Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-06-23 09:01:08
Powrót do projektu

„Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki - zawieszenie skrzynek lęgowych oraz wykonanie tratw dla ptactwa wodnego”

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Parki i skwery Dzielnicy (16 terenów) – Moczydło, im. Ks. Janusza, im. Sowińskiego, im. Szymańskiego, im. Powstańców Warszawy, Fosa Reduty Wolskiej, skwer Pawełka, skwer przy PDT Wola, skwer Sybiraków, skwer Gwary Warszawskiej, skwer wzdłuż ul. Pustola, skwer przy ul. Tyszkiewicza, skwer przy ul. Złotej 72, skwery przy ulicach Pawia, Dzielna i Smocza (im. Gorzechowskiego i Apfelbauma), skwer Klimczok przy ul. Żytniej,

2) Zadrzewienia przy posesjach domów komunalnych, administrowanych przez ZGN dla Dzielnica Wola – 47 posesji (ul. Ogrodowa 3, 5, Platynowa 6, Złota 64/66, 70, Bema 81, Długosza 22, Grenady 12, Górczewska 15A, Wawelberga 3, Młynarska 11, Staszica 6, Wolska 58, Płocka 21, 25, Zawiszy 9, Syreny 44, Batalionu AK „Parasol” 4, 6, 14, Brożka 2B, Ciołka 26, Obozowa 61, 75, 77, 79, Olbrachta 3, 13A, 13B, 60, Pustola 30A, 30B, 32B, 36A, Ożarowska 77, Antka Rozpylacza 4, Wolska 111, Prymasa Tysiąclecia 89, 91, Monte Cassino 3, 10, Anielewicza 33, 35, 37, Żytnia 52, 54, 59),

3) Lasek na Kole.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków i zieleni osiedlowej Woli. Zapewni liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, jak również nietoperzom oraz wiewiórkom – zwierzętom lubianym przez odwiedzających parki. Ponadto część projektu – dedykowana jest ptactwu wodnemu.
Opis projektu:
Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej parków i zieleni osiedlowej Woli. Polega na gruntownej konserwacji, w tym 2-krotnym oczyszczeniu ze starych gniazd wszystkich (około 650 sztuk) skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w parkach i skwerach tej dzielnicy, jak również zawieszeniu 325 330 nowych skrzynek. Zapewni to liczne, bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, jak również nietoperzom oraz wiewiórkom – zwierzętom lubianym przez odwiedzających parki. Ponadto część projektu – dedykowana ptactwu wodnemu (łyski, kaczki krzyżówki oraz mewy śmieszki) – będzie dotyczyć zakotwiczenia na dwóch parkowych stawach (w Parku Moczydło i w Parku Szymańskiego) trzech drewnianych tratew – które będą stanowić miejsce bezpiecznego odpoczynku dla tych gatunków.

W projekcie przewidziano:

1) 2-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2021r.) oczyszczenie około 650 skrzynek lęgowych, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. Ponadto przy pierwszym przeglądzie (I lub II 2021r.) daszki tych skrzynek zostaną dodatkowo zabezpieczone blachą cynkową (grubości 0,5 mm) – co zdecydowanie przedłuży ich trwałość,

2) Zawieszenie, w drugiej połowie 2021r. (pod nadzorem ornitologa) 330 sztuk nowych skrzynek (110 typu „A” – dla sikor, wróbli i mazurków, 150 typu „B” – dla szpaków, 5 - dla kowalika, 20 – dla wiewiórek, 15 - dla nietoperzy, 3 typu „E” – dla puszczyka, 5 typu „KOMIN” – dla kaczek krzyżówek i 22 typu „D” – dla kawek) – w parkach i osiedlach wolskich – w zamian za skrzynki zużyte, nie nadające się do dalszej eksploatacji, jak również w Lesie na Kole – gdzie skrzynek tych brak jest dotychczas. Nowe skrzynki te będą zaopatrzone w podwójną (zbitą z dwóch desek) ściankę przednią (wszystkie budki dla ptaków) oraz w tzw. „klocki” i pierścienie z blachy przy otworze wlotowym (dotyczy typów „A” i „B”). Ich daszki zostaną zabezpieczone ocynkowaną blachą. Daszek i listwa, mocująca skrzynkę do pnia drzewa – będą impregnowane środkiem przeciwko wilgoci (wszystkie typy skrzynek); ponadto listwa przybita do skrzynki obustronnie,

3) Wykonanie i zakotwiczenie latem 2021r. na stawach dwóch parków (Moczydło i im. Szymańskiego) trzech pływających platform (zbudowanych z drewna dębowego, o wymiarach 1,5 m x 1,5 m każda) – celem stworzenia bezpiecznych miejsc dla odpoczynku ptactwa wodnego, w tym kaczek krzyżówek i łysek z nielotnymi młodymi,

4) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań – w szczególności opisującego zajęcie na lęgi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków i wiewiórki, wraz z wnioskami na przyszłość, wraz z wykonaniem mapy rozmieszczenia skrzynek dla ptaków, wiewiórek i nietoperzy – w całej Dzielnicy (w GIS).

Powyższe zadania będą nadzorowane przez specjalistę ornitologa, który będzie sprawował nadzór inwestorski na realizacją omawianego projektu. Osoba ta nie będzie mogła być związana z wykonawcą tegoż projektu.

Ptaki – jako element żywej przyrody miasta – są dostępne przy skrzynkach dla obserwacji przez publiczność parków w ciągu całego dnia świetlnego. Dlatego też, podobnie jak i wiewiórki oraz nietoperze - łatwo je obserwować z miejsc ogólno-dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni – charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Również ptactwo wodne, które – jak wskazują na to zebrane doświadczenia ze stawów mokotowskich parków – chętnie wykorzystuje na odpoczynek przeznaczone dla niego tratwy jest niepłochliwe i będzie łatwe do obserwacji z brzegów parkowych zbiorników.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i przedłużenie ich trwałości poprzez dodatkowe zabezpieczenie blachą najmniej trwałego ich elementu – daszka – przedłuży znacząco żywotność tych masowo wykorzystywanych od wielu lat przez ptaki na Woli sztucznych miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych w nich lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po każdym sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Natomiast rozwieszenie nowych skrzynek – w tym dla wiewiórek i dziennego odpoczynku nietoperzy, nie stosowanych jeszcze w Dzielnicy – zwiększy znacznie atrakcyjność przyrodniczą wolskich parków, których średnio-wiekowy drzewostan nie posiada jeszcze wielu naturalnych dziupli. Realizacja projektu pozwoli więc na zwiększenie liczebności na Woli sikor, szpaków, mazurków, kowalika pozwoli na osiedlenie nowych – np. pleszki i muchołówki żałobnej, a także zapewni dogodne miejsca dla rozrodu wiewiórek, dla których dedykowano jeden z typów budek. Ptactwo wodne (kaczki, mewy i łyski) uzyskają dogodne dla nich miejsca odpoczynku, wykorzystywane również przez stadka rodzinne kaczek i łysek. Nowe schronienia na pobyt dzienny uzyskają również rzadkie i godne ochrony nietoperze.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • w szczególności miłośnicy i obserwatorzy ptaków

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – 62.000 zł brutto, w tym:

1) 2-krotne oczyszczenie, wraz z zabezpieczeniem daszka ocynkowaną blachą około 650 sztuk skrzynek dla ptaków – 24000 zł,

2) Zakup i zawieszenie 330 sztuk nowych skrzynek – dla ptaków, wiewiórek i nietoperzy - 27000 zł,

3) Zakup i zakotwiczenie trzech tratew dla ptactwa wodnego – 2500 zł,

4) Nadzór ornitologa nad zawieszeniem skrzynek i wodowaniem tratew - 4000 zł,

5) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) oraz mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – 3500 zł,

6) Oznakowanie graficzne skrzynek symbolem budżetu obywatelskiego M.St. Warszawy – 1000 zł

Koszt utrzymania (eksploatacji) projektu w 2021r. – 0 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
62 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki