Koordynator w Zarządzie Mienia - zmiany z 2022-04-26 14:56:08
Powrót do projektu

PRELUDIUM – instalacja przestrzenno-muzycznawystawa i dyskusja na temat Koncepcji Rozwoju Ścisłego Centrum Warszawy

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: działki w obrębie nr 50309: 23/3; 23/77; 23/84; 23/97; 24/35; 19/36; 19/41; 17/1.
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji::
Wydarzenie wewnątrz budynku: ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury.

Wystawa i dyskusja dot. koncepcji zagospodarowania ścisłego centrum: rejonu ulic: Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie,

Emilii Plater i dawnej Chmielnej

Dane projektu

Skrócony opis projektu: Wzbogacenie przestrzeni publicznej w Centrum Warszawy stereofonicznym utworem/śpiewem ptaków. Wniosek obejmuje budowę 31 wież, na których zamontowane będą profesjonalne głośniki emitujące utwory, skomponowane z dźwięków natury. Opanowujący przestrzeń utwór śpiewu ptaków wydobywać będzie odbiorcę i przestrzeń w inny wymiar, który jest metaforycznym anonsem wyprzedzającym dalsze kształtowanie obszaru centrum
Zorganizowanie wystawy z prezentacją i dyskusją na temat Koncepcji Rozwoju Ścisłego Centrum Warszawy.

Opis projektu:
Projekt przewiduje wzbogacenie przestrzeni publicznej w Centrum Warszawy stereofonicznym utworem /śpiewem ptaków. Wniosek zakłada budowę w obszarze zorganizowanie wystawy z prezentacją i dyskusją na temat Koncepcji Rozwoju Ścisłego Centrum Warszawy.

Wystawa powinna zostać zorganizowana w ogólnodostępnym lokalu, będącym własnością m.st. Warszawa, przystosowanym do organizacji wystaw i debat. Do tego celu wydaje nam się najodpowiedniejszy ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury.

Wystawa i towarzyszące jej wydarzenia powinny trwać minimum 2 tygodnie.

Na wystawie chcielibyśmy zaprezentować autorską koncepcję w formie studium modelowego obszaru na południe od PKiN, pomiędzy ulicami Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie, Emilii Plater , 31 wież („słupów-gniazd”), na których zamontowane będą profesjonalne głośniki emitujące utwory, skomponowane z dźwięków natury. Wstępne rozmieszczenie wież wskazano na załączonym rysunku (załącznik 1). Ważną oś instalacji przestrzenno-muzycznej stanowić będzie Pasaż im. W. Szymborskiej, biegnący w obszarze PKiN, równolegle do al. Jerozolimskich. Ze względu na to, iż znajduje się on na szlaku pomiędzy międzynarodowym Dworcem Centralnym a miejskim węzłem przesiadkowym "Centrum" (przystanki M, T i A), odbywa się po nim intensywny ruch pieszy. Spacer ww. Pasażem stanowi pierwszy bezpośredni kontakt po podróży z krajobrazem Warszawy. Instalacja przestrzenno-muzyczna „Preludium” stanowić ma bramę witającą mieszkańców i podróżnych w Ścisłym Centrum Warszawy– tj makiety w skali 1:200, o rozmiarach 2,3m x 3,3 m(vide załącznik 2). Makieta ma swój stół do prezentacji. Makieta wymaga profesjonalnego oświetlenia.

Na wystawie mogą zostać zaprezentowane inne materiały udostępnione przez m.st. Warszawa, dotyczące wizji rozwoju tego obszaru, np. prezentujące obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu PKiN.

Wystawie powinny towarzyszyć spotkania autorskie i dyskusje z udziałem profesjonalistów i przedstawicieli urzędu m.st. Warszawa. Pomiędzy wydarzeniami wystawie towarzyszyłby stereofoniczny utwór/śpiew ptaków. Opanowujący przestrzeń utwór śpiewu ptaków wydobywać będzie odbiorcę i przestrzeń w inny wymiar, który będzie jest metaforycznym anonsem wyprzedzającym dalsze kształtowanie obszaru centrum Warszawy. Usytuowanie wież wynika z autorskiej koncepcji rozwoju Ścisłego Centrum Warszawy (zdjęcia makiety w załączniku 2). Niniejszy wniosek obejmuje: • opracowanie dokumentacji projektowej dla konstrukcji nośnej dla głośników, dobór nagłośnienia oraz nagranie utworu muzycznego skomponowanego z dźwięków natury • montaż 31 wież i profesjonalnych głośników • odtwarzanie nagrania z ilustracją muzyczną, skomponowaną ze śpiewu ptaków • zorganizowanie wystawy z prezentacją i dyskusją na temat Koncepcji Ścisłego Centrum Warszawy, m.in. z prezentacją makiety (vide załącznik 2) Dostępność instalacji: całą dobę, 7 dni w tygodniu. Konstrukcja nośna dla głośników ma być dostosowana do budżetu inwestycji i zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. Istotna jest jakość głośników zapewniająca prawidłową, zsynchronizowaną dla 31 punktów emisję dźwięku („płaszcz dźwiękowy”).

Przewiduje się nadzór Projektodawcy w fazie przygotowania wystawy i realizacji projektu. Wniosek obejmuje zagospodarowanie tymczasowe terenu do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zgodnie z § 14. UCHWAŁY NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, projekt zakłada: 1) zachowanie istniejących drzew, w tym także drzew nie oznaczonych na rysunku planu jako wartościowe do zachowania; 2) utrzymanie terenów zieleni urządzonej. udział arch. Jacka Damięckiego w wydarzeniach w czasie wystawy.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu: Projekt jest adresowany dla ścisłego centrum Warszawy rozumianego jako BRAMA DO MIASTA – mająca dla przybysza esencjalne znaczenie egzystencjalne. Przybysz w pierwszym kontakcie oczekuje kadru identyfikacyjnego – swoistej BRAMY POWITALNEJ. Pałac Kultury i Nauki wraz z otoczeniem nie spełnia tej roli – przestrzeń teraz jest niedookreślona. Proponowana struktura „rzucona w przestrzeń” poprzez dopasowanie przestrzenno-kulturowe odwołuje mieszkańców, jak i przybyszów do ich EMOCJONALNOŚCI, która /niestety/ w dobie współczesnej została elementem jakby nieistotnym. To niezbędne PORUSZENIE przez proponowany fenomen strukturalno-użytkowy ma znaczenie esencjalne w dwóch aspektach muzycznym i przestrzennym
Obszar na południe od Pałacu Kultury i Nauki jest obecnie niezagospodarowany w formie docelowej, wyznaczonej w uchwalonym w 2010 roku MPZP w rejonie PKiN. Jest to pretekst to dyskusji czy zapisy planu miejscowego sprzed 12 lat odpowiadają współczesnym potrzebom stolicy i czy jest jeszcze czas na zmianę wizji rozwoju tej ważnej dla miasta przestrzeni publicznej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • przyjezdni

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Udostępnienie i przygotowanie przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie makiety, koszt zakupu nagrania ze śpiewem ptaków, nagłośnienie, koordynator wydarzeń wokół wystawy, animator dyskusji publicznych, plakat-zaproszenie, folder wystawy,: 30 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 3 100
30 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Załącznik_1_Koncepcja rozmieszczenia wież akustycznych.jpg
  • Zalacznik_2_Wizja_Ścisłego_Centrum-Warszawy.jpg