Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota - zmiany z 2021-04-20 11:54:48
Powrót do projektu

Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Szczęśliwicki, Park im. Zasława Malickiego, Park im. M. Skłodowskiej – Curie (przy Instytucie Onkologicznym), skwer im. Dobrego Maharadży przy ul. Opaczewskiej, Park Korotyńskiego, Skwer Grotowskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota – w przeciągu pięciu miesięcy 2022 r. Główną karmą – zdrową dla wymienionych zwierząt – będzie słonecznik pastewny – czyli pokarm naturalny, wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.
Opis projektu:
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota – w przeciągu pięciu miesięcy 2022 r. Główną karmą – zdrową dla wymienionych zwierząt – będzie słonecznik pastewny – czyli pokarm naturalny, wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.

Opis projektu

Projekt służy poprawie warunków bytowania drobnych ptaków (owadożernych – np. sikor i łuszczaków – np. wróbla, mazurka i dzwońca) w parkach miejskich w okresie zimowym (styczeń – 31 marzec oraz 1 listopada –grudzień 2022r.), bytujących w tym czasie licznie we wskazanych parkach. Polega na:

- dokonaniu przeglądu technicznego i drobnych napraw 23 karmników, rozmieszczonych w przeszłości w wymienionych parkach Ochoty – w styczniu 2022r.,

- zakupie ziarna w ilości co najmniej 700 kg słonecznika (w zależności od panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu ciągłego napełnienia karmników tym ziarnem) oraz prowadzeniu regularnego dokarmiania (uzupełnianiu ziarnem 23 karmników) przez podmiot mający w tym zakresie niezbędne doświadczenie – w taki sposób aby utrzymać ciągłość tego zabiegu, niezbędną w trudnych dla ptactwa warunkach pogodowych zimą,

-przeprowadzeniu dezynfekcji 8 heskich karmników rozmieszczonych na terenie parków/ skwerów jesienią 2022 r.

Do dokarmiania zostaną użyte chętnie spożywane przez ptaki i wiewiórki nasiona oleiste – głównie słonecznik pastewny. Chleb i wszelkie odpadki spożywcze - ewentualnie umieszczone w karmnikach przez publiczność parków – będą usuwane przez osobę obsługującą te karmniki.

Karmniki znajdują się w miejscach ogólno-dostępnych, z których miłośnicy ptaków będą mogli je bez trudu obserwować z daleka, bez niepożądanego płoszenia tych zwierząt.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W okresie zimowym, w warunkach krótkiego dnia świetlnego i przy niesprzyjającej dla drobnych ptaków pogodzie (np. mgły, oszronienie konarów, opady deszczu i/lub śniegu) – bardzo ważnym jest odpowiednie uzupełnienie zasobów pokarmowych ptaków przebywających w zieleni parkowej. Środowisko, często młodych wiekiem, parków Ochoty, w szczególności ich drzewostan – nie zapewnia wystarczającej bazy pokarmowej dla drobnego ptactwa, licznego w parkach dzięki zawieszeniu skrzynek lęgowych. Zimą brakuje tutejszym sikorom ich naturalnego pokarmu – owadów i innych drobnych bezkręgowców. Podczas zimy cierpią także ptaki odżywiające się regularnie nasionami chwastów (np. wróble, mazurki i dzwońce). Brak leszczyny powoduje iż nie zapadające w mieście w sen zimowy wiewiórki – zdane są w omawianym czasie wyłącznie na pomoc człowieka. Wobec powyższego fachowo i regularnie prowadzone zimowe dokarmianie ptaków, zgodnie z założeniami niniejszego projektu – zapewni większą przeżywalność pożytecznych i lubianych przez mieszkańców miasta gatunków, które wiosną zachwycają swoim urokliwym śpiewem. Podkreśla się, że projekt ten będzie stanowił niezbędne utrzymanie w omawianym zakresie osiągniętego efektu ekologicznego – osiągniętego dzięki zimowemu dokarmianiu ptaków w parkach Ochoty zimą 2020/2021 – w ramach poprzedniego projektu tego typu, co zgłaszany.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu -20 25 000,00:

- dokonanie przeglądu technicznego i drobnych napraw 23 karmników, rozmieszczonych w przeszłości w wymienionych parkach Ochoty – w styczniu 2022r.,

- zakup ziarna w ilości co najmniej 700 kg słonecznika (w zależności od panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu ciągłego napełnienia karmników tym ziarnem) oraz prowadzenie regularnego dokarmiania (uzupełnianie ziarnem 23 karmników) w sposób zapewniający ciągłość projektu

- przeprowadzenie dezynfekcji heskich karmników rozmieszczonych na terenie parków/ skwerów jesienią 2022 r.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki