Dział Budżetu Obywatelskiego w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-05-28 12:47:17
Powrót do projektu

Zielone ulice Warszawy - podlewanie drzew, nasadzenia drzew i bylin oraz zieleń zamiast betonu

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Trakt Brzeski, Trakt Lubelski, Br. Czecha, Zamoyskiego, Terespolska, Przeworska, Drwęcka,
Chrzanowskiego, Kickiego, Kobielska, Krypska, Łukowska, Białowieska, Mińska, Widok, Pasaż Wiecha, Zgoda, Nowogrodzka, Radzymińska na Targówku, rejon Aptecznej, Al. Jerozolimskie 120, Żelazna, Zamoście, Międzyparkowa, Skierniewicka, Siedmiogrodzka, al. Zieleniecka, , Międzyborska, Waszyngtona, Ostrobramska, Mycielskiego, Grochowska przy Kickiego, rejon nowej pętli na Podskarbińskiej, rejon skrzyżowania Międzyborskiej, Stanisława Augusta, Grenadierów i Lubomira, Krakowskie Przedmieście (Skwer Hoovera)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na posadzeniu drzew, wytworzenie nowych i uzupełnieniu istniejących szpalerów, oraz lepsze wykorzystanie przestrzeni pasa drogowego. Planuje się utworzenie spacerowego ciągu naKrypskiej i Łukowskiej. Nasadzenia obejmą: Trakt Brzeski, Trakt Lubelski, Czecha, ulice Grochowa i Kamionka, Pasaż Wiecha, Zgoda, Nowogrodzką, Radzymińską, Żelazną, Zamoście, Międzyparkową, Skierniewicką, Siedmiogrodzką, Krakowskie Przedmieście nasadzenia drzew i bylin na ul. Krypskiej. Nasadzenia obejmą także ulice Chrzanowskiego, Kickiego, Kobielska, Międzyborską, Waszyngtona, Ostrobramską, Grenadierów.
Opis projektu:
Projekt przewiduje nasadzenia w następujących lokalizacjach: Trakt Brzeski (Wesoła): Proponuje się utworzenie po obu stronach ulicy szpaleru drzew od ul. Cieplarnianej skrzyżowania z ul. Jana Pawła i Piłsudskiego (DW 638). Obecnie cały kilkumetrowy pas po obu tronach to wyjeżdżone klepisko. Warto więc przeznaczyć część na posadzenie drzew. Przewidywany koszt to 210 000 zł Trakt Lubelski (Wawer): Proponuje się wytworzenie szpaleru drzew po stronie wschodniej Traktu Lubelskiego pomiędzy ul. Płowiecką a Rabatową. Obecnie od krawężnika do płotów (granicy działki drogowej jest 7 metrów. W tych 7 metrach jest możliwość zrobienia 2 metrowego chodnika, parkowania równoległego niemal na całej długości, jeśli nie ma wjazdów (2,5 metra) i szpalerów drzew (misy 3 metry na 5 metrów). Przewidywany koszt to około 80 000 zł Bronisława Czecha (Wawer): Proponuje sięv wytworzenie szpaleru drzew (około 50 drzew) i nasadzenia bylin po północnej stronie ul. Bronisława Czecha od numeru 37 w pobliżu Potockich do ul. Kościuszkowskich. Projekt wykonawczy powinien przewidywać w przyszłości budowę drogi rowerowej i zapewniać wjazdy do posesji. Dodatkowo proponuje się przebudowę przystanku Trawiasta 01 w taki sposób, aby peron przystankowy znajdował się na terenie obecnej zatoki, a postój odbywał się na początku dodatkowego pasa (obecnie autobusy wjeżdżając do zatoki muszą gwałtownie skręcać najpierw zmieniając pas ruchu, a następnie wjeżdżać do zatoki. Przewidywany koszt wraz z przebudową zatoki 180 000 zł. Zamoyskiego: (Praga Południe): Proponuje się zmianę parkowania ze skośnego na równoległe od bramy/wjazdu do Teatru Powszechnego (Zamoyskiego 20) do bramy nieruchomości Zamoyskiego 28/30 i przeniesienie na pas ruchu kończący się przed rogatką. Wykorzystaną przestrzeń (pas asfaltu) proponuję przeznaczyć na tymczasowy chodnik (w przyszłości do wykorzystania na drogę dla rowerów). Przy budynku/murze nieruchomości Zamoyskiego 24/26 proponuje się wytworzenie szpaleru 9między chodnikiem a krawężnikiem), a przy nieruchomości Zamoyskiego 26a połączenie mis, uzupełnienie drzew. Dodatkowo przewiduje się rozpłytowanie i posadzenie nowych drzew przy nieruchomości Zamoyskiego 28/30, gdzie nie ma parkowania aż do Rogatki Grochowskiej uwzględniając w przyszłości powstanie drogo rowerowej). Przewidywany koszt realizacji to około 160 000 zł (w przypadku zmian związanych z przystankiem autobusowym koszt wrasta do 290 000 zł). Terespolska (Praga Południe): Zakłada się nasadzenia drzew na trawniku pomiędzy chodnikiem a parkingiem Sądu (po stronie zachodniej), a także wytworzenie nowych mis po stronie zachodniej co 9 miejsce parkingowe. Dodatkowo zakłada się uporządkowanie chodnika (prowadzenie przy budynku nr 19) i miejsc parkingowych (przy budynku 19 przy jezdni) i posadzenie drzew wytwarzając szpaler. Ponadto projekt przewiduje posadzenie drzew w miejscach mis po stronie wschodniej ulicy Terespolskiej. W projekcie wykonawczym należy przeanalizować możliwość tworzenia nowych mis przed skrzyżowaniami, wyjazdami i przejściami dla pieszych, poprawiając widoczność. Łączny koszt to 120 000 zł Drwęcka, Przeworska, Chrzanowskiego (Praga Południe): Proponuje się posadzenie drzew w sposób tworzący szpaler drzew po obu stronach ulicy Drwęckiej i Przeworskiej na istniejącej powierzchni biologicznie czynnej, także na terenie działki nr 22 i 10/2 z obrębu 3-02-22 która do 2022 r. zostanie przekazana przez dewelopera na rzecz miasta. Dodatkowo przewiduje się montaż słupków uniemożliwiających parkowanie – ulice te będą głównym ciągiem dojścia do nowego przystanku kolejowego o roboczej nazwie Warszawa Wiatraczna, której otwarcie przewiduje się w 2022 r. Dodatkowo przewiduje się poprawę warunków pieszych w rejonie przystanków autobusowych na ulicy Chrzanowskiego (słupki). Łączny koszt to 120 000 zł Kickiego (Praga Południe): ulica ta stanowi główny ciąg łączący przystanek tramwajowy z osiedlem Grochów Centrum i akademikami. Przewiduje się ustawienie słupków po stronie wschodniej ulicy Kickiego przed akademikiem, gdzie obecnie w płytkiej zatoce samochody parkują skośnie oraz na krańcach zatoki po stronie zachodniej. Projekt zakłada przeniesienie pasów dla pieszych na zachodnim wlocie bliżej skrzyżowania, powiększeni mis na skrzyżowaniu Kobielskiej z Kickiego, utworzenie nowej na północno-wschodnim narożniku wzdłuż Kickiego do wjazdu na nowy parking i nasadzenie 3 drzew i powiększenie misy wzdłuż Kickiego wraz z objęciem terenu ze słupkami. Dodatkowo przewiduje się budowę chodnika w ul. Kickiego wzdłuż granicy działka nr 79 z obrębu 3-04-06 w obszarze jezdni, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych poruszających się po chodniku wzdłuż przy budynku Kickiego 1 a prześwitem bramowym w budynku Grochowska 248. Projekt wykonawczy powinien przewidywać również powiększenie chodnika na wprost prześwitu bramowego po północnej stronie budynku Grochowska 248. Wzdłuż chodnika przewiduje się po obu stronach obszar nasadzeń bylin i kwiatów. Na łuku ulic Kickiego między budynkiem nr 1 i nr 3 przewiduje się poprawę widoczności pieszych poprzez powiększenie misy zieleni oraz ustawienie słupków uniemożliwiających parkowanie inne niż przewidziane w projekcie organizacji ruchu (obecnie zamiast równoległego samochody parkują prostopadle zastawiając chodnik lub na samym skrzyżowaniu ograniczając widoczność pieszych. Dodatkowo przewiduje się posadzenie uzupełnienie szpaleru drzewa (3 sztuki). Przewidywany łączmy koszt 50Chrzanowskiego (Praga Południe): uzupełnienia mis – szacowane 10 szt. drzew o obwodzie pnia 16/18 cm

Koszt: 15 000 złKickiego (Praga Południe): nasadzenia uzupełniające - możliwość posadzenia 6 szt. drzew o obwodzie pnia 16/18 cm

Koszt: 9 000 złKobielska (Praga Południe): przewiduje się nasadzenia drzew na ulicy Kobielskiej: uzupełnienie pustych mis na całej długości ulicy oraz uzupełnienie szpaleru po stronie północnej od Wiatracznej w stronę ulicy Garwolińską (około 7 sztuk), rozpłytowanie przestrzeni pomiędzy Wiatraczną a miejscami parkingowymi po stronie południowej w stronę ulicy Garwolińskiej i posadzenie 3 drzew oraz zamianę miejsc parkingowych prostopadłych na równoległe przed budynkiem nr 39 i posadzenie na odzyskanej przestrzeni 2drzew wytwarzając w całości odzyskany teren na nasadzenia bylin Przewidywany łączny koszt odnośnie ulicy Kobielskiej to około 30 000 zł Mińska (Praga Południe): przewiduje się przeniesienie po stronie północnej parkowania na jezdnię, która ma 9 metrów szerokości, W miejscu, gdzie dotychczas parkowały samochody brak jest sieci, które uniemożliwiałyby sadzenie drzew. W związku z tym należy wytworzyć 2 metrowej szerokości teren zielony od Grochowskiej do budynku Mińska 11 (po stronie północnej) i przewidzieć nasadzenia bylin i około 30 drzew. Przewidywany koszt około 120 . Nasadzenia uzupełniające – szacowane 10 szt. drzew o obwodzie pnia 16/18 cm

