Koordynator w Lasach Miejskich - zmiany z 2021-04-14 12:34:57
Powrót do projektu

„Poznajemy i chronimy ptaki w lasach Dzielnicy Wawer – zawieszenie skrzynek lęgowych”

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
lasy komunalne, położone w Dzielnicy Wawer i administrowane przez jednostkę „Lasy Miejskie Warszawa”, w szczególności: Las Sobieskiego (bez tamtejszego rezerwatu przyrody), Las Matki Mojej przy ul. Korkowej, lasy Anina (np. okolice ul. Trzykrotki), Międzylesia (np. okolice ul. Kosakowskiego), Radości (np. w pobliżu ul. Kwitnących Akacji), Miedzeszyna (np. okolica ul. Derwida i ul. Macierzanki) oraz Aleksandrowa. Ponadto zalesione okolice ulic Patriotów, Lucerny, Traktu Napoleońskiego, jak również rozproszone grunty leśne Miasta na Zakolu Wawerskim w pobliżu ulicy Płowieckiej i stanowiące łęg topolowo – wierzbowy na prawym brzegu Wisły w tej dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada wykonanie inwentaryzacji ptaków (= awifauny lęgowej) we wszystkich (za wyjątkiem rezerwatu „Las Sobieskiego”) lasach komunalnych dzielnicy Wawer – o łącznej powierzchni około 650 ha – na podstawie których zostanie opracowana ekspertyza dotyczące zagrożeń dla tej niezmiernie ważnej w przyrodzie grupy zwierząt, wskazująca także konkretne sposoby ich ochrony. Na podstawie tego opracowania w lasach wawerskich rozmieszczone zostanie do 360 sztuk skrzynek lęgowych różnych typów.
Opis projektu:
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie szeregu gatunków ptaków w lasach dzielnicy Wawer – o własności komunalnej – co pozwoli na zachowanie tamtejszej awifauny oraz na lepszą niż dotychczas ochronę biologiczną tych lasów – np. przed szkodliwymi owadami.

W projekcie przewidziano:

1) Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (terenowej) lasów Wawra – w celu poznania składu gatunkowego gniazdujących tam ptaków – w okresie od marca do końca czerwca 2022r. Inwentaryzacja ta będzie polegać na odbyciu co najmniej czterech liczeń ptaków na wymienionych terenach, zgodnie ze szczegółową metodyką wskazaną przez Zamawiającego („Lasy Miejskie Warszawa”) – w okresie od marca do połowy czerwca 2022r.,2) Wykonanie przez specjalistę ekspertyzy ornitologicznej, w której zostaną opracowane wyniki tej inwentaryzacji, wraz ze wskazaniem istniejących i potencjalnych zagrożeń dla ptaków żyjących w lasach wawerskich, wynikających – przykładowo – z postępującej urbanizacji otoczenia tych lasów, ich rosnącej fragmentacji, czy też zabiegów pielęgnacyjnych – przeprowadzanych w terminach kolidujących z sezonem lęgowym. Na podstawie tej ekspertyzy zostaną opracowane środki zaradcze, w tym zaplanowane rozwieszenie sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków różnych typów. W ramach tego działania zostaną także sprecyzowane lokalizacje dla rozmieszczenia nowych skrzynek lęgowych dla ptaków. Ta część projektu zostanie wykonana do końca lata 2022r.,3) Dwukrotne czyszczenie (= usunięcie starych gniazd) około 100 skrzynek lęgowych dla ptaków, zawieszonych w wawerskich lasach – np. w Lesie Matki Mojej – w przeszłości – pierwsze - w styczniu i lutym oraz drugie – od połowy października do połowy grudnia 2022r. Czynność ta, połączona z konserwacją tych skrzynek (np. poprzez obicie ich daszków blachą, która zabezpieczy je przed nieszczelnościami) – pozwoli na dalsze wykorzystanie tych sztucznych miejsc lęgowych przez ptaki,4) Zakup (wykonanie) oraz zawieszenie – w czwartym kwartale 2022r. - do 360 sztuk nowych drewnianych skrzynek dla ptaków, różnych typów (około: 320 – typu „A” – dla sikor, muchołówki żałobnej i mazurka, 20 - typu „B” – dla szpaka i pleszki, 10 – typu „K”– dla kowalika oraz 10 – typu „E” – dla puszczyka lub tracza nurogęsia - nad Wisłą) – na wysokości 4,5-5,0 metrów nad ziemią lub ponad 6 metrów nad ziemią – typ „E”, w miejscach które będą wskazane na mapie GIS we wcześniej sporządzonym opracowaniu, wymienionym w pkt. 2. Szczegółowe zasady konstrukcji i wymiary wskazanych typów skrzynek – stanowią załącznik do niniejszego projektu. Czynność zawieszenia wszystkich skrzynek lęgowych będzie się odbywać pod kontrolą doświadczonego w tej dziedzinie specjalisty – ornitologa, niezależnego od głównego wykonawcy prac,5) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego oczyszczenia starych i zawieszenia nowych skrzynek lęgowych dla ptaków, wraz z wykonaniem ostatecznej mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – w czwartym kwartale 2022r.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Doświadczenia nad zastosowaniem skrzynek lęgowych dla ptaków w lasach, w szczególności sosnowych, o młodym i średnio-wiekowym drzewostanie, zebrane także z lasów miejskich Warszawy, wskazują jednoznacznie, że skrzynki te są chętnie i masowo zajmowane przez około 10 gatunków ptaków, zazwyczaj budujących gniazda w dziuplach drzew, których liczba w wielu lasach warszawskich, także w Dzielnicy Wawer, jest wciąż niedostateczna. Ponadto - prawie wszystkie gatunki ptaków, zajmujące postulowane do realizacji skrzynki, są owadożerne. Tym samym ograniczają one nadmierne występowanie wielu szkodników owadzich drzew, co poprawia zdrowotność warszawskich leśnych drzewostanów. Natomiast puszczyk tępi znaczne ilości gryzoni – w tym szczurów i nornic. Większość ptaków zajmujących skrzynki charakteryzuje się w też w ich porze lęgowej miłym dla ludzi i z daleka słyszalnym śpiewem, który od wczesnej wiosny do lata umila nam pobyt i odpoczynek w lasach. Natomiast przewidziana w projekcie konserwacja około 100 sztuk skrzynek lęgowych zawieszonych w Lesie Matki Mojej w przeszłości, wraz z ich dwu-krotnym oczyszczeniem ze starych gniazd, które blokują miejsce w budce na założenie przez ptaki nowego – przyczyni się do utrzymania osiągniętego w przeszłości efektu ekologicznego tej czynnej metody ochrony awifauny.

Sporządzona w trakcie realizacji projektu, na podstawie inwentaryzacji terenowych – ekspertyza, nt. występowania w okresie lęgowym ptaków na omawianych terenach, jak również zawierające konkretne wskazania (w tym – zalecenia planistyczne dla zagospodarowania otoczenia lasów wawerskich) dla ochrony tej ważnej w mieście grupy zwierząt – posłużą administratorowi – jednostce Miasta „Lasy Miejskie Warszawa” do bardziej efektywnej niż dotychczas ochrony przyrody, w szczególności awifauny tych lasów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (terenowej) lasów Wawra, wykonanie przez specjalistę ekspertyzy ornitologicznej - 35 000zł

Dwukrotne czyszczenie skrzynek - 5 000 zł

Zakup (wykonanie) oraz zawieszenie skrzynek - 30 000zł

Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego oczyszczenia starych i zawieszenia nowych skrzynek lęgowych dla ptaków, wraz z wykonaniem ostatecznej mapy rozmieszczenia skrzynek w systemie GIS – 5 000zł

nadzór ornitologiczny - 5 000zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki