Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2016-04-22 09:39:04
Powrót do projektu

Opieka dla dorosłych osób niepełnosprawnych na Starym Rembertowie

status:


Uruchomienie nieodpłatnej opieki dla dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową w formie świetlicy pod okiem wykwalifikowanych pracowników. Opieka uzupełniałaby ofertę Centrum Złotego Wieku w OPS Dzielnicy Rembertów o możliwość doraźnej opieki nad osobami z niepełnosprawnością. Projekt zakłada sprawowanie przez 2 wykwalifikowanych opiekunów opieki nad nie więcej niż 5 osobami niepełnosprawnymi jednocześnie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.170933246613
szerokość geograficzna: 52.258277371572

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Plutonowych 10, 04 - 404 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Świetlica funkcjonowałaby w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – w zależności od frekwencji pensjonariuszy DDP i uczestników zajęć świetlicowych. Z uwagi na niedawny remont oraz przystosowanie obiektu do możliwości poruszania się osób na wózkach, a także bieżące funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, jest to idealny obiekt do wykorzystania w celu zapewnienia doraźnej opieki dorosłym osobom z niepełnosprawnością ruchową.


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Świetlica byłaby wykorzystywana przez opiekunów osób dorosłych dotkniętych niepełno-sprawnością ruchową, po uprzednim uzgodnieniu terminu opieki, w celu pozostawienia pod wykwalifikowaną opieką swoich podopiecznych na krótki i z góry określony czas. Pod opieką mogłyby zostać pozostawione dorosłe osoby z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z opracowanym we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Regulaminem. Świetlica byłaby otwarta w dni powszednie (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00. Opieka odbywałaby się po wcześniejszym uzgodnieniu. Z uwagi na doraźny charakter pomocy, regulamin określałby szczegółowo maksymalną liczbę godzin w miesiącu, przez które opiekunowie mogą pozostawiać swoich podopiecznych na świetlicy.


Pełny opis projektu

Projekt polega na zapewnieniu dorosłym osobom z niepełnosprawnością ruchową opieki wy-kwalifikowanych pracowników w celu czasowego odciążenia stałych opiekunów tych osób. Opieka funkcjonowałaby na zasadzie świetlicy i uzupełniałaby ofertę Centrum Złotego Wieku, umożliwiając załatwienie różnych spraw bieżących przez opiekunów tych osób. W ramach projektu zostałby opracowany szczegółowy Regulamin funkcjonowania świetlicy, umożliwiający opiekunom doraźne i czasowe pozostawienie osób niepełnosprawnych będących pod ich opieką. Pozostawienie podopiecznych na świetlicy byłoby z góry uzgodnione co do daty i czasu pozostawienia osoby, aby pod opieką opiekunów ze świetlicy nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 podopiecznych.

Z uwagi na wyczerpujący psychicznie i fizycznie charakter pracy oraz w celu zapewnienia pra-widłowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi (brak przerw w opiece odczuwalnych przez podopiecznych, możliwość przebywania podopiecznych w kilku pomieszczeniach), projekt zakłada zatrudnienie przez wyłonionego wykonawcę 2 pracowników w wymiarze 8 godzin dziennie w dni robocze. Zatrudnieni w ramach projektu pracownicy posiadaliby odpowiednie kwalifikacje – opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej oraz terapeuta (wykształcenie na kierunku: pedagogika specjalna, rehabilitacja lub pokrewne, umożliwiające im pracę z podopiecznymi).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Dzielnicy nie jest zapewniona żadna forma doraźnej opieki nad dorosłymi osobami nie-pełnosprawnymi, nie będących w wieku podeszłym. Rodziny i opiekunowie są pozostawieni sami sobie w sytuacjach konieczności załatwienia spraw, w których z różnych względów ich podopieczni nie mogą lub nie powinni uczestniczyć. Zapewnienie doraźnej opieki odciążyłoby stałych opiekunów oraz przyczyniłoby się do aktywizacji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu dorosłych osób niepełnosprawnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Koszt realizacji usługi: 2 osoby x 8 godzin dziennie x 18,00 zł/godz. x 252 dni robocze = 72.576,00 zł.

- Koszt oznakowania (druk plakatów) 500,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 73 076,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki