Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-05-25 09:58:05
Powrót do projektu

Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III

status: ZgłoszonyOceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice Warszawy:

Chruściela Montera Bronisława Czecha Egipska

Grochowska

pl. Hallera

Kirasjerów Krucza

Międzynarodowa Popiełuszki Radzymińska

Saska

Trakt Brzeski Trakt Lubelski Wileńska

Zamoyskiego

Zwycięzców
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu: OCHOTA –
PRAGA POŁUDNIE – PRAGA PÓŁNOC – REMBERTÓW – ŚRÓDMIEŚCIE – WAWER – WESOŁA – ŻOLIBORZ

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Ochoty, Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa , Śródmieścia, Wawra, Wesołej i Żoliborzai Wawra.
Opis projektu:
Chruściela "Montera" - odc. Strażacka - Republikańska Nasadzenie szpaleru drzew na wewnętrznym pasie (przy wyspie centralnej), zmiana przekroju ulicy do jednego pasa celem poprawy bezpieczeństwa i wytyczenia miejsc do parkowania równoległego na jezdni oraz pasa rowerowego. Bronisława Czecha Proponuje sięv wytworzenie szpaleru drzew (około 50 drzew) i nasadzenia bylin po północnej stronie ul. Bronisława Czecha od numeru 37 w pobliżu Potockich do ul. Kościuszkowskich. Projekt wykonawczy powinien przewidywać w przyszłości budowę drogi rowerowej i zapewniać wjazdy do posesji. Dodatkowo proponuje się przebudowę przystanku Trawiasta 01 w taki sposób, aby peron przystankowy znajdował się na terenie obecnej zatoki, a postój odbywał się na początku dodatkowego pasa (obecnie autobusy wjeżdżając do zatoki muszą gwałtownie skręcać najpierw zmieniając pas ruchu, a następnie wjeżdżać do zatoki. Egipska - odc. Lotaryńska - Afrykańska Wymiana nawierzchni chodnika (po wschodniej stronie) oraz wyznaczenie równoległych miejsc postojowych na jezdni ( po zachodniej stronie_ celem pozostawienia minimum 2 metrów chodnika dla pieszych. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12c tam gdzie będzie to konieczne by zapobiec nielegalnemu parkowaniu poza zatokamiposadzenie 80 szt. drzew o obwodzie 30-35 cm – w pasie między jezdniami na odcinku od Republikańskiej do Strażackiej. Gatunek preferowany przez Zarząd Zieleni – grusza drobnoowocowa.Grochowska - odc. Lubelska - Modrzewiowa/Kaleńska1. Rozpłytowanie fragmentu terenu zabezpieczonego słupkami w rejonie ul. Terespolskiej. Nasadzenie 5 drzew o obwodach 30-35 cm.

2. Rozpłytowanie fragmentów terenów niewykorzystywanych do ruchu pieszych oraz parkowania na odc. Mińska – Lubelska. Poszerzenie pasa zieleni pomiędzy jezdniami na odc. Gocławska - Terespolska, zmiana ponadnormatywnej szerokości pasów do szerokośic 3,0-3,25 dzięki czemu powstanie możliwość wyznaczenie pasa postojowego Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12C w okolicy wjazdów przy budynku Grochowska 309/317 i przystanku Gocławska 02 by zapobiec nielegalnemu parkowaniu na przystanku oraz z dala od krawędzi jezdni. Rozpłytowanie fragmentu terenu zabezpieczonego słupkami na odc. Podskarbińska - Siennicka (strona północna). Zastąpienie terenów wyłączonych (P-21) terenami zieleni. Nasadzenie 34 drzew o obwodach 30-35 cm. Nasadzenie 8 drzew o obwodach 35-40 cm.

3. Nasadzenie 36 drzew o obwodach 30-35 cm na odcinku Międzyborska - Modrzewiowa w pasie rozdzielającym, wzdłuż torowiska

4. Przeniesienie parkowania na odcinku Gocławska – Terespolska częściowo na jezdnię w celu wprowadzenia normatywnej szerokości pasów ruchu oraz rozpłytowanie na odc. Gocławska - Terespolska z nasadzeniem szpaleru drzew.

Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem. W sytuacji gdy nie będzie możliwości posadzenia drzew można teren obsadzić krzewami i bylinami.pl. Hallera

Rozpłytowanie betonowych nawierzchni w narożnikach skrzyżowań w obrębie placu i założenie trawników w ich miejsce. Rozpłytowania terenów będą dotyczyć wyłącznie miejsc, w których postój pojazdów jest niedozwolony lub ogranicza widoczność. Szczegółowy zakres rozpłytowań w proponowanych lokalizacjach zostanie określony na etapie opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej.Kirasjerów - odc. Grenadierów - Kirasjerów 4 Nasadzenie drzew oraz montarzmontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12c przy budynku Kirasjerów 4 na rogu Kirasjerów i drogi wewnętrznej . Krucza wraz z wymianą istniejących słupków biało-czerwonych na nowe wg wzoru warszawskiego.Międzynarodowa - odc. al. Jerozolimskie - Piękna Projekt polega na zmianie organizacji ruchu na ulicy Kruczej poprzez przeniesienie parkowania na jezdnię i wyznaczenie pasów rowerowych oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych zgodnie z interpelacją radnego Piotra Żbikowskiego oraz projektem ogłoszonym w 2019 roku: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25449235,mieszkancy-pokonali-opor-wiceprezydenta-soszynskiego-w-2020.html "Dyrektor Domaradzki widziałby na całej długości ul. Kruczej. - W naszej ocenie obecnie jest ona przewymiarowana - zgadza się z mieszkańcami." Międzynarodowa - odc. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych Rozpłytowanie przestrzeni zasłupkowanych i/lub wyłączonych z ruchu. Uzupełnie szpaleru drzew po stronie wschodniej drzewami Waszyngtona - al. Stanów ZjednoczonychRozpłytowanie betonowych nawierzchni w następujących lokalizacjach: nr 34, 38, 42, 46, 62 oraz obszar skrzyżowań z ul. Walecznych, Zwycięzców i al. Stanów Zjednoczonych oraz nasadzenie 24 drzewa o obwodach 30-35 cm. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12c by zapobiec nielegalnej i niebezpiecznej jeździe wzdłuż po chodnikach. Popiełuszki - odc. Pl. Grunwaldzki - Słowackiego Po zachodniej stronie ulicy należy przenieść parkowanie na jezdnię. Fragmenty miedzy drzewami należy rozpłytować dzięki czemu powstanie szeroki pas zieleni biegnący wzdłuż ulicy i oddzielający pieszych od jezdni. Po stronie wschodniej należy wyznaczyć dwukierunkową drogę dla rowerów na wewnętrznym pasie jezdni. Droga dla rowerów połączy istniejące ścieżki rowerowe między placem Grunwaldzkim a ulicą Słowackiego. Radzymińska - odc. Kawęczyńska - Otwocka Projekt zakłada usunięcie nadmiarowego asfaltu oraz kostki betonowej i nasadzenia zieleni w uwolnionych miejscach, komplementarne względem zrealizowanego jesienią 2020 roku projektu z Budżetu Obywatelskiego o nazwie Zielona "Mała" Radzymińska. Koncentruje się na powierzchniach wyłączonych z ruchu (obecnie zabezpieczonych tymczasowymi, czerwonymi wysepkami z tworzyw sztucznych lub pokrytych kostką betonową) oraz fragmentach ulicy, na których zaszło stosunkowo niewiele zmian, tj. okolic bazaru Szmulki oraz skrzyżowania z ul. Otwocką. Dodatkowym celem jest łączenie obszarów przeznaczonych pod zieleń z już istniejącymi misami na drzewa i krzewy, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną, zredukować efekt miejskiej wyspy ciepła oraz zwiększyć naturalną retencję wody deszczowejNależy również uwzględnić krzewy i zieleń niską w miejscach w których po rozpłytowaniu nie będzie możliwości nasadzenia drzew.

Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem. Rozpłytowania terenów będą dotyczyć wyłącznie miejsc, w których postój pojazdów jest niedozwolony lub ogranicza widoczność. Szczegółowy zakres rozpłytowań w proponowanych lokalizacjach zostanie określony na etapie opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej.Saska - odc. Zwycięzców - al. Stanów Zjednonoczonych WymianiaWymiana nawierzchni chodników, powiększenie terenów zieleni oraz nasadzenia 12 wysokich drzew (Jesiony amerykańskie zgodnie z rekomendacją ZZW) poprzez rozpłytowanie obecnie zasłupkowanych lub zabetonowanych przestrzeni.

Uzupełnienie szapeleru szpaleru drzew zgodnie z MPZP obszaru Saskiej Kępy.Trakt Brzeski Proponuje się utworzenie po obu stronach ulicy szpaleru drzew od ul. Cieplarnianej skrzyżowania z ul. Jana Pawła i Piłsudskiego (DW 638). Obecnie cały kilkumetrowy pas po obu tronach to wyjeżdżone klepisko. Warto więc przeznaczyć część na posadzenie drzew. Trakt Lubelski Proponuje się wytorzenie szpaleru drzew LubelskiProponuje się wytworzenie pasa zieleni po stronie wschodniej Traktu Lubelskiego pomiędzy ul. Płowiecką a Rabatową. Obecnie od krawężnika do płotów (granicy działki drogowej jest 7 metrów. W tych 7 metrach jest możliwość zrobienia 2 metrowego chodnika, parkowania równoległego niemal na całej długości, jeśli nie ma wjazdów (2,5 metra) i szpalerów drzew (misy 3 metry na 5 metrów). Wileńska - odc. Targowa - Konopacka/Rzeszotarska Projekt zakłada przeniesienie skośnego parkowania z północnej strony na jezdnię na prawym pasie ruchu w kierunku Targowej. Przestrzeń będzie można wykorzystać na wytyczenie pasa zieleni, który by połączył misy, w których już teraz rosną drzewa. Analogicznie po stronie południowej stronie gdzie parkowanie już zostało przeniesione na jezdnię dzięki poszerzeniu SPPN. Dodatkowo miejsca wyłączone z ruchu w okolicach skrzyżowań z Zaokopową, Konopacką, Rzeszotarskiej, Inżynierską oraz Targową można przeznaczyć na ogrody deszczowe podobnie jak powstało to na ul. Francuskiej. Zamoyskiego - odc. pasa krzewów w układzie zatoka postojowa (tam gdzie nie koliduje to ze zjazdami na posesje) – chodnik (obsługujący ruch pieszych wzdłuż ulicy oraz miejsca postojowe) – pas krzewów.Zamoyskiego - odc. al. Zieleniecka - LubelskaZmiana parkowania skośnego na równoległe od bramy/wjazdu do Teatru Powszechnego (Zamoyskiego 20) do bramy nieruchomości Zamoyskiego 28/30 i przeniesienie na pas ruchu kończący się przed rogatką. Wykorzystaną przestrzeń (pas asfaltu) proponuję przeznaczyć na tymczasowy chodnik (w przyszłości do wykorzystania na drogę dla rowerów). Przy budynku/murze nieruchomości Zamoyskiego 24/26 proponuje się wytworzenie szpaleru 9między chodnikiem a krawężnikiem), a przy nieruchomości Zamoyskiego 26a połączenie mis, uzupełnienie drzew. Dodatkowo przewiduje się rozpłytowanie i posadzenie nowych drzew przy nieruchomości Zamoyskiego 28/30, gdzie nie ma parkowania aż do Rogatki Grochowskiej uwzględniając w przyszłości powstanie drogo rowerowej). Zwycięzców - odc. Międzynarodowa - Katowicka Nasadzenie drzew o obwodach 30-35 cm na odcinku Nobla-Saska, usunięcie dwóch niebezpiecznych miejsc postojowych przy skrzyżowaniu z ul. Saską. Wyznaczenie pasa do parkowania równoległego (P-19) na odcinku Nobla - Aldony po stronie północnej. Rozpłytowanie na odcinku Francuska - Poselska (strona północna) celem poszerzenie terenów zieleni zgodnie z MPZP obszaru Saskiej Kępy. Rozpłytowanie w miejscu d. kiosku przy Międzynardowej i nasadzenie . Proponuję realizację tego elementu projektu jako wprowadzenie pasa krzewów w miejsce donic przed Rogatką Grochowską (z zastrzeżeniem fragmentu kostki wyznaczającej dawną lokalizację Rogatki). Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem.ZwycięzcówRozpłytowanie w miejscu d. kiosku z usługami krawieckimi w ok. ul. Międzynardowej (Zwycięzców 59) i nasadzenie 6 drzew o obwodach 30-35 cm. Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Kontynuacja projektów pt. "Zielona i bezpieczna Francuska" oraz "Zielone i bezpieczne ulice Pragi Południe II", które wygrały w poprzednich latach i okazały się dużym sukcesem wśród mieszkańców, którzy pragną zielonych i bezpiecznych ulic w Warszawie.Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Walka ze skutkami kryzysu klimatycznego poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i zieleni - mała retencja, cień, filtrowanie powietrza, walka z hałasem

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Chruściela „Montera”Łączny koszt: 80 szt x 4 500 zł/szt = 360 000 złGrochowskaRozpłytowanie chodników: 500 m2 x 150 zł/m2 = 75 000 zł

Nasadzenia drzew: 49 szt. x 4 500 zł/szt. = 220 500 zł

Wygrodzenia terenu zieleni: 40 000 zł

Dokumentacja projektowa: 20 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 40 000 zł

Łącznie: 395 500 złpl. HalleraRozpłytowanie chodników: 200 m2 x 150 zł/m2 = 30 000 zł

Dokumentacja projektowa: 3 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 5 000 zł

Łącznie: 38 000 złKirasjerów

wycena Urzędu dzielnicy dla 63 słupków: 25 000 złMiędzynarodowaRozpłytowanie chodników: 700 m2 x 150 zł/m2 = 105 000 zł

Nasadzenia drzew: 24 szt. x 4 500 zł/szt. = 108 000 zł

Wygrodzenia terenu zieleni: 50 000 zł

Dokumentacja projektowa: 10 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 10 000 zł

Łącznie: 283 000 złSaskaRemont i przebudowa chodników: 2300 m2 x 400 zł/m2 = 480 000 zł

Nasadzenia drzew: 12 szt. x 4 500 zł/szt. = 54 000 zł

Wygrodzenia terenu zieleni: 40 000 zł

Dokumentacja projektowa: 50 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 25 000 zł

Łącznie: 649 000 złTrakt LubelskiPrzebudowa chodnika: 370 m x 2 m x 400 zł/m2 = 296 000 zł

Remont zjazdów: 400 m2 x 400 zł/m2 = 160 000 zł

Budowa miejsc postojowych: 200 m2 x 400 zł/m2 = 80 000 zł

Nasadzenia krzewów: 1050 m2 x 100 zł/m2 = 105 000 zł

Wygrodzenia zieleni: 70 000 zł

Dokumentacja projektowa: 50 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 25 000 zł

Łącznie: 786 000 zł

ZamoyskiegoRozpłytowanie chodników: 385 m2 x 150 zł/m2 = 57 000 zł

Nasadzenia krzewów: 385 m2 x 100 zł/m2 = 38 500 zł

Wygrodzenia zieleni: 30 000 zł

Dokumentacja projektowa: 5 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 10 000 zł

Łącznie: 140 500 złZwycięzcówRozpłytowanie chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Międzynarodową: 50 m2 x 150 zł/m2 = 7 500 zł

Nasadzenia drzew: 6 szt. x 4 500 zł/szt. = 27 000 zł

Wygrodzenia terenu zieleni: 5 000 zł

Dokumentacja projektowa: 2 000 zł

Czasowa organizacja ruchu: 2 000 zł

Łącznie: 43 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 3 456 789
2 720 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki