Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej - zmiany z 2022-04-28 08:45:23
Powrót do projektu

"Z maseczką na twarzy - Praktyczne porady i wskazówki" Techniki i triki oddechowe oraz elementy auto-terapii oddechowej dla osób w maseczkach ochronnych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Dowolna sala do zajęć warsztatowych w dowolnym ośrodku sieci "Aktywna Warszawa" lub w Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Kruczkowskiego 2), miejskiej sieci tzw. domów kultury, czy chociażby innej placówce miejskiej / lokalizacji podlegającej praktycznie pod Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu M. St. Warszawy (ul. Kruczkowskiego 2). Kwestia do rozstrzygnięcia w trakcie rozmów z Biurem Polityki Zdrowotnej M. St. Warszawy, która to komórka organizacyjna "Warszawskiego Ratusza" z dużym prawdopodobieństwem będzie oceniać merytorycznie ten projekt.
Dystrybucja "PORADNIKA maseczkowego" zatytułowanego tak samo jak tytuł projektu dla mieszkańców Warszawy na terenie wszystkich dzielnic miasta, w szczególności w podmiotach leczniczych należących do m.st. Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: Mocno ELASTYCZNA jest to kwestia sali do warsztatów B+R Sala na przynajmniej około 17 osób z opcją włączania i wyłączania klimatyzacji oraz z możliwością szybkiego wywietrzenia pomieszczenia (odpowiednie okna, które można otworzyć w całości).

Dane projektu

Skrócony opis projektu: Techniki i triki oddechowe dzięki którym nosi się maseczki ochronne w sposób oddechowo bardziej ZDROWY i komfortowy ! Autorski projekt wychodzący naprzeciw realnym problemom nie tylko czasów postpandemicznych(Covid-19), ale i także okresów ALERTÓW SMOGOWYCH na terenie Warszawy związanych z relatywnie nowym masowym zjawiskiem społecznym noszenia przez dłuższy moment maseczek ochronnych.
W ramach projektu powstanie poradnik, zawierający informacje oraz przedstawienie graficzne technik prawidłowego, bardziej efektywnego i zdrowszego oddychania w maseczkach ochronnych noszonych w różnych sytuacjach, jak:

• „SMOG WARSZAWSKI”,

• wzmożone nasilenie chorób zakaźnych (COVID-19, grypa, inne infekcje wirusowe),

• przekroczenia norm jakości powietrza z rozmaitych powodów,

• ponadnormatywne zapylenie atmosfery, itp., itd.

Opis projektu:
W ramach projektu będzie przygotowana specjalna publikacja z formacie krótkiego i PRAKTYCZNEGO PORADNIKA w temacie zdrowszego, bardziej znośnego i prawidłowego korzystania z maseczek ochronnych.

Poradnik ten będzie napisany bardzo przystępnym językiem (pozbawionym m.in. slangu specjalistycznego, czy medycznego) i jest będzie z założenia adresowany dla każdego mieszkańca miasta zainteresowanego wyż. wym. tematem. Uczestnicy warsztatów B+R to kilkanaście osób - ochotnicy i zwykli mieszkańcy miasta. Zupełnie dodatkowo, również na zasadzie dobrowolności uczestnictwa, autor projektu / projektodawca chciałby zrekrutować trzech ochotników pracowników administracji miejskiej, w tym jednego z komórki odpowiedzialnej za politykę zdrowotną (Wydział Polityki Zdrowotnej), jednego odp. za promocję miasta Warszawy, oraz dwóch urzędników dowolnego szczebla, którzy zmagają się z long Covid, lub innymi problemami oddechowymi). Pozostali mieszkańcy-ochotnicy zrekrutowani i wyselekcjonowani są wg kryterium podziału na trzy następujące główne grupy docelowe: A) Losowo wybrani uczestnicy (zarówno dorośli, jak i dzieci za zgodą rodziców) B) Osoby ze zdiagnozowanym tzw. Long Covid-em (tzw. Długi Covid) bez względu na zestaw powikłań pochorobowych C) Osoby z innymi niż Long Covid problemami oddechowymi Niefinansowy (barterowy) wkład Miasta Stołecznego Warszawy do projektu: + Sala do warsztatów B+R w miejskim ośrodku terapeutycznym, ośrodku sieci „Aktywna Warszawa” lub w innej kategorii placówce miejskiej jak MOSiR, Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku itp. itd. + informacja o projekcie na stronach www miasta, oraz na elektronicznych ekranach w komunikacji miejskiej + Pomoc urzędów miejskich lub dzielnicowych przy dystrybucji bezpłatnego poradnika dla mieszkańców, tj. specjalnej instruktażowej publikacji w formacie broszury (nakład 10 tyś egzemplarzy), która nieodpłatnie będzie dystrybuowana na terenie wszystkich dzielnic Warszawy. BUDŻET / Koszty finansowe realizacji projektu : • Zakup niewielkiej ilości kilku kategorii maseczek ochronnych dla grupy testującej w ramach warsztatów: 750 zł • Wynagrodzenie dla prowadzącego warsztaty B+R za całość warsztatów: 1250 zł • Koszty wydania (włącznie z projektem okładki) i druku publikacji – poradnika będącego bardzo trwałym efektem projektu i zarazem produktem miejskim z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej: 26 300 zł ŁĄCZNIE: 28 300 zł Poradnik wydrukowany w nakładzie 10 000 sztuk w pierwszej fazie dystrybucji rozprowadzony byłby przez odp. komórki centralną UM odpowiedzialne za projekty BO oraz za promocję Miasta Warszawy do wszystkich urzędów dzielnicowych, a 2 tyś. sztuk publikacji pozostałoby do dyspozycji ratusza do dystrybucji w wybranych odpowiednich miejscach jak szpitale miejskie (np. Szpital Południowy), miejskie punkty szczepień, czy inne miejskie (komunalne) placówki związane z tematyką profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji osób z long Covid, czy innych odpowiednich merytorycznie miejsc we władaniu miasta. Pula poradników w dyspozycji urzędów dzielnicowych była by poddana dalszej nieodpłatnej redystrybucji nie tylko na terenie tych urzędów ale tym bardziej w LOKALNYCH (poziomu dzielnicowego) wyżej wymienioną tematyką.

Poradnik będzie zawierał informacje dotyczące technik oddechowych podczas noszenia maseczek ochronnych wraz z warstwą ilustracyjną, jak również informacje dotyczące: higieny w przypadku noszenia maseczek, właściwego doboru maseczek, postępowania w przypadku zauważenia negatywnych skutków noszenia maseczek. Poradnik zostanie wydany w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i będzie nieodpłatnie dystrybuowany na terenie wszystkich dzielnic Warszawy, m.in. w miejskich podmiotach leczniczych, Urzędach Dzielnic, miejscach publicznego dostępu powiązanych z takimi misjami miasta jak profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, czy pomoc społeczna (np. lokalne kluby seniora, lokalne DPS-y itp. itd.).

Wersja elektroniczna poradnika zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu M. St. Warszawy.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W ramach nowych globalnych i masowych kataklizmów, klęsk żywiołowych i katastrof, takich jak np. Globalny Kryzys Klimatyczny, czy Pandemia Covid-19, mamy w niektórych krajach o niskiej tzw. dyscyplinie społecznej, w tym niestety w Polsce, na co dzień do czynienia ze złym i niebezpiecznym zdrowotnie zjawiskiem niewłaściwego noszenia maseczki w środkach komunikacji publicznej, szkołach i innego rodzaju pomieszczeniach i budynkach zaliczanych do tzw. miejsc użyteczności publicznej. Zjawisko to po częstokroć wynika z wielu praktycznych problemów oddechowych milionów ludzi w trakcie noszenia różnego rodzaju maseczek ochronnych. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że oprócz wszechobecnego ostatnio wirusa SARS-Cov-2 w różnych wariacjach i mutacjach, ludzkość coraz częściej jest obarczona swego rodzaju ochronno-zdrowotną koniecznością noszenia maseczek ochronnych, chociażby ze względu na skażenie powietrza na obszarach miejskich, czego Polska i Warszawa są dobitnym przykładem na kontynencie europejskim.

Tym bardziej warto zwrócić tu uwagę, że gro osób noszących współcześnie maseczki ochronne nie jest w żaden sposób edukowana, czy też szkolona jak nie tylko maseczki poprawnie nosić, ale, co w kontekście tego projektu dużo istotniejsze, jakie techniki i triki oddechowe stosować aby noszenie maseczek było zarówno bardziej oddechowo efektywne, generalnie zdrowsze, jak i bardziej znośne i dające większy margines komfortu zarówno oddechowego, jak i psychicznego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • Auto-terapia oddechowa
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • Noszący maseczki ochronne

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
• Koszty przygotowania, opracowania, druku i dystrybucji poradnika – będącego trwałym efektem projektu i zarazem produktem miejskim z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej: 26 300 zł + 2 000 zł (warstwa ilustracyjna - zdjęcia).

• Rezerwa finansowa: 900 zł

ŁĄCZNIE: 29 200 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 28 300
29 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki