Koordynator w Dzielnicy Wola - zmiany z 2021-04-28 13:19:01
Powrót do projektu

MODERNIZACJA OGRODOWEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM KOŁO III

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
UL. DYWIZJONU 303 NR 4 01-470 WARSZAWA

Teren Ogrodu Działkowego w części miasta – Warszawa- Wola
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb 6-06-03

Numer działki 2/3 i 2/2

własność Miasto Stołeczne Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest modernizacja ogrodowej sieci elektrycznej ROD Koło III. Realizacja projektu umożliwi potencjalnym jego odbiorcom korzystanie z Ogrodu i działek przez cały rok, co jest zgodne z celem ROD. Realizacja projektu byłaby spełnieniem oczekiwań mieszkańców Warszawy, którzy go tworzą i chętnie odwiedzają ze względu na jego położenie i kameralność.
Opis projektu:
Projekt obejmuje modernizację wewnętrznych linii sieci elektrycznej, bez zmiany warunków przyłączenia wystawionych przez OSD, w związku z czym nie są wymagane uzgodnienia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - Innogy Stoen Operator, co gwarantuje realizację projektu w roku budżetowym, oraz modernizację oświetlenia w ROD Koło III w Warszawie. Ogród istnieje od 1935 roku i posiada 50-letnią napowietrzną instalację elektryczną.

Projekt obejmuje całkowitą wymianę wewnętrznych linii zasilających świetlica, magazyn ogrodowy, altany ogrodowe na poszczególnych działkach (w zakresie użytkowników działek), oświetlenie alei i dróg ogrodowych. Działania podjęte podczas realizacji projektu to: roboty ziemne (wykopy pod przewód elektryczny), zakup i ułożenie przewodu elektrycznego, zakup i montaż szafek rozdzielczych z licznikami oraz zakup i montaż przyjaznych środowisku lamp fotowoltaicznych do oświetlenia terenu, ciągów komunikacyjnych (alei i dróg ogrodowych).

Teren Ogrodu Działkowego w części miasta – Warszawa- Wola (o powierzchni ogólnej 5,0318 ha), z którego korzysta stale w sezonie przeszło pół tysiąca osób oraz osoby odwiedzające. Znacząca lokalizacja dla wypoczynku i rekreacji nie tylko mieszkańców Woli ale i mieszkańców z terenu całej Warszawy (działkowcy ich rodziny i goście). Ogród szczególnie chętnie jest odwiedzany ze względu na położenie, dostępność i swoistość, brak barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością i warunki do rekreacji z zachowaniem dystansu, co aktualnie jest wymogiem funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Realizacja projektu byłaby spełnieniem oczekiwań społeczności ogrodowej (mieszkańców Warszawy, którzy ją tworzą), natomiast z powodu częstych awarii sieci elektrycznej nie mogą korzystać z tej formy rekreacji szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Pozbawiony z powodu częstych awarii, tego standardowego w dzisiejszych czasach ułatwienia, jakim jest możliwość korzystania z energii elektrycznej, Ogród ROD Koło III jest "skansenem" w skali miasta i dzielnicy. Przemieszczanie się po Ogrodzie, po zmierzchu jest utrudnione nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami ale dla wszystkich użytkowników ze względu na brak oświetlenia lub doświetlenia większości alejek i dróg ogrodowych.

Ponadto ambicjami zarządu ROD jest podjęcie współpracy z lokalnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie udostępnienia infrastruktury ogrodowej na organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z historii, przyrody, ochrony środowiska, plastyki, zajęć integracyjnych dla niepełnosprawnych, lub seniorów (jak to będzie już możliwe). Misję ROD pragniemy realizować między innymi poprzez integrację i edukację proekologiczną społeczności lokalnej.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Modernizacja sieci elektrycznej ROD Koło III w Warszawie jest konieczna dla dalszego funkcjonowania i możliwości korzystania z tego terenu ze względu na występujące zagrożenia porażenia prądem oraz zagrożenie pożarowe. Od czasu zelektryfikowania Ogrodu, co miało miejsce w latach 60-tych, sieć była modernizowana częściowo (w wąskim zakresie) na początku lat 80-tych poprzedniego stulecia. Jest to sieć napowietrzna, część słupów jest drewnianych, część betonowych, które jednako grożą przewróceniem się. Szeregowy system podłączenia kilku altan na jednym przewodzie do słupa powoduje przeciążenie i częste awarie. Usunięcie awarii wymaga wezwania służb technicznych z podnośnikiem, co stanowi duże obciążenie finansowe bez gwarancji jej usunięcia ze względu na ogólny zły stan sieci.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i polepszenia jakości życia wielu mieszkańców stolicy, zważywszy na uciążliwość życia w tak dużej aglomeracji miejskiej i pogarszające się warunki klimatyczne, czy aktualnie panującą epidemię wywołaną Covid-19. Możliwość izolowania się i wypoczynku a często też wykonywania pracy zawodowej w systemie zdalnym na terenie Ogrodu jest wsparciem fizycznym i psychicznym dla wielu Warszawiaków.

Ze względu na trudności w znalezieniu ewentualnych sponsorów mogących wspomóc Działkowców, budżet obywatelski stanowi jedyne źródło pomocy dla funkcjonowania i rozwoju naszego Ogrodu.

Ponadto uwzględnienie ROD w procedurze budżetu obywatelskiego ma swoje umocowanie w przepisach Ustawy o rod z dnia 13.12.2013, w Art. 17 pkt. 1, który potwierdza, że: "Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową z budżetu z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 27.08.2009 o finansowaniu świadczeń publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. "Art. 17 pkt. 2: „Dotacja o której mowa w pkt. 1 ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez Działkowców".

Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich głosujących o wsparcie projektu, ponieważ jest on niewątpliwie korzystny dla społeczności lokalnej tj. mieszkańców okręgu mazowieckiego ale także wartościowy i dodatni dla władz lokalnych poprzez korzyści płynące z funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenach miejskich, które tworząc zdrowsze otoczenie, poprawiają warunki dla życia w Warszawie. Zatem niezwykle mocno proszę o Państwa wsparcie w głosowaniu na ten projekt.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • integracja społeczności
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • goście

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami 10 000,-

wymiana urządzeń elektrycznych - 150 000,-

koszt wykonania modernizacji - 100 000,-

RAZEM - 260 000,-
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
228 700,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • inwentaryzacja działek.jpg
 • wewnętrzne linie zasilające obecny stan.jpeg
 • punkty przyłączenia działek.jpeg