Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2021-04-21 10:24:39
Powrót do projektu

Kreatywne wakacje – zajęcia plastyczne podczas akcji „Lato w Mieście”

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placówki, w których będzie sprawowana opieka podczas akcji „Lato w Mieście 2022”.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Cykl 16 zajęć, podczas których dzieci poprzez wykorzystanie wielu technik plastycznych nabędą nowych umiejętności, rozwiną swoje talenty manualne, jak i wykażą się swoją kreatywnością.

Efekt końcowy zajęć można przedstawić w szkołach w postaci wystaw prac nawiązujących do tematów przewodnich zajęć.
Opis projektu:
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat uczestniczących w akcji „Lato w Mieście”, zarówno w formie zorganizowanej, jak i indywidualnie.Projekt warsztatów obejmuje działania ukierunkowane na rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia oraz współpracę z innymi. Dzięki nim dzieci nabywają nowe umiejętności, dają upust swojej kreatywności. Ponadto rozwijają talent manualny, wyrażają emocje poprzez twórcze działanie przy wykorzystaniu wszelkich możliwych technik plastycznych i dostarczonych materiałów. Efektem warsztatów są przestrzenne kolorowe prace nawiązujące do motywu przewodniego danych zajęć, który byłby realizowany za pomocą dostarczonych odpowiednich materiałów zapewniających każdemu dziecku stworzenie swojej pracy odpowiadającej ustalonej tematyce. Na początku zajęć byłby przedstawiony temat do opracowania, kolejno omówienie sposobu realizacji wytyczonego celu wraz z prezentacją składowych w/w projektu. Po tej fazie następowałoby ustalenie z grupą najbardziej interesującego rozwiązania i dzieci przystępowałyby do stworzenia swoich prac. Łącznie planowane jest przeprowadzenie 16 zajęć, każde po 2,5 godziny zegarowej – jednocześnie 2 grupy po 12 osób. Liczba uczestników 1 spotkania: 24 osoby, w tym 2 grupy po 12 osób. Sposób informowania o rekrutacji, termin jej przeprowadzenia oraz kryteria naboru: Informacja o naborze na zajęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz przekazana do szkół, gdzie będzie odbywała się akcja „Zima/Lato w Mieście” przed rozpoczęciem akcji, jak i podczas jej trwania. Grupy zorganizowane z punktów wyznaczonych do prowadzenia akcji „Lato w Mieście” – kierownik punktu zgłasza grupę na zajęcia telefonicznie bądź mailowo; Uczestnicy indywidualni – rodzic/opiekun prawny dziecka zgłasza je na zajęcia telefonicznie bądź mailowo. W przypadku braku indywidualnych zgłoszeń drugą grupę można stworzyć z uczestników akcji „Lato w Mieście” korzystających z opieki w punktach.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wolny czas od zajęć edukacyjnych warto spędzić kreatywnie, nie tylko ze smartfonem czy tabletem w ręku. Znacząca liczba dzieci potrzebuje stymulujących zajęć, które przyczynią się do rozwijania ich zdolności, twórczego myślenia i wyobraźni. Działania edukacyjne ujęte w projekcie wzmocnią wiarę we własne możliwości twórcze. Ponadto na terenie Dzielnicy Ursynów mieszka wiele dzieci, których rodziców nie stać na płatne zajęcia dodatkowe, jedynie podczas akcji dzieci mogą korzystać z tego typu zajęć bezpłatnie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Sprzątanie i media (zakup środków czystości, ręczników, mydeł, papieru toaletowego, opłata za korzystanie z mediów: woda, prąd, ścieki, osoba sprzątająca) – 4.000 zł.

2. Zakup materiałów do realizacji zajęć, w tym zakup artykułów (narzędzi) do realizacji zajęć (np. nożyczek, linijek, kształtek, patyczków, sznurków, farb, papieru) – 31.200 zł.

- koszt zajęć dla 1-go dziecka:1 dziecko X 81,25 zł/spotkanie X 16 spotkań = 1.300 zł

- koszt zajęć dla 24 dzieci: 24 dzieci X 1.300 zł = 31.200 zł.

3. Za rekrutację, administrowanie listą obecności, informowanie o terminach spotkań, uzupełnianie ew. nowymi dziećmi, zakup i transport materiałów potrzebnych do danego spotkania będzie odpowiadała firma realizująca zajęcia.

4. Wynagrodzenie dla dwóch animatorów łącznie 16.000 zł:

- koszt wynagrodzenia 1 animatora za 1 godzinę zegarową zajęć– 200 zł;

- koszt wynagrodzenia 1 animatora za 1 zajęcia (2,5 godziny zegarowej) – 500 zł

- koszt wynagrodzenia 1 animatora za cały okres realizacji projektu: 1 animator X 500 zł x 16 spotkań = 8.000 zł

2 animatorów X 500 zł/zajęcia X 16 spotkań = 16.000 zł

Łączny koszt realizacji projektu 51.200 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
51 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki