Autor projektu - zmiany z 2021-01-24 21:57:15
Powrót do projektu

Zielone podwórka dla Pragi 2

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
podwórko Środkowa / Strzelecka (w zależności od kosztorysu innych lokalizacji - co najmniej działki nr 67/2 i 13/3 z obrębu 41304),

podwórko przy Wieczorkiewicza - działka nr 14/8 z obrębu 41407 pomiędzy ulicami Bronisława Wieczorkiewicza / Brzeska 4

podwórko przy Brechta 12 - obręb nr 41204, fragment działki nr 60 miedzy działkami 52 i 58 zgodnie z załączoną koncepcją

ulica Michałowska - obręb nr 41402, działka 29
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym - zielonych podwórek m.in. z drzewami, krzewami i niską roślinnością.

Lokalizacje projektu zostały wybrane tak, by zagospodarować zaniedbane przestrzenie w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócić zieleń w miejsach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.
Opis projektu:
Projekt przewiduje urządzenie przestrzeni – zielonych podwórek z roślinnością - w miejscach o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć okolicznych osiedli. W projekcie przewidziano działania w kilku obszarach dzielnicy - przy ulicach Środkowej / Strzeleckiej, Wieczorkiewicza, Michałowskiej i Brechta.Podwórko przy ulicy Wieczorkiewicza - wybrana działka zlokalizowana jest w okolicy Domu Dziennego Pobytu Zespołu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Praga Północ, a także kamienic objętych programem rewitalizacji oraz nowych budynków mieszkalnych, których mieszkańcy nie mają w bezpośrednim sąsiedztwie zielonego skweru. Dlatego urządzenie tego typu miejsca w tej lokalizacji będzie odpowiadało potrzebom wielu grup mieszkańców. Obecnie grunt zgłoszony do projektu wykorzystywany jest jako „dziki parking”, a jego stan jest opłakany – teren jest zaniedbany, nawierzchnia jest nierówna, co powoduje zaleganie wody przy większych opadach. W trosce o potrzeby mieszkańców w różnym wieku, projekt przewiduje urządzenie skweru charakteryzującego się dużą różnorodnością, składającego się z: placu zabaw, łąki kwietnej, rabaty kwiatowej oraz trawnika. Projekt przewiduje również nasadzenie nowych drzew i krzewów, a także wytyczenie alejek oraz ustawienie ławek warszawskich z oparciem, koszy na śmieci i latarni parkowych.

Podwórko Środkowa / Strzelecka - w okolicy wyremontowanego niedawno pałacyku Konopackiego razi zdegradowana przestrzeń podwórka, które zmieniło się w dziki parking pokryty po każdym deszczu ogromnymi kałużami. Celem projektu jest zapoczątkowanie zmian w tej przestrzeni. Zakłada on dosadzenie niskiej roślinności, dostawienie 2 sztuk ławek warszawskich, kosza na śmieci i stojaków rowerowych. Ze względu na skalę zaniedbań i duży obszar podwórka w procesie weryfikacji zostanie określony dokładny zakres prac w zależności od ostatecznego całościowego kosztorysu projektu. Minimalny teren, który powinien zostać wyremontowany, to fragment podwórka od parkingu za budynkiem Środkowa 17 do komórek lokatorskich pod budynkiem Strzelecka 5.Podwórko Michałowska - projekt dotyczy terenu między końcem ulicy Michałowskiej a ulicą Łochowską, który obecnie pokryty jest w części niepielęgnowaną i zaniedbaną roślinnością, a w części dzikim parkingiem. Projekt zakłada wytyczenie na niezagospodarowanym terenie pomiędzy ul. Michałowską a Zachariasza oświetlonego i utwardzonego przejścia, wytyczenie czterech miejsc parkingowych z kratki betonowej lub kratki typu ekoraster przed stacją transformatorową oraz śmietnikiem, zapewnienie utwardzonego dojazdu z kratki betonowej lub ekoraster do garaży i miejsc parkingowych, wysianie trawy w otworach kratki, wydzielenie osłoniętej i ogrodzonej (np. za pomocą ażurowej konstrukcji obsadzonej zimozielonym bluszczem) przestrzeni na kontenery na śmieci oraz gabaryty (między stacją transformatorową a kamienicą Łochowska 52), zagospodarowanie pozostałej części terenu przed kamienicą pod przestrzeń ""pieszą"" (z nawierzchnią utwardzoną, np. tworzywem mineralnym lub kostką) oraz misy na zieleń obsadzone zimozielonymi krzewami lub rabaty bylinowe, ustawienie dwóch ławek i dwóch koszy na śmieci obok części przeznaczonej pod zieleń w sposób uniemożliwiający zajmowanie jej przez parkujące samochody, posadzenie żywopłotów oddzielających część ""parkingową"" od pieszej. Należy odpowiednio zabezpieczyć teren parkingowy na czas ukorzeniania się wysianej trawy.Podwórko Brechta - projekt zakłada przywrócenie terenów zieleni w miejscu, gdzie znajdowały się one historycznie, a obecnie pokryte są betonową kostką. Celem projektu jest wprowadzenie większej ilości roślinności, co poprawi retencję wód opadowych i obniży temperaturę w bardzo nagrzewajacej się latem części podwórka. Utworzone zostaną 2 pasy niskiej zieleni (odgradzające chodnik od drogi i od ogrodzenia pobliskiego żłobka), które zostaną obsadzone krzewami i pnączami. Część betonowej kostki zostanie wymieniona na przepuszczalną kostkę (w miejscu gdzie zostanie stworzona zatoczka do krótkiego postoju pojazdów). Teren zostanie również doposażony w stojaki rowerowe, ławki warszawskie, kosz na śmieci oraz zbiornik do zbierania deszczówki z pobliskiej altany śmietnikowej. Dzięki temu zwiększy się powierzchnia biologicznie czynna, możliwe będzie gromadzenie wody opadowej na większym terenie, a także powstanie nowe miejsce do wypoczynku dla okolicznych mieszkańców.W ramach projektu przewidziane będą takie działania jak m.in.:

1. koszt opracowania projektowego + oznakowanie 4 inwestycji

2. przekopanie, wyrównanie terenów, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń,nawiezienie żyznej warstwy ziemi

3. założenie terenu zieleni w każdej lokalizacji (trawnika, łąki kwietnej, rabaty bylinowej)

4. posadzenie drzew (ø18-20 cm)

5. stworzenie naturalnego placu zabaw przy ul. Wieczorkiewicza + ogrodzenie + nawierzchnia

6. ustawienie ławek, koszy na śmieci, latarni (w zależności od lokalizacji)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych. Z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:

- poprawa dostępności terenów zielonych,

- poprawa estetyki terenów publicznych,

- poprawa jakości powietrza,

- lepsze zagospodarowanie zaniedbanych działek,

- integracja społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 590,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Brechta 12_koncepcja.pdf
 • Środkowa i Strzelecka_stan obecny.jpg
 • podwórko Michałowska.png
 • Wieczorkiewicza_stan obecny.jpg