Koszt: 15 000 złKrypska (Praga Południe): Założeniem jest stworzenie zielonego spacerowego ringu po Grochowie Południowym który będzie obejmował skwer przy Majdańskiej, ulicę Krypską, Grenadierów, Białowieską, Łukowską i Park Znicza. Proponuje się budowę ciągu spacerowego w ulicy Krypskiej pomiędzy Stocką a budynkiem nr 39 obsadzonego po obu stronach drzewami i krzewami. Taki bulwar byłby niezależny od chodnika przy jezdni. W miejscu przewężenia (własność budynku nr 24) należy bulwar przybliżyć do chodnika, a w rejonie wjazdów do nieruchomości nr 18, 20 i 30a należy minimalizować obsługę budynków na terenie działki miejskiej. Proponuje się drzewa lipy (obwód 16-20 cm z rozłożystą koroną) i klon jesionolistne. Ponadto przewiduje się przedłużenie ciągu spacerowego przez działkę nr 25/2 i opcjonalnie nr 10 lub drogową 17 z obrębu 3-05-05 z podobnymi nasadzeniami. Projekt wykonawczy powinien uwzględniać na działce nr 25/2 i nr 10 z obrębu 3-05-05 możliwość wykonania innych funkcji rekreacyjnych. Przewidywany koszt to 360 000 zł Łukowska (Praga Południe): Proponuje się, aby na odcinku od Białowieskiej do Mlądzkiej po stronie południowej wykonać ścieżkę spacerową, obsadzoną po obu stronach drzewami i krzewami. Ze względu na nielegalne parkowanie, proponuje się wyznaczenie miejsc parkingowych prostopadłych przy jezdni zamiast chodnika pomiędzy Okuniewską i Mlądzką i równoległych pomiędzy Białowieską a Okuniewską z wyłączeniem skrzyżowań i 10-mterowej odległości od przejść dla pieszych. Ciąg spacerowy w Łukowskiej musi wypadać na wprost przejścia dla pieszych jako kontynuacja w Zagójskiej. Dodatkowo przewiduje się realizację ciągu spacerowego na działce nr 2 z obrębu 3-05-14, aby jego kontynuacja odbywała się istniejącym chodnikiem w ulicy Białowieskiej po stronie zachodniej – wymagane utworzenie nowego przejścia dla pieszych przez Białowieską przy budynku Białowieska 19. Na terenie działki nr 2 należy przewidzieć pozostawienie parkowania z wykonaniem korekty klepiska. Przewidywany koszt to około 480 000 zł Widok (Śródmieście): Przewiduje się wytworzenie szpaleru drzew po południowej od Marszałkowskiej do końca budynku Widok 19 z przeniesieniem parkowania na przeskalowaną jezdnię (8,7 metra dla jednokierunkowej z kontraruchem rowerowym) w sposób równoległy. Projekt powinien być realizowany zgodnie z koncepcją zielenienia Marszałkowskiej. Przewidywany koszt około 230 000 zł. Nowogrodzka (Śródmieście): Proponuje się rozpłytowanie chodników po obu stronach ulicy na wysokości Cepelii i posadzenie drzew i bylin. Dodatkowo proponuje się dla odcinka pomiędzy Chałubińskiego a Emilii Plater nasadzenia drzew po stronie południowej na istniejących terenie niezapłytowanym (na południe od chodnika) oraz wytworzenie nowego szpaleru drzew z terenem zieleni o szerokości 2 metrów przy północnej graniczy działki drogowej i budową 2-metrowej szerokości chodnika – po realizacji przejścia jest to naturalny ciąg pieszy. Pozostałe 2 metry przestrzeni ze względu na rurę wodociągową proponuje się przeznaczyć w miarę możliwości nasadzenia drzew albo w ostateczności na równoległe miejsca parkingowe. Przewidywany koszt około 340 000 zł Radzymińska (Targówek): W rejonie od budynku Radzymińska 126 do budynku 150 przewiduje się powiększenie chodnika o 0,5 meta i wytworzenie 2-metrowej szerokości pasa zieleni, na której nasadzone byłyby byliny i drzewa (30 sztuk). Nowy pas zieleni powstałby kosztem pasa ruchu, który kończy się przy budynku nr 148 i nie jest obecnie używany w ruchu. Łączny koszt to 100 000 zł Zgoda (Śródmieście): Proponuje się posadzenie 8 drzew na nowo wytworzonych misach co 3 równoległe miejsca parkingowe po stronie wschodnio-północnej (wg nowej organizacji ruchu w ramach Placu 5 Rogów) oraz na obszarach wyłączonych z ruchu przed przejściami przy Chmielnej i przy Brokla. Istniejące 2 drzew położone w innej linii proponuje się włączyć w nowe misy zwiększając ich wielkość. Łączny koszt to 60 000 zł Apteczna (Praga Południe): Zakłada się realizację modernizacji ulicy Aptecznej i rejony zgodnie z projektem przygotowanym przez ZGN Praga Południe z korektą polegającą na: zmianie ulicy Aptecznej w strefę zamieszkania i wyznaczenie miejsc parkingowych na miejscu obecnej jezdni przy budynku Apteczna 4/6 i 8, wyłączenie obszaru nad komorą ze względu na brak możliwości realizacji projektu ze względu na istniejące różnice wysokościowe (komora jest wyniesiona 1 metr, a projekt tego nie uwzględnia), zmianę materiału chodników na bardziej wartościowy i nadanie odcienia w ciepłych kolorach wraz z różnicowaniem (np. lastryko szare jak na Al. Jana Pawła II, płyta chodnikowa z betonu płukanego w kolorze żółtym lub brązowym – bule nie białe i nie szare) oraz uwzględnienie chodnika na wprost bramy przy budynku Kobielska 59 i możliwość kontynuacji w ul. Aptecznej, a także chodnika, który umożliwi dotarcie na wprost do śmietnika z budynku Kobielska 55a. Przewidywany koszt realizacji 1 600 000 zł Al. Jerozolimskie 120 (Ochota): Przewiduje się rozpłytowanie, posadzenie 20 drzew i bylin na działce nr 7/4 i 9 z obrębu 2-02-03. Przewidywany koszt to 30 000 zł Żelazna (Wola): Projekt polega na rozpłytowaniu szerokiego chodnika przed dawnym Feniksem (po stronie wschodniej ulicy Żelaznej) i siedzibą ZTM (po stronie zachodniej ulicy Żelaznej) i posadzeniu dużych drzew i byiln. Przewidywany koszt to około 50 000 zł. Uzupełnienie szpalerów w ul. Międzyparkowej (Śródmieście), Skierniewiskiej i Siedmiogrodzkiej (Wola), al. Zielenieckiej, nasadzenia 20 szt. drzew o obwodach pni 16/18 cm x 1500 zł = 30 000 zł (wzdłuż ul. Krypskiej)

oraz 50 szt. krzewów np. Syringa meyeri ‘Palibin’ x 100 zł = 35 000 zł (kontynuacja, już rosnących przy ul. Krypskiej na odcinku od ul. Stockiej do ul. Kruszewskiego)

Koszt: 65 000 złUzupełnienie szpalerów w ul. Waszyngtona i Ostrobramskiej (Praga-Południe) - uzupełnienie szpalerów (duże odstępy obecnie nowych). Przewidywany koszt to około 130 000 zł Zamoście (Praga-Północ): projekt polega na wytworzeniu dwóch szpalerów drzew (łącznie około 50 sztuk) po stronie północnej oraz w pasie rozdzielającym jezdnię. Zakłada się nieznaczne skrócenie pasów przeznaczonych w relacjach skrętnych, które nie są wykorzystywane w pełni. Przewidywany koszt 110 000 zł Mycielskiego (Praga Południe): Projekt na uzupełnienie drzew w różnych miejscach ulicy oraz rozpłytowaniu szerokiego chodnika w rejonie ulicy Dwernickiego i wytworzenie nowego szpaleru drzew. Ponadto przewiduje się w rejonie ulicy Prochowej rozpłytowanie łącznie 4 miejsc parkingowych w celu uzupełnienia istniejącego szpaleru drzew. Przewidywany koszt 45 000 zł. Grochowska (Praga Południe przy przystanku Kickiego): Projekt zakłada posadzenie drzew i bylin w miejscu szerokich przystanków przy ulicy Kickiego oraz w pasie dzielącym miedzy torowiskiem a jezdnią pomiędzy przystankiem przy Podskarbińskiej a zawrotką przez tory za Kaleńską. Przewidywany koszt około 90 000 zł. Podskarbińska (Praga Południe): posadzenie 40 drzew i bylin w rejonie kościoła św. Rity na działce nr 25 z obrębu 3-02-03 (w miejscu, gdzie nie ma jezdni pętli autobusowej). Przewidywany koszt 80 000 zł.Rejon skrzyżowania Międzyborskiej i Stanisława Augusta (Praga-Południe): Wykonanie nasadzeń drzew w rejonie ulic Stanisława Augusta, Lubomira, Grenadierów i Międzyborskiej zgodnie z koncepcją Zarządu Zieleni. Przewidywany koszt około 340 000 zł Pasaż Wiecha (Śródmieście): Projekt polega na wprowadzeniu drzew w Pasaży Wiecha na działce nr 63/1 z obrębu 5-03-10. Przewiduje się powiększenie istniejącego klomby oraz wytworzenie nowych z drzewami w północnej części i po stronie wschodniej. Dodatkowo przewiduje się utworzenie rabat z kwiatami nawiązujących do wcześniejszego układu Pasażu Wiecha. Ponadto przewiduje się porządkowanie przestrzeni parkingowej dla budynku nr 35. Przewidywany koszt (8 drzew, i rabaty kwiatowe) to około 70 000 zł Krakowskie Przedmieście: przewiduje się posadzenie 4 drzew w rejonie Pomnika Mickiewicza i 4 drzew w rejonie Skweru Hoovera. Przewidywany koszt to około 19 w ramach projektu Zielona Grenadierów - drzewa i krzewy, byliny. Przewidywany koszt około 340 000 złW projekcie należy przewidzieć rozwiązania uwzględniające retencję, analogicznie jak zrobiono to na ulicy Francuskiej. Do kosztorysu uwzględniono: Posadzenie drzewa (obwód pnia 16-18 cm) wraz z roczną pielęgnacją - 1 400 zł/szt. Posadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją - 150 zł/m2 Koszt zakupu i montażu 1 szt. ławki - 3 000 zł Koszt projektu technicznego - 10% wartości projektu.Dodatkowo projekt przewiduje podlewanie drzew w 2022 r., w okresie kiedy będzie zachodziła taka potrzeba zarówno przez ZZW, jak i na ulicach dzielnic Śródmieście, Ochota, Praga Południe i Praga Północ, czyli najbardziej zurbanizowanych w Warszawie z zabudową pierzejową i gdzie powstają wyspy ciepła. Przewidywany koszt to około 300 1 056 000 złA także uporządkowanie chodnika (remont) wraz z nasadzeniami nasadzenia drzew i krzewów na ulicy Międzyborskiej po obu stronach pomiędzy Waszyngtona a Cyranczeki. Przewidywany koszt około 20 000 złŁączny koszt to 5 524 1 650 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu uzupełnienie drzew w miejscach, gdzie jest możliwość techniczna i nie pogarsza warunków pieszych i poruszania się samochodami. Wybrane lokalizacje charakteryzyją się zwartą zabudową pierzejową i/lub mają mają ilość powierzchni biologicznie czynnej. Zwięszenie nasadzeń przyczyni się do poprawy warunków aerosanitarnych w ulicach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Podlewanie drzew - 1 056 000 zł

Międzyborska (Waszyngtona-Cyraneczki) - 20 000 zł

Ul. Grenadierów - 340 000 zł

Ul. Waszyngtona i Ostrobramska - 130 000 zł

Ul. Krypska - 65 000 zł

Ul. Kobielska - 15 000 zł

Ul. Kickiego - 9 000 zł

Ul. Chrzanowskiego - 15 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 5 524
1 650 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • zielone ulice warszawy opis i rysunki przykladowego rozwiazania.pdf