Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota - zmiany z 2021-04-20 11:54:06
Powrót do projektu

Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Szczęśliwicki, Park im. Zasława Malickiego, Park Wielkopolski, Park im. M. Skłodowskiej Curie (przy Instytucie Onkologicznym), skwer im. Dobrego Maharadży przy ul. Opaczewskiej, zachodnia część Pola Mokotowskiego.Park Korotyńskiego, Skwer Grotowskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota w przeciągu pięciu miesięcy 2022r2022 r. Główną karmą zdrową dla wymienionych zwierząt będzie słonecznik pastewny czyli pokarm naturalny, wysokoenergetyczny wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.
Opis projektu:
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota – w przeciągu pięciu miesięcy 2022 r. Główną karmą – zdrową dla wymienionych zwierząt – będzie słonecznik pastewny – czyli pokarm naturalny, wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.

Opis projektu

Projekt służy poprawie warunków bytowania drobnych ptaków (owadożernych np. sikor i łuszczaków np. wróbla, mazurka i dzwońca) w parkach miejskich w okresie zimowym (styczeń 31 marzec oraz 1 listopada — 31 grudnia –grudzień 2022r.), bytujących w tym czasie licznie we wskazanych parkach. Polega na:

- dokonaniu przeglądu technicznego i drobnych napraw około 25 23 karmników, rozmieszczonych w przeszłości w wymienionych parkach Ochoty w styczniu 2022r.,

- zakupie ziarna w ilości co najmniej 700 kg słonecznika (w zależności od panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu ciągłego napełnienia karmników tym ziarnem) oraz prowadzeniu regularnego dokarmiania (uzupełnianiu ziarnem 23 karmników) przez podmiot mający w tym zakresie niezbędne doświadczenie w taki sposób aby utrzymać ciągłość tego zabiegu, niezbędną w trudnych dla ptactwa warunkach pogodowych zimą,

-przeprowadzeniu dezynfekcji 8 heskich karmników rozmieszczonych na terenie parków/ skwerów jesienią 2022 r.

Do dokarmiania zostaną użyte chętnie spożywane przez ptaki i wiewiórki nasiona oleiste głównie słonecznik pastewny. Chleb i wszelkie odpadki spożywcze - ewentualnie umieszczone w karmnikach przez publiczność parków będą usuwane przez osobę obsługującą te karmniki.

Karmniki znajdują się w miejscach ogólno-dostępnych, z których miłośnicy ptaków będą mogli je bez trudu obserwować z daleka, bez niepożądanego płoszenia tych zwierząt.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W okresie zimowym, w warunkach krótkiego dnia świetlnego i przy niesprzyjającej dla drobnych ptaków pogodzie (np. mgły, oszronienie konarów, opady deszczu i/lub śniegu) bardzo ważnym jest odpowiednie uzupełnienie zasobów pokarmowych ptaków przebywających w zieleni parkowej. Środowisko, często młodych wiekiem, parków Ochoty, w szczególności ich drzewostan nie zapewnia wystarczającej bazy pokarmowej dla drobnego ptactwa, licznego w parkach dzięki zawieszeniu skrzynek lęgowych. Zimą brakuje tutejszym sikorom ich naturalnego pokarmu owadów i innych drobnych bezkręgowców. Podczas zimy cierpią także ptaki odżywiające się regularnie nasionami chwastów (np. wróble, mazurki i dzwońce). Brak leszczyny powoduje iż nie zapadające w mieście w sen zimowy wiewiórki zdane są w omawianym czasie wyłącznie na pomoc człowieka. Wobec powyższego fachowo i regularnie prowadzone zimowe dokarmianie ptaków, zgodnie z założeniami niniejszego projektu zapewni większą przeżywalność pożytecznych i lubianych przez mieszkańców miasta gatunków, które wiosną zachwycają swoim urokliwym śpiewem. Podkreśla się, że projekt ten będzie stanowił niezbędne utrzymanie w omawianym zakresie osiągniętego efektu ekologicznego osiągniętego dzięki zimowemu dokarmianiu ptaków w parkach Ochoty zimą 2020/2021 w ramach poprzedniego projektu tego typu, co zgłaszany.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu -20 000,00:

- dokonanie przeglądu technicznego i drobnych napraw 23 karmników, rozmieszczonych w przeszłości w wymienionych parkach Ochoty – w styczniu 2022r.,

- zakup ziarna w ilości co najmniej 700 kg słonecznika (w zależności od panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu ciągłego napełnienia karmników tym ziarnem) oraz prowadzenie regularnego dokarmiania (uzupełnianie ziarnem 23 karmników) w sposób zapewniający ciągłość projektu

- przeprowadzenie dezynfekcji heskich karmników rozmieszczonych na terenie parków/ skwerów jesienią 2022 r.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 40
25 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki