Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2021-04-29 10:16:40
Powrót do projektu

Budki i nasadzenia krzewów dla ptaków Parku Dolinka Służewska

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Dolinka Służewska, pomiędzy ul. Puławską a Al. Harcerzy Reczypospolitej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na rozmieszczeniu budek dla ptaków oraz wykonaniu wielogatunkowych nasadzeń z krzewów gatunków rodzimych, dzięki którym ptaki będą mogły w spokoju zamieszkiwać nasze osiedle (Służew nad Dolinką).
Opis projektu:
Projekt swymi działaniami wpłynie na poprawę warunków bytowania awifauny Parku Dolinka Służewska oraz ogólnie na stan środowiska przyrodniczego parku. Obejmuje on swym zakresem następujące działania:

1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji ornitologicznej wraz z zleceniami dot. lokalnej ochrony awifauny dla całego obszaru Parku Dolinka Służewska (z uwzględnieniem potrzeb innych grup zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych znajdujących się na terenie parku) – zamieszczenie końcowego raportu na stronie www Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;

2. Wykonanie wielogatunkowych nasadzeń krzewów w formie i składzie gatunkowym zbliżonym do czyżni tj. okrajkowych zbiorowisk roślin krzewiastych występujących np. na skrajach lasów, miedzach śródpolnych itp. stanowiących bazę pokarmową oraz miejsca bytowania i gniazdowania dla ptaków. Powierzchnia około 900 m2

W załączeniu przesyłam mapkę z wytypowanymi możliwymi i optymalnymi dla środowiska przyrodniczego Dolinki lokalizacjami nasadzeń, uwzględniającymi także izolację parku od terenów zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności wypoczynkowej dla mieszkańców oraz podniesienie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Parku).Dobór gatunkowy z poniższych gatunków (głównie z siedlisk grądowych):

- tarnina Prunus spinosa;

- suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum

- dereń świdwa Cornus sanguinea;

- kalina koralowa Viburnum opulus;

- trzmielina europejska Euonymus europaeus;

- bez czarny Sambucus nigra;

- bez koralowy Sambucus racemosa;

- róża dzika Rosa canina;

- leszczyna pospolita Corylus avellana

- głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna3. Na podstawie inwentaryzacji ornitologicznej określenie przez specjalistę rodzajów budek właściwych dla danego terenu i składu awifauny oraz ich zawieszenie na terenie opracowania – przewiduje się około 10 sztuk budek (ze względu na ich już duża ilość na wskazanym obszarze nie jest zasadne nadmierne zagęszczanie ich rozmieszczenia).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Parku Dolinka Służewska konieczne jest dokładne rozpoznanie składu awifauny i dostosowanie stanu i ilości budek do potrzeb bytujących tam ptaków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
  • Pomoc ptakom
  • wzbogacenie środowiska przyrodniczego
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • Ptaki

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szczegółowa inwentaryzacja awifauny wraz z raportem: około 25 000 zł brutto

Zawieszenie budek: około 2 000 zł brutto

Wykonanie nasadzeń: około 73 000 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki