Wydział Ochrony Systemy Przyrodniczego Miasta w Biurze Ochrony Środowiska - zmiany z 2021-04-21 11:34:56
Powrót do projektu

Zadbajmy o stare drzewa na Białołęce – badania dendrologiczne pomników przyrody

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren całej dzielnicy w miejscach lokalizacji pomników przyrody.
Lokalizacje pomników przyrody w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa oraz w innych dzielnicach m.st. Warszawy, a także teren Szkoły Podstawowej (SP) przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu: Wykonanie
Projekt obejmuje wykonanie ekspertyz dendrologicznych najcenniejszych drzew pomników przyrody na terenie dzielnicy oraz wykonanie działań ochronnych w stosunku do dębów rosnących na terenie SP Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz w innych dzielnicach m.st. Warszawy, a także podjęcie działań mających na celu poprawę warunków siedliskowych dębów szypułkowych, rosnących na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Głębockiej, dla których wykonana jest ekspertyza dendrologiczna.
Opis projektu:
W ramach projektu zostaną wykonane zostaną działania: - Wykonanie ekspertyz dendrologicznych :

I. ekspertyzy dendrologiczne 60 drzew posiadających status pomników przyrody . Analizy powinny zawierać rosnących na terenie Warszawy, w szczególności na Białołęce, w stosunku do których eksperci wskazali konieczność powtórzenia badań lub które nie mają aktualnych badań.

Badania powinny obejmować:

- ocenę realizacji ustaleń zawartych w Uchwale XXXIX/1021/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dalej: uchwała), czyli m.in. obowiązek ochrony drzew w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniej niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa. Analizy powinny zawierać

- ocenę realizacji zakazów ustanowionych w ww. uchwale w stosunku do drzew - pomników przyrody. Analizy powinny zostać wykonane w stosunku do wszystkich drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Białołęki z wyłączeniem tych, dla których takie ekspertyzy zostały wykonane nie dawniej niż w roku 2020. - wykonanie dla

II. działania mające poprawić warunki siedliskowe grupy dębów rosnących na terenie SP przy ul. Głębockiej, dla których została wykonana ekspertyza dendrologiczna. Działania będą obejmować wykonanie systemu nawodnienia oraz rozpłytowanie w obszarze co najmniej obejmującym zasięg koron drzew i zabezpieczenie konarów (w szczególności zwisających nad placem zabaw) poprzez podparcie lub założenie wiązań z innymi konaramiw koronie.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
I. Celem pierwszej części projektu jest wypełnienie obowiązków dot. ochrony czynnej pomników przyrody położonych na terenie Bialołęki. Zgodnie z Uchwałą XXXIX/1021/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st., na terenie Białołęki ustanowiono 35 pomników przyrody w formie drzew lub grup drzew (łącznie 78 drzew)czynnej ochrony drzew - pomników przyrody położonych na terenie Białołęki oraz w innych dzielnicach.

Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. Uchwałyuchwały, w stosunku do położonych na terenie naszej dzielnicy drzew - pomników przyrody ustalone zostały obowiązki z zakresu w ramach ochrony czynnej obejmująceustalone:

1) obowiązek stałego monitorowania i utrzymywania stanu właściwego, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających oraz realizacji celów ochrony;

2) obowiązek stałego monitorowania oznakowania i uzupełnianie jego braków;

3) ochronę drzew w obszarze obejmującym zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszym niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa. Natomiast, zgodnie z § 5 ww. uchwały, w stosunku do tych pomników przyrody, wprowadzone zostały następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 6) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 7) umieszczania tablic reklamowych.

Analogiczne zapisy znajdują się w uchwałach Rady m.st. Warszawy dotyczących drzew - pomników przyrody rosnących w innych dzielnicach.

Tak więc przedmiot niniejszego wniosku do BO stanowi realizację obowiązku stałego monitorowania stanu zachowania drzew - pomników przyrody.

II. Druga część projektu ma na celu poprawę warunków siedliskowych dębów rosnących na terenie SP przy ul. Głębockiej. Dzięki temu drzewa te będą miały szansę na dalszy prawidłowy rozwój przez długie lata.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
W kosztorysie ujęto:

- działania mające poprawić warunki siedliskowe grupy dębów rosnących na terenie SP przy ul. Głębockiej - ok. 60 000 zł

- ekspertyzy dendrologiczne 60 drzew posiadających status pomników przyrody rosnących na terenie Warszawy, w szczególności na Białołęce - ok.80 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
140 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki