Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-04-22 15:44:29
Powrót do projektu

POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCEGO - WSPARCIE NAJUBOŻSZYCH

status:


Projekt zakłada pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom, poprzez wydawanie posiłków i prace socjalną.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.005422174931
szerokość geograficzna: 52.294984459449

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Elektronowa 10.

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Elektronwa 10


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Posiłki dla potrzebujących będą otwartymi spotkaniami dla samotnych, potrzebujący, bezdomnych kobietkobiet samotnych i potrzebujących jak również bezdomnych zamieszkujących/przebywających na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dopuszczamy również możliwość skierowania oferty projektowej do mężczyzn oraz rodzin z dziećmi. Spotkania będą odbywać odbywały się regularnie w czwartki w godzinach 18-20. Możliwość uczestnictwa w spotkaniach będzie otwarta jednak wcześniej osoba chętna będzie poddana weryfikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego przynależny.godz. 14 -16. Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie będzie poddana weryfikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w celu ustalenia czy spełnia kryteria dostępu tj.

1. Posiada dochód poniżej 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (dla osoby samotnej – 951,00 zł, dla osoby w rodzinie – 771,00 zł)

2. Znajduje się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem jednego z powodów wymienionych w art. 7 w punktach od 2 – 15, w szczególności z uwagi na sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomani.

3. Chce dobrowolnie podjąć współpracę z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w tym podpisać regulamin uczestnictwa oraz zobowiązania do regularnego udziału w zajęciach.

Weryfikacja będzie odbywała się w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzanego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/pobytu osoby zainteresowanej udziałem w projekcie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r. (w trakcie wywiadu środowiskowego sprawdzany będzie dochód poprzez zebranie zaświadczeń/oświadczeń)

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej osoba może być skierowana do skorzystania z oferty projektu w trybie interwencyjnym (ratownictwo) z pominięciem w/w procedury (dokumentacja zostanie zebrana w terminie późniejszym).


Pełny opis projektu

Formuła projektu oparta jest o zasadę dobrowolności udziału oraz otwartości dla ogółu mieszkańców. Odbiorcami projektu są w szczególności kobiety samotne, potrzebujące oraz bezdomne. Celem projektu jest stworzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy miejsca, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji będą mogły skorzystać z fachowej wiedzy pracowników socjalnych oraz uzyskać wsparcie w formie bezpośredniej (pomoc rzeczowa) jak również w trybie interwencyjnym.

Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie z pośród osób znanych pracownikom socjalnym, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, kościoły jak również inne instytucje samorządowe. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców, każda osoba zainteresowana skorzystaniem z w/w oferty może również samodzielnie zgłosić się do udziału w projekcie.

Działania projektowe będą odbywały się w każdy czwartek w godz. 14-16 w formie spotkań edukacyjnych w zakresie możliwości uzyskania pomocy z instytucji działających na polu pomocy społecznej (rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji), prawa lokalowego, itp. Spotkania będą prowadzone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Zakładamy możliwość (jeśli nastąpi takie zapotrzebowanie) włączenia w spotkania specjalistów z różnych dziedzin, w tym osób, które swoimi staraniami przestały być bezdomne.

W każdy czwartek uczestnicy projektu otrzymają jeden gorący posiłek (zupa+pieczywo) oraz produkty spożywcze, na naczyniach jednorazowych.

Dodatkowo na zakończenie każdego czwartkowego spotkania uczestnicy otrzymają pomoc rzeczową tzw. „małą paczkę”, a raz w miesiącu tzw. „dużą paczkę” z produktami chemicznymi i spożywczymi. Pomoc rzeczowa oferowana będzie również 4 razy w roku w związku z wydarzeniami okolicznościowymi np. święta Wielkanocne. Niewykorzystana pomoc w formie paczek zostanie przekazana podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewidujemy, że z czwartkowych spotkań będzie korzystało od 20 do 50 osób/rodzin.

Promocja projektu prowadzona będzie w formie bezpośredniej przez pracowników socjalnych jak również z wykorzystaniem strony www tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Dzielnicy, prasy lokalnej, plakatów, ulotek informacyjnych.

Zakończenie realizacji projektu 10.12.2017r.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby białołęckiej społeczności, bardzo różnorodnej pod względem zamożności i potrzeb materialnych. Na terenie dzielnicy Białołęka nie miejsce, które oferuje ciepły posiłek i pomoc materialną rzeczową najuboższym i bezdomnym osobą w trybie interwencyjnym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychPrzedstawione koszty wyliczone są w perspektywie jednego miesiąca (4 spotkań) dla 50 osobowej grupy odbiorców. REGULARNE SPOTKANIA - catering zupy - 680,40 zł*12 miesięcy = 8164,8 zł - zakupy spożywcze: (koszt zakupów na jedno spotkanie w miesiącu 625zł) - 2500zł *12 miesięcy = 30000zł - mała paczka po każdym spotkaniu (chleb, 2 produkty do pieczywa; koszt jednej paczki 6,5zł) 1300zł*12 miesięcy = 15600zł - zastawa stołowa (koszt dla jednej osoby 13zł) - 13zł*50 osób = 650zł - duże paczki (wręczane raz w miesiącu) - produkty żywnościowe 35zł/os, produkty chemiczne 20zł/os; 2750zł koszt 50 paczek * 12 miesięcy = 33024zł - papierowe i plastikowe torby do pakowania paczek = 579,8zł INNE KOSZTY Spotkania okazjonalne - np. Wigilia, Wielkanoc (raz na kwartał; dodatkowo koszt 500zł do regularnych spotkań) - 500zł * 4 kwartały = 2000zł Całkowity koszt obsługi projketu w perspektywie rocznej 90018,6 zł

zupa + pieczywo - 4tyg.x 10m-cy x 50 osób x 3,40 zł.i 07.XII 50 osób x 3,40 = 6970,00zł

„mała paczka” - 4tyg.x 10 m-cy x 50 osób x 6,50 zł.i 07.XII 50 osób x 6,50 = 13325,00zł

„duża paczka” - II-XII - 10 miesięcy x50 osób x 55,00 zł.50 osób x 100,00 zł = 32500,00zł

spotkania okolicznościowe - 2 kwartały x 500,00 zł. Wielkanoc, Boże Narodzenie = 4000,00zł

zakupy spożywcze - 625,00 x 4 tyg. X 10 m-y I 07.XII = 25625,00zł

Opakowania /torby do paczek, talerze,sztućce/ - 3000,00zł

Promocja - 1000,00zł

Ogółem 86420,00zł


Całkowity koszt projektu: 86 420,00

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki