Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 22:32:40
Powrót do projektu

Przywróćmy BIORÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWĄ otuliny Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, ocalmy teren zielony przy ul. Na Urzeczu!

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Główna część projektu: ok 2 ha nieużytku pomiędzy ul. na Urzeczu, północno-wschodnim skrajem osiedla Bernardyńska a Rezerwatem Przyrody Jeziorko Czerniakowskie;

likwidacja wysypisk: obrzeża ul. Wolickiej i pas ziemi po zachodniej stronie ul. Kalorycznej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Plan ochrony dla Rezerwatu Przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” zakłada na tych terenach zachowanie minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza możliwość tworzenia terenów zieleni urządzonej, „do urządzenia której należy wykorzystywać rodzime gatunki drzew i krzewów, właściwe dla danego typu siedliska przyrodniczego, z możliwością pozostawienia tego obszaru do naturalnej sukcesji (…)”.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Uporządkowanie terenu pomiędzy Rezerwatem a ulicą Na Urzeczu i Parkiem przy Bernardyńskiej, odtworzenie ekosystemu łąkowego właściwego dla doliny starorzecza środkowej Wisły we współpracy z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci po wschodniej i północnej stronie Rezerwatu, m.in. od ul. Wolickiej; ręczne wykaszanie monokultury nawłoci w otulinie.
Opis projektu:
Projekt zakłada :od strony zachodniej Rezerwatu (działka nr 17 nr obrębu 10503):uporządkowanie ok. 2 ha otuliny pomiędzy Rezerwatem Jeziorko Czerniakowskie a ul. Na Urzeczu (na północ od bloku przy Bernardyńskiej 2) czyli:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci komunalnych i składowisk odpadów budowlanych

- usunięcie słupów betonowych nieczynnej instalacji oświetleniowej,

- utwardzenie istniejących przedeptów: ukośnej ścieżki prowadzącej przez działkę od ul. Na Urzeczu do tablicy "Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie" oraz krótkiej ścieżki prowadzącej od końca chodnika przy bloku Bernardyńska 1a do starej lodowni. Ścieżki powinny zachować naturalny charakter ale ich nawierzchnia powinna być twarda, wykonana z drobnej frakcji, (ew. korytowanie lub zastosowanie obrzeży drewnianych do decyzji RDOŚ).- inwentaryzację drzewostanu,

- eliminację samosiewów śliwy mirabelki i orzecha włoskiego (nasiona roznoszone przez ptaki z sąsiednich ogródków działkowych)

- usunięcie samosiewów klonu jesionolistnego (gatunek inwazyjny zasiedlający zdegradowane środowiska antropogeniczne takie jak wyrobiska, nieużytki porolne i poprzemysłowe w miastach) *,

- nasadzenie 10 drzew z gatunków rodzimych takich jak dąb, wiąz, grab, buk, klon zwyczajny lub ew. innych wskazanych przez ekspertów,

- wyznaczenie obszarów na polany widokowe, docelowo z roślinnością niską, polany powinny być dwa razy do roku wykaszane ręcznie tak, by zachować tam ekosystem łąkowy,

- po usunięciu gatunków inwazyjnych runa wysiew traw i nasadzenia bylin min. 20 gatunków charakterystycznych dla ekosystemów łąkowych doliny środkowej Wisły, nasadzenia zgodnie z doborem siedliskowym (byliny nie mogą być sadzone w rabatach)

od strony wschodniej:

- likwidacje wysypisk śmieci zlokalizowanych na krawędzi otuliny przy ul. Kalorycznej, (działka nr 48 i 49 nr obrębu 10505), wykaszanie ręczne inwazyjnych zbiorowisk nawłoci późnej Solidago gigantea i nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis na terenie otuliny należącym do Miasta st. Warszawy,od strony północnej:

- likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych znajdujących się przy ul. Wolickiej w odległości kilkudziesięciu metrów od granicy Rezerwatu

(na działce nr 10 nr obrębu 10714 oraz działce nr 22 nr obrębu 10503).

*http://projekty.gdos.gov.pl/files/artykuly/127036/Acer-negundo_klon-jesionolistny_KG_WWW_icon.pdf

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Teren na granicy ul. Na Urzeczu i os. Bernardyńska jest w chwili obecnej nieużytkiem porolnym, od południa porośniętym przez zarośla samosiewów, kryjących w sobie wysypiska odpadów. Projekt przewiduje oczyszczenie terenu, przywrócenie jego funkcji ekologicznej i podniesienie wartości krajobrazowej. Restytucja gatunków roślin właściwych dla tego siedliska prowadzona we współpracy z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie będzie miała na celu odtworzenie ekosystemu łąkowego z całym bogactwem roślin kwitnących i miododajnych, a utrzymanie polan z roślinnością niską pozwoli na zachowanie perspektywy widokowej na starodrzew rezerwatu. Zachowany zostanie dotychczasowy dostęp do istniejących ścieżek spacerowych. Ponadto, po północnej i wschodniej stronie Rezerwatu planuje się dwukrotne w ciągu roku ręczne wykaszanie zbiorowisk nawłoci wskazanej w Planie Ochrony jako gatunek zagrażający bioróżnorodności, a także sprzątanie otuliny w dwóch szczególnie zaniedbanych jej obszarach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
380 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Działka nr 17 nr obrębu 10503 _mapa.um.warszawa.pl.jpg
 • działka 17_10503 lokalizacja_mapa.um.warszawa.pl.bmp
 • otulina rezerwaru od. ul. Kalorycznej, 24.01.21.jpg
 • ul. Wolicka, po lewej wejście do Rezerwatu, 24.01.21.jpg
 • ul. Wolicka, 24.012021.JPG
 • otulina od u. Na Urzeczu, 11.01.21.pdf