Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2021-02-23 15:29:51
Powrót do projektu

Zadbajmy o stare drzewa na Białołęce – badania dendrologiczne pomników przyrody

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
ogólnomiejski
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren całej dzielnicy w miejscach lokalizacji pomników przyrody.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Wykonanie ekspertyz dendrologicznych najcenniejszych drzew na terenie dzielnicy oraz wykonanie działań ochronnych w stosunku do dębów rosnących na terenie SP przy ul. Głębockiej, dla których wykonana jest ekspertyza dendrologiczna.
Opis projektu:
W ramach projektu wykonane zostaną działania:

- Wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew posiadających status pomników przyrody. Analizy powinny zawierać ocenę realizacji ustaleń zawartych w Uchwale XXXIX/1021/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st., czyli m.in. obowiązek ochrony drzew w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniej niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa. Analizy powinny zawierać ocenę realizacji zakazów ustanowionych w ww. uchwale w stosunku do pomników przyrody. Analizy powinny zostać wykonane w stosunku do wszystkich drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Białołęki z wyłączeniem tych, dla których takie ekspertyzy zostały wykonane nie dawniej niż w roku 2020.

- wykonanie dla grupy dębów rosnących na terenie SP przy ul. Głębockiej systemu nawodnienia oraz rozpłytowanie w obszarze co najmniej obejmującym zasięg koron drzew i zabezpieczenie konarów (w szczególności zwisających nad placem zabaw) poprzez podparcie lub założenie wiązań z innymi konarami.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest wypełnienie obowiązków dot. ochrony czynnej pomników przyrody położonych na terenie Bialołęki.Zgodnie z Uchwałą XXXIX/1021/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st., na terenie Białołęki ustanowiono 35 pomników przyrody w formie drzew lub grup drzew (łącznie 78 drzew).

Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. Uchwały, w stosunku do położonych na terenie naszej dzielnicy pomników przyrody ustalone zostały obowiązki z zakresu ochrony czynnej obejmujące:

1) obowiązek stałego monitorowania i utrzymywania stanu właściwego, wykonywanie

zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających oraz realizacji celów ochrony;

2) obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełnianie jego braków;

3) ochronę drzew w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego nie

mniejszym niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.

Natomiast, zgodnie z § 5 ww. uchwały, w stosunku do tych pomników przyrody, wprowadzone zostały następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,

utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody

albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

7) umieszczania tablic reklamowych.Tak więc przedmiot niniejszego wniosku do BO stanowi realizację obowiązku stałego monitorowania stanu pomników przyrody.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
140 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki