Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 21:44:24
Powrót do projektu

POZNAJ REZERWAT JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE – całoroczny program edukacji przyrodniczej

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną, rejon ulic: Wolicka/Na Urzeczu/ Bernardyńska / Gołkowska / Goczałkowicka / Santocka / Statkowskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną, rejon ulic: Wolicka/Na Urzeczu/ Bernardyńska / Gołkowska / Goczałkowicka / Santocka / Statkowskiego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Całoroczny program edukacyjny na lądzie i wodzie, w tym wycieczki piesze, rejsy łodziami wiosłowymi, warsztaty i wolontariat – wszystko dla poznania i ochrony rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Łącznie aż 480 działań, 960 godzin zajęć dydaktycznych, 9600 uczestników w wieku od 5 lat. Dla uzyskania długotrwałych efektów edukacyjnych dodatkowo konspekty dla nauczycieli i krótki film edukacyjny.
Opis projektu:
Opracowanie autorskiego programu i realizacja całorocznego projektu edukacji przyrodniczej dla ochrony Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie w formie zajęć terenowych na lądzie i wodzie oraz w czasie złej pogody, w pomieszczeniach, dla klas szkolnych i grup zorganizowanych:• 120 wycieczek pieszych po ścieżce edukacyjnej

Tematyka: geneza Jeziorka Czerniakowskiego, historia zagospodarowywania doliny Wisły na Czerniakowie i Siekierkach, znaczenie Jeziorka w dobie zmian klimatycznych, wartość rezerwatu dla świata przyrody i korzyści płynące obecnie dla mieszkańców Warszawy, o gatunkach roślin i zwierząt związanych z Jeziorkiem i od niego zależnych, potrzebach, celach, formie i zasadach ochrony Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, zagrożeniach i problemach Jeziorka, możliwych metodach i szansach uratowania Jeziorka Czerniakowskiego. Wycieczki trwają dwie godziny.• 120 rejsów przyrodniczych

Rejsy na łodziach, dedykowane ochronie wody i gatunków zwierząt oraz roślin wodnych lub od wody zależnych. Zajęcia ukazują wrażliwość i specyfikę ekosystemów wodnych, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo na wodzie i nad nią. Uczestnicy samodzielnie wiosłują po Jeziorku na łodziach. Rejsy trwają dwie godziny.• 120 warsztatów edukacyjnych

Poprzez animacje, działania artystyczne, plastyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, doświadczenia badawcze uczestnicy zajęć poznają tajemnice Jeziorka Czerniakowskiego i zagadnienia ochrony przyrody, w czasie trwających po dwie godziny warsztatów, które w czasie niekorzystnej pogody odbywają się w pomieszczeniu.• 120 działań wolontariatu

Praktyczna ochrona przyrody Jeziorka Czerniakowskiego, kształtująca społecznie oczekiwane wśród użytkowników wzorce zachowań i postawy moralne, krzewiąca altruizm i świadomość osobistej odpowiedzialności za stan Jeziorka Czerniakowskiego. Czas trwania jednej aktywności – 2 godziny (np. sprzątanie terenu, sadzenie roślin, konserwacja infrastruktury ścieżki edukacyjnej, czyszczenie budek dla ptaków)Wszystkie wyżej wyszczególnione aktywności będą się odbywały w grupach ok 20 osobowych.

Uzupełnieniem programu będą działania ponadczasowe, budujące świadomość mieszkańców:•. Realizacja 2-minutowego filmu promującego program edukacyjny

Film ma za zadanie zwrócić uwagę na unikalny rezerwat w centrum stolicy i zaprosić mieszkańców Warszawy do uczestnictwa w programie. Dla zachęty zawierać on będzie sceny ze zrealizowanych już elementów (wycieczek, rejsów, warsztatów, wolontariatu)

• realizacja 10-15-minutowego filmu o unikalności Jeziorka Czerniakowskiego i jego szeroka

promocja w mediach społecznościowych.Film będzie poruszał aspekty: edukacji przyrodniczej, znaczenia akwenu w dobie ocieplenia klimatu, rosnących zagrożeń związanych z presją człowieka oraz promocji zasad rozsądnego i rozważnego korzystania z rezerwatu. Dla zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia materiału zostanie przygotowana celowana kampania w mediach społecznościowych, skierowana do mieszkańców Mokotowa i Warszawy• przygotowanie 3 konspektów zajęć edukacyjnych w terenie dla nauczycieli

Mimo że podstawową grupą docelową proponowanych zajęć będą szkoły i przedszkola celem długofalowym projektu jest, aby zajęcia edukacyjne mogły odbywać się dalej, po jego zakończeniu. Przygotowane konspekty zajęć edukacyjnych w formie pdf. zostaną przekazane przez Urząd Dzielnicy Mokotów do wszystkich placówek oświatowych i zawieszone na stronie internetowej urzędu.• Wyłącznie ekologiczna promocja programu

Dla zapewnienia skuteczności programu zostaną zastosowane: szeroka kampania promocyjna (jedynie ekologiczne formy promocji) w tym: informacja na www Urzędu, dotarcie do placówek oświatowych i seniorów przez odpowiednie wydziały mokotowskie, promocja na stronach mokotowskich NGO, prowadzenie i promocja na Facebook fanpage i Instagram, prezentowanie materiałów o rezerwacie dostępnych w Internecie, celowana promocja postów i filmów na Facebook, itp.)Dla zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego celu oraz wysokiej jakości i efektywności zadania ważne jest, by program został opracowany i wykonany w całości bezpośrednio przez jeden wykwalifikowany podmiot, mający nie mniej niż 3 lata doświadczenia w realizacji projektów edukacji przyrodniczej dla odbiorców z różnych grup wiekowych, w tym dzieci. Należy zagwarantować jakościową, a nie tylko kosztową ocenę projektu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie konkursu NGO na realizację tego zadania po uzgodnieniu kryteriów z autorem projektu.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jeziorko Czerniakowskie umiera przez brak świadomości jego użytkowników. To liczące 6 tysięcy lat starorzecze Wisły i największy akwen wodny stolicy, ważny z punktu widzenia galopujących zmian klimatycznych. Pomimo objęcia od 30 lat ochroną prawną w randze Rezerwatu Przyrody, niestety wysycha na naszych oczach. Jeziorko doświadcza też nadmiernej, niekontrolowanej i wciąż rosnącej presji ze strony ludzi, którzy korzystają z niego dla zaspokojenia swoich potrzeb, choć prezentują często niski poziom świadomości ekologicznej, brak kultury i troski o środowisko. Wynikają z tego katastrofalne skutki: ogromne zanieczyszczenie brzegów i dna Jeziorka, dewastacja środowiska i infrastruktury: pożary traw i trzcinowisk, niszczenie drzew, tablic edukacyjnych, pomostów, szałasów wiklinowych, toalet i ławek. Przy osiowym problemie, jakim jest deficyt wody w Jeziorku, dotychczasowe działania dla poprawienia stanu faktycznego okazały się niestety znikome w stosunku do potrzeb. Dla naprawy sytuacji kluczowa jest zmiana świadomości użytkowników. Uzasadnione jest więc zogniskowanie energii na duży wysiłek edukacyjny o zasięgu ogólnowarszawskim i całorocznym cyklu, gwarantującym jego stałą obecność nad Jeziorkiem. Ważne jest jak najszersze oddziaływanie edukacyjne na mieszkańców stolicy - Jeziorko służy bowiem nie tylko społeczności lokalnej, ale jest w znacznej mierze celem wypraw mieszkańców z całej Warszawy.Podobne działania edukacyjne dla szkół i przedszkoli, lecz w znacznie mniejszym zakresie, były realizowane przez Fundację Ja Wisła i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w ramach projektu Budżetu Partycypacyjnego w latach 2015-2017 – Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego (zdjęcia w załączeniu). W zajęciach uczestniczyło wówczas 6000 w ciągu 3 lat. W projekcie planujemy 9600 uczestników w ciągu roku !Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • odpowiedzialność obywatelska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • klasy szkolne i grupy zorgan.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
269 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Rejs przyrodniczy 2.jpg
 • Rejs przyrodniczy 3_o.jpg
 • Rejs przyrodniczy.jpg
 • Warsztaty w terenie.jpg
 • Spacer z przewodnikiem.jpg