narzędziowe;

- 4 tys. - 3 komplety narzędzi: widły, grabie, gruba plandeka, sita wielorazowe, termometry doglebowe, termometry zewnętrzne, itp;

- 2 tys. - 3 zbiorniki na deszczówkę z elementami instalacyjnymi;

- 50 tys. - 3 altany drewniane 5x6 m. zadaszone z ławkami i orynnowaniem;

- 10 tys. - materiały reklamowe: recyklingowe plakaty, ulotki i inne;

- 10 tys. - zrębki drewniane;

- 100 tys. - zajęcia: warsztaty, wykłady, zajęcia edukacyjne itp.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowy plan zagospodarowania terenu.pdf
  • przykłady realizacji MC.pdf