Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-11 15:55:33
Powrót do projektu

Arena Śródmieście

status:


Projekt obejmuje budowę hali pneumatycznej oraz prace instalacyjne związane z przykryciem boiska sportowo- rekreacyjnego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 100 x 54 m.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Teren ogólnodostępny należący do miast st. Warszawy położony przy zbiegu ulic Międzyparkowej i Słomińskiego na którym funkcjonuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z obiektu sportowego będą korzystały m.in.dzieci uczęszczające na zajęcia w MOS nr 3, dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu "Przedszkole strzela gole". Dzieci i młodzież ze szkół śródmiejskich w ramach lekcji W-F oraz osoby niepełnosprawne w ramach AMP Futbol. Zmodernizowanie terenu pozwoli na wykorzystanie boiska również w okresie zimowym.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuję budowę balonu pneumatycznego oraz pracę instalacyjne i przystosowawcze związane z przykryciem boiska sportowo - rekreacyjnego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 100 x 54 m takie jak:

- Balasty (kotwienie balastowe) wykonane w formie betonowych bloków zakopanych w gruncie.

- Sieć z lin stalowych przyłączana do balastu poprzez szekle o wysokiej wytrzymałości.

- Płyta betonowa pod piec oraz wylewki betonowe pod drzwi.

- Hala (maszynownia, powłoki, liny, oświetlenie) będzie demontowana w sezonie letnim i składowana w zadaszonym kontenerze na terenie MOS nr 3.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Założeniem projektu jest przykrycie balonem boiska sportowo - rekreacyjnego celem zapewnienia dzieciom, młodzieży, dorosłym całorocznych warunków do bezpiecznego, komfortowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, niezależnie od statusu materialnego. Projekt adresowany jest do mieszkańców dzielnicy Śródmieście, która nie posiada obiektu gdzie mogłyby się odbywać całoroczne zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjno - kulturalne. Oddany do użytku obiekt przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej, stanu zdrowia dzieci i młodzieży, wprowadzi nawyki prozdrowotne oraz zagospodaruje wolny czas. Inwestycja korzystnie wpłynie na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Ogromną zaletą projektu jest poszerzenie się oferty dzielnicy o kolejne, bezpłatne miejsce do wspólnej rekreacji społeczności lokalnej


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

HALA PNEUMATYCZNA DO PIŁKI NOŻNEJ - 54 x 100 m :

- SYSTEM POWŁOK: 576 795,00 PLN

- SYSTEM GRZEWCZO-NADMUCHOWY: 320 441,00 PLN

- DRZWI: 129 700,00 PLN

- OŚWIETLENIE BEZPOŚREDNIE: 114 747,00 PLN

- SYSTEM KOTEW: 120 742,00 PLN

- MONTAŻ: w cenie

- TRANSPORT: w cenie

- RAZEM NETTO : 1 262 425 PLN + VAT( 290 357,75 pln) =1 552 782,75 PLN BRUTTO


Całkowity koszt projektu: 1 552 782,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki