Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-06-23 09:11:09
Powrót do projektu

Pomóżmy im kotom przetrwać zimę: Jeże i Koty

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Lokalizacja domków dla jeży: 1. 8 domków na Starym Mokotowie, na teranie oraz w okolicy Pola Mokotowskiego 2. 8 domków na Sadybie, na terenie oraz w okolicy Skweru Ormiańskiego. Jeziorka Czerniakowskiego i obszaru Miasta-Ogrodu Sadyby 3. 8 domków na Sielcach, na terenie oraz w okolicy parków Morskie Oko i Promenady 4. 6 domków na terenie Służewa, na terenie oraz w okolicy parku Dolinka Służewiecka
cała dzielnica Mokotów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zapewnienie charakterystycznym przedstawicielom fauny wolnożyjącym kotom z terenu Mokotowa schronień w okresie zimowym poprzez budowę domków dla jeży oraz przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz zostawiania otwartych okien do piwnic dla wolnożyjących kotów.
Opis projektu: Jednym z największym zagrożeń dla miejskich jeży jest brak bezpiecznych miejsc do zimowania. W warunkach naturalnych zwierzęta te znajdują schronienie m.in. w stertach opadłych liści; uwarunkowania miejskiego ekosystemu często pozbawiają je tej możliwości. Pragniemy zapewnić zwierzętom ochronę poprzez budowę 30 odpowiednio dostosowanych „domków”-schronień. Docelowo należy dążyć do takiego ich rozlokowania, by w pobliżu każdego większego terenu zielonego na Mokotowie znalazło się ich przynajmniej kilka. Domki dla jeży posiadać będą wymiary 500 x 625 x 300 mm lub zbliżone. Zasadnicza część konstrukcji wykonana zostanie z drewna, z dodatkowym zabezpieczeniem przed wilgocią. Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie domków ustawione zostaną tabliczki ostrzegawczo-informacyjne dla mieszkańców. Lokalizacje: 1. 8 domków na Starym Mokotowie, na terenie oraz w okolicy Pola Mokotowskiego 2. 8 domków na Sadybie, na terenie oraz w okolicy Skweru Ormiańskiego, Jeziorka Czerniakowskiego i obszaru Miasta Ogrodu Sadyby 3. 8 domków na Sielcach, na terenie oraz w okolicy parków Morskie Oko i Promenady 4. 6 domków na terenie Służewa, na terenie oraz w okolicy parku Dolinka Służewiecka
Z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnożyjących kotów na Mokotowie, skuteczna pomoc dla tych zwierząt możliwa jest tylko przy zaangażowaniu mieszkańców dzielnicy. Najlepszym sposobem zapewnienia kotom schronienia jest pozostawianie zimą otwartych okien do odpowiednio dostosowanych piwnic. W ramach poniższego projektu Dzielnica przeprowadzi własną kampanię informacyjną „Koty Mokotowa”.

Cele kampanii:

- Poinformowanie mieszkańców o konieczności niesienia pomocy kotom w sezonie jesienno-zimowym

- Zwrócenie uwagi na korzyści z goszczenia kotów w piwnicach (kontrola populacji gryzoni)

- Zwiększenie świadomości, że celowe zamykanie wejść do piwnic nosi znamiona okrucieństwa i jest sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt. Znajomość tego faktu jest niska pomimo m.in. stanowisk Biura Ochrony Środowiska oraz Prezydenta Warszawy w tej sprawie,

- Zachęcenie mieszkańców do zgłaszania przypadków celowego utrudniania kotom dostępu do piwnic właściwych organów.

Kampania przeprowadzona zostanie w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem graficznych takich środków przekazu (takich jak plakaty): plakaty, broszury i filmy publikowane np. w komunikacji miejskiej i kanałach social media. Stworzony zostanie zbiór wskazówek i zaleceń dotyczących goszczenia kotów w piwnicach skierowany do mieszkańców, władz spółdzielni mieszkaniowych i administracji osiedli.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu: JEŻE Jeże są zwierzętami chronionymi, a jednocześnie często spotykanymi w okolicach skwerów i parków Mokotowa. Zwierzęta te stanowią cenny element miejskiego ekosystemu. Przedwczesne przerwanie snu zimowego przez brak odpowiednich warunków stanowi jedno z największych zagrożeń dla tych pięknych i pożytecznych zwierząt. Stworzenie sieci „domków” zapewni podtrzymanie ich populacji. Bez naszej pomocy wielu miejskim jeżom grozi śmierć przez zamarznięcie lub wycieńczenie zbyt krótkim okresem hibernacji. KOTY
Według danych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z 2015 roku, Mokotów stanowi dzielnicę o dalece największej populacji wolnożyjących kotów, wynoszącej prawie 4000 osobników. Kontrola ich populacji musi odbywać się poprzez programową sterylizację. Nie można jednak pozwolić, by te stanowiące część miejskiego ekosystemu zwierzęta umierały zimą z wyziębienia. Uważamy, że wysoka populacja wolnożyjących kotów na Mokotowie stanowi uzasadnienie podjęcia intensywnych działań już na poziomie dzielnicowym. Zachodzi ryzyko, że przy utrzymaniu aktualnego stanu rzeczy i niepodjęcia działań przez władze dzielnicy, nigdy nie dojdzie do realizacji m.in. stanowiska Rady Warszawy z 5 listopada 2009 roku, w którym sformułowano zalecenia dot. postępowania z kotami miejskimi, a których wiele osób wciąż jest nieświadoma. W szczególności nie stanie się to, dopóki pozostawienie kotom miejsca do bytowania będzie traktowane jako dobra wolna administracji osiedli, a nie jako powinność.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • zwierzęta

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
opracowanie merytoryczne - 5 000 zł

film/animacja do publikacji w komunikacji miejskiej, kanałach social media etc. - 20 000 zł

wydruk plakatów - 3 000 zł

wydruk broszur - 7 000 zł

projekty graficzne materiałów - 5 000 zł

koszty dystrybucji materiałów - 10 000 zł

koordynacja projektu - 3 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 49 600
53 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki